Dr Paulina Wolańska-Nowak

Dr Pauli­na Wolańs­ka-Nowak

Ekspert ds. iden­ty­fikacji osob­niczej i krymi­nal­isty­ki

Z zawodu biolog moleku­larny. Stu­dia ukończyła w 1982 r. na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim ze spec­jal­iza­cją Biofizy­ka. Dok­tor Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego z zakre­su gene­ty­ki sądowej. Wykład­ow­ca Kra­jowej Szkoły Sądown­ict­wa i Proku­ratu­ry. Spec­jal­ista lab­o­ra­to­ryjnej gene­ty­ki sądowej i biegła sądowa z listy Sądu Okrę­gowego w Krakowie. Posi­ada pon­ad 20 let­ni staż pra­cy z Insty­tu­cie Eksper­tyz Sądowych jako biegły sądowy, w tym cza­sie wys­taw­iła pon­ad 2000 eskper­tyz. Posi­ada prak­ty­czną zna­jo­mość metod biostatysty­cznych niezbęd­nych do wartoś­ciowa­nia dowodów DNA w sprawach krymi­nal­nych: anal­iza z miejs­ca zdarzenia, dochodze­nie spornego ojcost­wa, iden­ty­fikacja szczątków ludz­kich. Od 2015 roku jest związana z marką testD­NA. Autor­ka i współau­torka 42 pub­likacji naukowych. Pry­wat­nie żona, mama dwój­ki dorosłych dzieci, miłośnicz­ka skan­dy­naws­kich krymi­nałów i dobrej kuch­ni.

Sympozja, szkolenia i certyfikaty

 

 

Publikacje

 • Wolańs­ka-Nowak, Twierdze­nie Bayesa a inter­pre­tac­ja wartoś­ci dowodu bio­log­icznego, Z Zagad­nień Nauk Sądowych (1997), z. XXXV, 140–150
 • Wolańs­ka-Nowak, Kil­ka prob­lemów związanych z oceną dowodu z bada­nia DNAZ Zagad­nień Nauk Sądowych (1997), z.XXXVI, 121–131
 • Wolańs­ka-Nowak, Pop­u­la­tion dif­fer­en­ti­a­tion and the val­ue of DNA evi­dence, Z Zagad­nień Nauk Sądowych (1999), z.XXXIX, 103–116.
 • Wolańs­ka-Nowak, Appli­ca­tion of sub­pop­u­la­tion the­o­ry to eval­u­a­tion of DNA evi­dence, Foren­sic Sci­ence Inter­na­tion­al 113 (2000) 63–69.
 • Wolańs­ka-Nowak i W. Bran­ic­ki, Baza danych pro­fili DNA – nowe narzędzie dla wymi­aru spraw­iedli­woś­ci, Proku­ratu­ra i Pra­wo 5 (2000) 87–98.
 • Wolańs­ka-Nowak, Wpływ gene­ty­cznego zróżni­cow­a­nia pop­u­lacji zamieszku­jącej Pol­skę Połud­niową na wartość dowodu z bada­nia DNA, Prob­le­my Współczes­nej Krymi­nal­isty­ki, t.IIIred. Ewa Gruza i Tadeusz Tomaszews­ki, Warsza­wa 2000, 333–338.
 • Wolańs­ka-Nowak, W. Bran­ic­ki, T. Kupiec, Appli­ca­tion of Gene Print Pow­er Plex 16 Sys­tem in analysing of foren­sic mix stains, Z Zagad­nień Nauk Sądowych, (2001), z.XLVI,
 • Wolańs­ka-Nowak P, Bran­ic­ki W, Kupiec T, STR data AmpFlSTR Pro­fil­er Plus loci in South­ern Poland, Foren­sic Sci­ence Inter­na­tion­al 122 (2–3) (2001), 173–174
 • Wolańs­ka-Nowak, Bran­ic­ki W., Kupiec T., STR data for SGM Plus and pen­ta E and pen­ta D loci in a pop­u­la­tion sam­ple from south Poland, Foren­sic Sci­ence Inter­na­tion­al 127 (2002) 237–239
 • Wolańs­ka-Nowak P. Inter­pre­tac­ja wyników eksper­tyzy w: Eksper­tyza Sądowa, Józef Wój­cikiewicz , Zakamy­cze, 2002, 370–372, 547–586
 • Wolańs­ka-Nowak P, Bran­ic­ki W. Inter­pre­tac­ja wyników bada­nia DNA w pro­ce­sie karnym. Proku­ratu­ra i Pra­wo 2003, 11: 48–68
 • Wolańs­ka-Nowak P, Statysty­cz­na inter­pre­tac­ja wyników badań DNA.  II Kon­fer­enc­ja Chemome­tria – metody i zas­tosowa­nia. Zakopane 2003
 • Bran­ic­ki W., Kupiec T., Wolańs­ka-Nowak P., Parys-Proszek A, Ba G., Beyond HV1 and HV2 –iden­ti­fi­ca­tion of valu­able mito­chon­dr­i­al DNA Sin­gle Nucleotide Poly­mor­phismsProgress in Foren­sic Genet­ics 10, Else­vi­er 2004, pp. 100–102
 • Bran­ic­ki W, Kalista K, Kupiec T, Wolańs­ka-Nowak P, Żołedziews­ka M, Lessig R., Dis­tri­b­u­tion of mtD­NA hap­logroups in a pop­u­la­tion sam­ple from Poland. Jour­nal of Foren­sic Sci­ence. 2005 May;50(3):732–3.
 • Wolańs­ka-Nowak P., Bran­ic­ki W., Parys-Proszek A., Use­ful­ness of bayesian net­works
  – a foren­sic genet­ics per­spec­tive
   (in:) Zuba D. (ed) Chemome­tria – metody i zas­tosowa­nia, Zakopane 2006, 50
 • Wolańs­ka-Nowak P. Inter­pre­tac­ja wyników eksper­tyzy w: Eksper­tyza Sądowa, red. Józef Wój­cikiewicz . Wydanie drugie, popraw­ione. Wolters Kluw­er Pol­s­ka Sp. z o.o. Warsza­wa 2007, 571–602
 • Woj­ciech Bran­ic­ki, Pauli­na Wolańs­ka-Nowak, Urszu­la Brud­nik, Tomasz Kupiec, Katarzy­na Szy­mańs­ka, Anna Wojas-Pelc,Foren­sic appli­ca­tion of a rapid test for red hair colour pre­dic­tion and sex deter­mi­na­tion, Prob­lems of Foren­sic Sci­ences 2007, vol. 69, pp. 37 – 51.
 • Pauli­na Wolańs­ka-NowakOn the sub­tle South­ern Pol­ish pop­u­la­tion sub­di­vi­sion,Prob­lems of Foren­sic Sci­ences 2007 »  71 (LXXI) »  pages 265 – 279
 • Wolańs­ka-Nowak P., Bran­ic­ki W., Parys-Proszek A., Kupiec T., Exam­ples of com­bin­ing genet­ic evidence—Bayesian net­work approach, Foren­sic Sci­ence Inter­na­tion­al: Genet­ics Sup­ple­ment Series 1 (August 2008), pp. 669–670.Parys-Proszek A.,
 • Bran­ic­ki W., Wolańs­ka-Nowak P., Kupiec T., Appli­ca­tion of Bioro­bot m48 to DNA extrac­tion from bio­log­i­cal spec­i­mens analysed in foren­sic inves­ti­ga­tions. Prob­lems of Foren­sic Sci­ences 2008, LXXVI, 369–381
 • Bran­ic­ki W., Wolańs­ka-Nowak P., Parys-Proszek A., Kupiec T., Appli­ca­tion of the Men­type Argus X-8 kit to foren­sic case­work. Prob­lems of Foren­sic Sci­ences 2008, LXXIII, 53–64
 • Parys-Proszek A., Bran­ic­ki W., Wolańs­ka-Nowak P., Kupiec T., Appli­ca­tion of BioRo­bot M48 to foren­sic DNA extrac­tion. Foren­sic Sci­ence Inter­na­tion­al: Genet­ics Sup­ple­ment Series 1 (August 2008), pp. 58–59.
 • Bran­ic­ki W, Brud­nik U, Kupiec T, Wolańs­ka-Nowak P, Szczer­bińs­ka A, Wojas-Pelc A. Asso­ci­a­tion of Poly­mor­phic Sites in the OCA2 Gene with Eye Colour Using the Tree Scan­ning Method. Annals of Human Genet­ics 2008, 72, 184–92.
 • Bran­ic­ki W, Brud­nik U, Kupiec T, Wolan­s­ka-Nowak P, Wojas-Pelc A. Deter­mi­na­tion of phe­no­type asso­ci­at­ed SNPs in the MC1R gene. Jour­nal of Foren­sic Sci­ence. 2007, 52(2), 349–354
 • Wolańs­ka-Nowak P., Wartość dowodu z bada­nia DNAw: Bada­nia DNA dla celów sądowych. (red. Bran­ic­ki W.) Wydawnict­wo Insty­tu­tu Eksper­tyz Sądowych, Kraków 2008, 117–186
 • Wolańs­ka-Nowak P., Bran­ic­ki W., Parys-Proszek A., Kupiec T., A pop­u­la­tion data for 17 Y-chro­mo­some STR loci in South Poland pop­u­la­tion sam­ple – some DYS458.2 vari­ants uncov­ered and sequenced, Foren­sic Sci­ence Inter­na­tion­al: Genet­ics 4 (2009) e43–e44
 • Zado­ra G., Wolańs­ka-Nowak P., Appli­ca­tion of Bayesian Net­works in foren­sic genet­ics and crim­i­nal­is­tics, Prob­lems of Foren­sic Sci­ences, 2009  78 (LXXVIII) 141–159
 • Wolańs­ka-Nowak P., Bran­ic­ki W. Zas­tosowanie sieci bayesows­kich do gene­ty­cznej iden­ty­fikacji człowieka”. Inżynieria Wiedzy i Sys­te­my Eksper­towe”, Prob­le­my Współczes­nej Nau­ki, Teo­ria i Zas­tosowa­nia – Infor­maty­ka, (red. Adam Grzech, Krzysztof Juszczyszyn, Hali­na Kwaśnic­ka, Ngoc Thanh Nguyen), wyd. Aka­demic­ka Ofi­cy­na Wydawnicza EXIT, Warsza­wa 2009, 65–80
 • Wolańs­ka-Nowak P. Bran­ic­ki W., Zas­tosowanie sieci Bayesowskiej do predykcji pewnych cech fizy­cznych człowieka na pod­staw­ie badań gene­ty­cznych, w: Chemome­tria w nauce i prak­tyce, (red. Dar­iusz Zuba i Andrzej Par­czews­ki), Wydawnict­wo Insty­tu­tu Eksper­tyz Sądowych, Kraków 2009, 191–208
 • Wolańs­ka-Nowak P. Pre-assess­ment of evi­den­tial val­ue of evi­dences – exam­ples from foren­sic expert prac­tice. Prob­lems of Foren­sic Sci­ences 2010, vol. LXXXI, 74–90
 • Pauli­na Wolańs­ka-Nowak, Ireneusz Soł­tyszews­ki, Attempt­ing to pre­dict­ing sub­pop­u­la­tion ori­gin of unknown sus­pect on the basis of his/her STR geno­type – Bayesian net­work approach, 10th Inter­na­tion­al Sym­po­sium on Foren­sic Sci­ences. ISBN: 978–80-969471–8-8, EAN: 9788096947188, ISSN: 1338–4619
 • Agniesz­ka Parys-Proszek, Tomasz Kupiec, Pauli­na Wolańs­ka-Nowak, Woj­ciech Bran­ic­ki, Genet­ic vari­a­tion of 15 auto­so­mal STR loci in a pop­u­la­tion sam­ple from Poland, Legal Med­i­cine 12 (2010) 246–248
 • Soltyszews­ki, W. Pepin­s­ki, P. Wolan­s­ka-Nowak, A.Maciejewska, R. Paszkows­ka, M. Abreu-Glowac­ka, W. Achrem, A. Jonkisz, A. Lebio­da, M. Konarzews­ka, R. Plos­ki. Pol­ish pop­u­la­tion data on 15 auto­so­mal STRs of AmpFlSTR NGM PCR kit. Foren­sic Sci­ence Inter­na­tion­al: Genet­ics, March 2014, Vol­ume 9, p. 142–149
 • Purps, S. Siegert, S. Willuweit, M. Nagy, C. Alves, R. Salazar, S. M.T. Angus­tia, L. H. San­tos, K. Anslinger, B. Bay­er, Qasim Ayub, Wei Wei, Yali Xue, C. Tyler-Smith, M. Bae­ta Bafal­luy, B. Martínez-Jar­reta, B. Egyed, B. Bal­itz­ki, S. Tschu­mi, D. Bal­lard, Denise Syn­der­combe Court, X. Bar­rantes, G. Bäßler, T. Wiest, B. Berg­er, H. Nieder­stät­ter, W. Par­son, C. Davis, B. Budowle, H. Bur­ri, U. Bor­er, C. Koller, E. F. Car­val­ho, P. M. Domingues, Wa. Takash Chamoun, M.D. Coble, C. R. Hill, D.l Corach, M. Caputo, M. E. D’Amato, S. Davi­son, R. Decorte, M. H.D. Lar­muse­au, Cl. Ottoni, O. Rickards, Di Lu, Cheng­tao Jiang, T. Dobosz, A. Jonkisz, W. E. Frank, I. Furac, C. Gehrig, V. Castel­la, B., Cor­du­la Haas, Jana Wob­st, Gavri­lo Hadz­ic, Kat­ja Drob­nic, Kat­suya Hon­da, Yip­ing Hou, Di Zhou, Yan Li, Sheng­ping Hu, Shenglan Chen, Uta-Dorothee Immel, R. Lessig, Z. Jakovs­ki, T. Ilievs­ka, A.E. Klann, C. Cano Gar­cía, P. de Kni­jff, T. Kraai­jen­brink, Aika­teri­ni Kondili, P. Miniati, M. Vouropoulou, L.Kovacevic, D. Mar­janovic, I. Lind­ner, I. Man­sour, Mouayyad Al-Azem, Ansar El Andari, M. Mari­no, S.a Fur­furo, L. Locarno, P. Martín, G. M. Luque, A. Alon­so, L. Souto Miran­da, H. Mor­eira, N. Mizuno, Y. Iwashima, R. S. Moura Neto, T. L.S. Nogueira, R. Sil­va, M. Nas­tainczyk-Wulf, J. Edel­mann, M. Kohl, Shengjie Nie, X. Wang, B. Cheng, C. Núñez, M. Martínez de Pancor­bo, Jill K. Olof­s­son, Niels Mor­ling, Vale­rio Onofri, Adri­ano Tagliabrac­ci, Horol­ma Pam­jav, A. Vol­gyi, G. Barany, R. Pawlows­ki, A. Maciejew­s­ka, S.Pelotti, W. Pepin­s­ki, M. Abreu-Glowac­ka, C.Phillips, J. Cár­de­nas, D. Rey-Gon­za­lez, A. Salas, F. Brisighel­li, C. Capel­li, U. Toscani­ni, A. Pic­cini­ni, M. Piglion­i­ca, S. L. Bal­das­sar­ra, R. Plos­ki, M. Konarzews­ka, E. Jas­trzeb­s­ka, C. Robi­no, A.Sajantila, J. U. Palo, E. Gue­vara, J. Sal­vador, M. Cora­zon De Ungria, J. J. Rus­sell Rodriguez, U. Schmidt, N. Schlaud­er­er, P. Saukko, P. M. Schnei­der, M. Sirk­er, Kyoung-Jin Shin, Yu Na Oh, I. Skit­sa, A. Ampati, Tobi-Gail Smith, L. Solis de Calvit, V. Sten­zl, T. Capal, A. Till­mar, H. Nils­son, S. Tur­ri­na, D. De Leo, A. Verzelet­ti, V. Cortelli­ni, J. H. Wet­ton, G. M. Gwynne, M. A. Jobling, M. R. Whit­tle, D. R. Sumi­ta, P. Wolańs­ka-Nowak, Rita Y.Y. Yong, M. Kraw­czak, M. Noth­nagel, L. Roew­er. A glob­al analy­sis of Y-chro­mo­so­mal hap­lo­type diver­si­ty for 23 STR loci. Foren­sic Sci­ence Inter­na­tion­al: Genet­ics, Sep­tem­ber 2014, Vol­ume 12, p.12–23
 • Pauli­na Wolańs­ka-Nowak, Agniesz­ka Parys-Proszek, Ireneusz Soł­tyszews­ki.
  Y chro­mo­some hap­logroups dis­tri­b­u­tion in Poland and deduc­tion on sub­pop­u­la­tion ori­gin of unknown male sus­pect – Bayesian Net­work approach. Law and Foren­sic Sci­ence, Vol­ume 8, 2014 (2) p. 123–146
 • Woj­ciech Achrem, Pauli­na Wolańska–Nowak, Ireneusz Soł­tyszews­ki. Opinia biegłego
  z zakre­su badań gene­ty­cznych jako narzędzie iden­ty­fikacji krymi­nal­isty­cznej, Proku­ratu­ra i Pra­wo (2015) 10: 142–157
 • Pauli­na Wolańs­ka-Nowak, Agniesz­ka Parys-Proszek, Ireneusz Soł­tyszews­ki. Search­ing for depen­den­cies between mtD­NA and Y-chro­mo­some mark­ers. Inter­na­tion­al Jour­nal of Legal Med­i­cine (w recen­zji)

Dr Paulina Wolańska-Nowak,

 


Zobacz też:

Data publikacji: 09/04/2018, Data aktualizacji: 10/04/2018