Klauzula informacyjna

Chce­my dzi­ałać zgod­nie z prawem, dlat­ego przekazu­je­my Ci kom­plet infor­ma­cji związanych z ochroną Twoich danych osobowych:

  • admin­is­tra­tor danych osobowych: testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Słonecznej 4, zare­je­strowana w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289.
  • cel przetwarza­nia danych: wysył­ka newslet­tera,
  • pod­stawa praw­na przetwarza­nia danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • odbior­ca danych: GetRe­sponse Sp. z o.o.  – dostaw­ca sys­te­mu Getre­sponse, w którym przetwarzane są dane,
  • dane będą przekazy­wane do Stanów Zjed­noc­zonych Amery­ki (USA) ze wzglę­du na korzys­tanie z sys­te­mu Getre­sponse służącego do wysył­ki newslet­tera – bez obaw, dostaw­ca sys­te­mu Getre­sponse przys­tąpił do pro­gra­mu Pri­va­cy Shield i zapew­nia odpowied­ni stopień ochrony danych osobowych,
  • dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowa­nia newslet­tera, chy­ba że wcześniej zrezygnu­jesz z jego otrzymy­wa­nia, co spowodu­je usunię­cie danych,
  • masz pra­wo do: żąda­nia dostępu do swoich danych, ich spros­towa­nia, usunię­cia, ograniczenia przetwarza­nia, przenoszenia danych, cofnię­cia zgody na przetwarzanie danych w celu wysył­ki newslet­tera, wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego,
  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by otrzymy­wać newslet­ter
Data publikacji: 10/07/2018