Jak przygotować przesyłkę do nadania w wybranym punkcie UPS?

.

Zamawiałam(em) zestaw i posiadam kopertę zwrotną z  listem przewozowym

Wystar­czy próbkę(i) wraz z doku­men­ta­mi spakować do kop­er­ty zwrot­nej z zestawu i udać się do wybranego punk­tu.

Nie zamawiałam(em) zestawu, ale wydrukuję list przewozowy, który otrzymam na adres e-mail

Wystar­czy, że wydruku­jesz list prze­wozowy, który wyśle­my na podany adres e-mail w ciągu 24h, a następ­nie spakowaną przesyłkę z lis­tem przynieś do wybranego punk­tu.

Podaj dane do nadania listu przewozowego:

  • Dba­jąc o Two­ją pry­wat­ność infor­mu­je­my, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przy­go­towa­nia lis­tu prze­wozowego. Admin­is­tra­torem danych osobowych podanych w for­mu­la­rzu będzie testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Słonecznej 4, zare­je­strowana w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Podane dane będą przetwarzane w celu przy­go­towa­nia lis­tu prze­wozowego przez Admin­is­tra­to­ra u firmy kuri­er­skiej. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych zna­jdziesz w naszej poli­tyce pry­wat­noś­ci.
 

Data publikacji: 23/01/2018, Data aktualizacji: 12/02/2018