Eksperci o nas

Mgr analityki medycznej Maria Kawa

Biegły sądowy z listy Sądu Okrę­gowego w Tarnobrzegu z zakre­su anal­i­ty­ki medy­cznej. Nieza­leżny ekspert opini­u­ją­cy raporty badań DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa.

Bada­nia DNA wyko­rzysty­wane przy tes­tach na ojcost­wo są jedynym skutecznym sposobem rozstrzyg­nię­cia prob­le­mu spornego ojcost­wa- sytu­acji, która nierzad­ko związa­nia jest z sil­ny­mi emoc­ja­mi osób badanych. Dlat­ego też z mojego punk­tu widzenia- nie tylko jako biegłego sądowego, istot­na jest wiary­god­ność lab­o­ra­to­ri­um oraz jakość prowad­zonych przez nie badań. Lata prak­ty­ki, inwest­y­c­ja w kadry oraz cer­ty­fikaty wydane przez między­nar­o­dowe insty­tu­ty, to dla mnie ele­men­ty warunk­u­jące rzetel­ność wykony­wanych anal­iz DNA w lab­o­ra­to­ri­um testD­NA.”


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Data publikacji: 25/05/2015, Data aktualizacji: 05/06/2015