Moda na dietę bezglutenową


dieta bezglutenowa

Podąża­jąc za modą, coraz więcej osób prze­chodzi więc na tę dietę. Ale czy warto elim­i­nować z poży­wienia pro­duk­ty zbożowe, które są właśnie głównym źródłem glutenu. Prze­cież zna­jdziemy w nich jeszcze białko, węglowodany, wit­a­miny, a także skład­ni­ki min­er­alne czy błon­nik pokar­mowy.
Poza tym, aby uzu­pełnić gluten pro­du­cen­ci doda­ją do żywnoś­ci różne „ulep­sza­cze”, przez co nie dość, że pozbaw­ia­ją pro­dukt wartoś­ci odży­w­czych, to jeszcze zanieczyszcza­ją nasz orga­nizm. Czy zatem warto być „gluten free”?

.

Gluten jest wszechobecny

Gluten jest mieszanką białek roślin­nych, wys­tępu­ją­cych w ziar­nach najpop­u­larniejszych zbóż: pszeni­cy, żyta, owsa i jęczmienia. Zboża stanow­ią postawę do przy­go­towa­nia codzi­en­nych posiłków, takich jak chleb czy makaron, gdyż charak­teryzu­ją się sil­ny­mi właś­ci­woś­ci­a­mi wiążą­cy­mi (dzi­ała­ją trochę jak klej). Dlat­ego też gluten dodawany jest m.in. do: wędlin, kon­serw, pro­duk­tów seropodob­nych, a nawet piwa czy sosu sojowego.

GLUTEN FREE” sprzeda wszystko

Pro­du­cen­ci żywnoś­ci wyko­rzys­tu­ją panu­jącą modę. W sklepach zna­jdziemy coraz więk­szą ilość pro­duk­tów z napisem „GLUTEN FREE”. Nawet budyń oznac­zony jest w ten sposób, a prze­cież jego pod­sta­wowym skład­nikiem jest skro­bia ziem­ni­aczana, nie zboże. Najwidoczniej to hasło sprze­da wszys­tko — mimo tego, że pro­duk­ty bezg­lutenowe są nawet kilkukrot­nie droższe! Żywność bezg­lutenowa jest też najczęś­ciej wysoko przetwor­zona i peł­na „dodatków”: zagęst­ników, emul­ga­torów i spul­chni­aczy.

Ceny produktów bezglutenowych

Zdaniem eksperta

Jeśli u kogoś wys­tępu­ją objawy sugeru­jące celi­ak­ię, najpierw należy wykon­ać bada­nia w kierunku celi­akii. Prze­jś­cie na dietę bezg­lutenową lub na dietę z ogranicze­niem pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten, może spowodować fałszy­wie ujemne wyni­ki tes­tu prze­ciw trans­g­lu­t­a­m­i­nazie tkankowej (tTG), co w kon­sek­wencji uniemożli­wia właś­ci­wą diag­nos­tykę. Błęd­na diag­nos­ty­ka może doprowadz­ić do tego, że oso­ba nie będzie lec­zona / lub będzie lec­zona w niewłaś­ci­wy sposób. Pon­ad­to niepraw­idłowe lecze­nie celi­akii, czyli popeł­ni­an­ie błędów w diecie bezg­lutenowej skutku­je uszkodze­niem kosmków jeli­towych ( co daje objawy ze strony jelit) jak również pojaw­ie­niem się dodatkowych schorzeń.

 

Warto również zauważyć, iż powszech­nie uważa się, że dieta bezg­lutenowa pole­ga na wyk­lucze­niu z poży­wienia pro­duk­tów zbożowych na bazie pszeni­cy, żyta, jęczmienia czy owsa i zastąpi­e­niu ich pro­duk­ta­mi bezg­lutenowy­mi. Zapom­i­na się nato­mi­ast o tym, że gluten — ze wzglę­du na swo­je właś­ci­woś­ci- zawarty jest w wielu innych artykułach spoży­w­czych, np. wędli­nach, niek­tórych przetworach nabi­ałowych, przetworach owocowych i warzy­wnych, przyprawach itp. Dlat­ego, po zaob­ser­wowa­niu u siebie objawów charak­terysty­cznych dla celi­akii pier­wsze kro­ki należy skierować do lab­o­ra­to­ri­um w celu diag­nos­ty­ki.”

Diete­tyk mgr Mag­dale­na Kor­nac­ka

Czasem jednak gluten nam nie służy

U pewnej grupy kon­sumen­tów obec­ność glutenu w żywnoś­ci może powodować poważne powikła­nia zdrowotne. Sama nad­wrażli­wość na gluten, choć jest uciążli­wa, bo powodu­je ból brzucha, wzdę­cia i zaparcia, tak bard­zo nie wpły­wa na ogól­ny stan orga­niz­mu jak celi­akia. Przy celi­akii gluten, który spoży­wamy trak­towany jest przez nasz orga­nizm jako toksy­na, co prowadzi do uszkodzenia kosmków jeli­towych odpowiedzial­nych za wchła­ni­an­ie skład­ników odży­w­czych z poży­wienia. Uszkod­zone kosm­ki nie speł­ni­a­ją swo­jej funkcji, a to prowadzi do niebez­piecznych dla zdrowia niedoborów pokar­mowych i w kon­sek­wencji m.in.: depresji, ane­mii, prob­lemów ze szk­li­wem, braku energii do życia, apatii, niskiej odpornoś­ci, osteo­porozy, prob­lemów skórnych, a nawet raka.

W tym przy­pad­ku nie ma co polem­i­zować, prze­jś­cie na dietę bezg­lutenową jest konieczne! Po odstaw­ie­niu szkodli­wego biał­ka następu­je odbu­dowa kosmków jeli­towych i powrót do zdrowia. Oso­by odstaw­ia­jące gluten powin­ny skon­sul­tować się z diete­tykiem, aby odpowied­nio zbi­lan­sować dietę.

Wykluczyć celiakię możemy jednym prostym badaniem genetycznym

Bo celi­akia jest chorobą, na którą zapada­ją właśnie oso­by o określonych predys­pozy­c­jach gene­ty­cznych. Przeprowadza­jąc prosty i szy­b­ki test DNA może­my na 100% wyk­luczyć to schorze­nie. W dodatku jest to badanie, które wykonu­je się tylko raz w życiu – jeśli nie mamy celi­akii, to nigdy już na nią nie zacho­ru­je­my. Zan­im zrezygnu­je­my z glutenu zas­tanówmy się więc, czy fak­ty­cznie warto. Dieta bezg­lutenowa nie jest ani pros­ta, ani tania. Dlat­ego w pier­wszej kole­jnoś­ci po pros­tu się zbada­jmy. Może się bowiem okazać, że dieta bezg­lutenowa wcale nie będzie nam potrzeb­na.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 30/03/2017