Nadżerka, ból podczas stosunku, zapalenie cewki moczowej, infekcje grzybicze, ból podbrzusza i pleców, zaczerwienienie członka …

…to tylko niektóre objawy zakażenia chlamydią trachomatis!

Chlamydia trachomatis objawyObjawy zakaże­nia chlamy­dią pojaw­ia­ją się w ciągu 60 dni od sto­sunku płciowego z zain­fekowaną osobą. Niek­tóre z nich są bard­zo uciążli­we i choć nie stanow­ią zagroże­nia dla życia pac­jen­ta należy wiedzieć, że nielec­zona infekc­ja chlamy­dia tra­choma­tis może prowadz­ić do bard­zo groźnych powikłań! W tym m.in bezpłod­noś­ci i prob­lemów z zajś­ciem w ciążę, poronień i pow­tarza­ją­cych się bolesnych stanów zapal­nych.

UWAGA!! Zakaże­nie bak­ter­ią Chlamy­dia tra­choma­tis, nie zawsze prze­b­ie­ga w sposób obja­wowy. Częs­to zakażona oso­ba nie ma w ogóle świado­moś­ci choro­by ponieważ nie dostrze­ga ona żad­nych bardziej lub mniej wyraźnych objawów infekcji. Sza­cu­je się, że sytu­ac­ja taka ma miejsce u około 75% kobi­et oraz 50% mężczyzn.

.

W jaki sposób mogę sprawdzić, czy jestem zakażony chlamydią trachomatis?

Najczul­szy­mi i najbardziej swoisty­mi meto­da­mi potwierdza­ją­cy­mi zakaże­nie Chlamy­dia są metody z wyko­rzys­taniem biologii moleku­larnej (gene­ty­czne) np. łańcu­chowa reakc­ja polimer­azy (PCR). Czułość i swois­tość tych metod wynosi około 100%.

Porów­nanie metody PCR z inny­mi bada­ni­a­mi dostęp­ny­mi na rynku…

 

 

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą badań testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

 

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

.

 

Data publikacji: 26/05/2015, Data aktualizacji: 15/05/2018