Uwa­ga!
Z uwa­gi na dłu­gi week­end w dni­ach 01–03.05.19 może­cie Państ­wo złożyć zamówie­nie na odbiór mate­ri­ału poron­nego w soli fizjo­log­icznej. Nato­mi­ast sam odbiór prób­ki nastąpi między 06–07.05.19 r. Do tego cza­su prosimy prze­chowywać mate­ri­ał w lodów­ce.

Próbkę moż­na także samodziel­nie dostar­czyć do naszego lab­o­ra­to­ri­um (ul. Bocheńskiego 38a, 40–859 Katow­ice) w dn. 02.05.19 r. 
Mate­ri­ał w postaci blocz­ka parafi­nowego odbier­amy w każdym dniu roboczym.

W razie jakichkol­wiek pytań prosimy o kon­takt pod numerem 665–761–161.

Data publikacji: 30/04/2019