Dieta bezg­lutenowa nie jest tylko elim­i­nacją pieczy­wa czy makaronu ze swo­jego jadłospisu. To całkowi­ta zmi­ana swoich przyzwycza­jeń, która pozwala poczuć się lep­iej i odzyskać zdrowie, cho­ci­aż na początku może być trud­na w przestrze­ga­niu. Warto jed­nak wiedzieć, że prze­jś­cie na taką dietę bez kon­sul­tacji z lekarzem może w wielu przy­pad­kach po pros­tu zaszkodz­ić.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

Dieta bezg­lutenowa jest obec­nie niezwyk­le mod­na. W wielu cza­sopis­mach oraz Internecie znaleźć moż­na infor­ma­c­je na jej tem­at, a także te związane ze szkodli­woś­cią glutenu – biał­ka, które zna­j­du­je się w zbożach. Dobrze jed­nak zdawać sobie sprawę, że przeciętny„Kowalski” po prze­jś­ciu na dietę bezg­lutenową tylko ogranicza spoży­cie tego biał­ka, wcale nie rezygnu­jąc z niego w 100%. Ma to związek z tym, że wiele bezg­lutenowych pro­duk­tów, które moż­na kupić w sklepie, tak naprawdę zaw­iera w swoim składzie gluten. Dlaczego? Częs­to pro­duk­ty te twor­zone lub pakowane są w tych samych miejs­cach, w których paku­je się i pro­duku­je resztę. Mogą one zaw­ier­ać również takie zami­en­ni­ki glutenu – równie niebez­pieczne dla osób z nietol­er­anc­ja­mi.

Uważasz, że gluten nie jest dla Ciebie, źle się po nim czu­jesz? Prze­badaj się w kierunku celi­akii, wykonu­jąc test gene­ty­czny. Daje on całkowicie pewny wynik, więc dowiesz się, czy choro­ba ta może u Ciebie wys­tąpić czy nigdy się u Ciebie nie pojawi. Jeśli celi­akia zostanie wykry­ta, koniecz­na jest dieta całkowicie bezg­lutenowa. Nawet najm­niejsza ilość tego biał­ka u chorych z celi­ak­ią jest bowiem bard­zo niebez­piecz­na. Warto również wiedzieć, że dawne przeko­na­nia o celi­akii jako choro­bie wieku dziecięcego są błędne. Schorze­nie może pojaw­ić się i zostać wykryte w każdym wieku, nie tylko u dzieci.

Dieta bezglutenowa „na próbę”

Duża licz­ba osób, która chce zaoszczędz­ić na tes­tach, decy­du­je się prze­jść na dietę bezg­lutenową „na próbę”. Nieste­ty, to rozwiązanie może wyrządz­ić wiele szkód.Ze wzglę­du na cenę pro­duk­tów bezg­lutenowych nie ma mowy o oszczędza­niu, a co więcej – najczęś­ciej nie ma również możli­woś­ci postaw­ienia praw­idłowej diag­nozy. Dlaczego? U chorych na celi­ak­ię objawy nie ustąpią szy­bko – trze­ba czekać na to min­i­mum kil­ka miesię­cy. Co więcej, by pozbyć się objawów, niezbęd­na jest odpowied­nia suple­men­tac­ja – chorzy na celi­ak­ię cier­pią z powodu wielu niedoborów i nieodży­wienia orga­niz­mu. To właśnie te niedobo­ry i wyniszcze­nie wpły­wa­ją na odczuwanie objawów i złe samopoczu­cie.

Nie taka zdrowa dieta bezglutenowa jak ją malują …

Dieta bez glutenu jest dość ubo­ga, zarówno w doz­wolone pro­duk­ty, jak i skład­ni­ki odży­w­cze. Pac­jen­ci z celi­ak­ią wyma­ga­ją więc stałej kon­troli lekarskiej oraz diete­ty­cznej. Rezygnu­jąc z glutenu bez takiej rzeczy­wis­tej potrze­by, narazisz więc swój orga­nizm na niedostar­cze­nie mu m.in. wit­a­min z grupy B, cynku, selenu, wap­nia, kwa­su foliowego czy mag­nezu. Trady­cyjne pieczy­wo, oprócz tych wit­a­min i min­er­ałów, zaw­iera również bard­zo dużo błon­ni­ka, który reg­u­lu­je pro­cesy traw­i­enne. Skład­nik ten jest również ochroną dla jeli­ta grubego, więc umożli­wia zmniejsze­nie ryzy­ka raka jeli­ta.

Się­ga­jąc po pro­duk­ty oznac­zone jako bezg­lutenowe, dobrze jest także sprawdz­ić ich skład. Teo­re­ty­cznie wyda­ją się zdrowe, jed­nak w prak­tyce wiele z nich jest bard­zo moc­no przetwor­zonych, zaw­iera kon­ser­wan­ty i bar­wni­ki (mogące powodować prob­le­my z ukła­dem traw­i­en­nym), a także niezdrowe tłuszcze, cukry i sól. Są nato­mi­ast ubo­gie w błon­nik, wapń, cynk, mag­nez, żela­zo czy wit­a­miny z grupy B.

Dieta bezg­lutenowa powin­na składać się głównie z takich pro­duk­tów, które nie zaw­ier­a­ją tego biał­ka nat­u­ral­nie. Te z niego oczyszc­zone wcale nie są bowiem zdrowe. Najis­tot­niejsze jest jed­nak czy­tanie etyki­et – cza­sa­mi gluten jest jed­nym ze skład­ników kon­ser­wu­ją­cych. Do nat­u­ral­nie bezg­lutenowych pro­duk­tów należą np. kukury­dza, ryż, gry­ka, proso, świeże owoce i warzy­wa, tapio­ka, nasiona, jaja, mleko, sery, ole­je, masło i inne tłuszcze, ocet czy miód.

Dieta bezglutenowa – stosować czy nie?

Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, powinieneś najpierw zre­al­i­zować badanie gene­ty­czne na celi­ak­ię. Poz­woli Ci ono sprawdz­ić, czy rzeczy­wiś­cie musisz wye­lim­i­nować gluten z diety z powodów zdrowot­nych. W przy­pad­ku wyk­luczenia choro­by, nie rezygnuj całkowicie z glutenu. Jeśli chcesz, ogranicz spoży­wanie tego biał­ka, jed­nak pamiętaj,że wiele pro­duk­tów w niego bogatych jest po pros­tu zdrowych. Jeśli nie masz celi­akii, gluten nie jest dla Ciebie szkodli­wy. Jeśli nato­mi­ast celi­akia zostanie wykry­ta, najważniejszą zasadą powin­no być dla Ciebie czy­tanie etyki­et. Dobrze wybier­ać jedze­nie nieprzetwor­zone, bez lub z małą iloś­cią kon­ser­wan­tów i bar­wników oraz świeże. Wszelkie potrawy najlepiej przy­go­towywać w domu ze świeżych pro­duk­tów.

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 18/11/2016, Data aktualizacji: 12/07/2017