Formularz zamówienia bezpłatnego kuriera

Jeśli zamaw­iasz kuri­era na ten sam dzień pamię­taj, że kuri­er może przy­jechać krótko po wysła­niu for­mu­la­rza dlat­ego wysyła­jąc for­mu­la­rz zamówienia bezpłat­nego kuri­era musisz mieć przesyłkę gotową do odbioru. Jeśli Two­ja przesył­ka nie jest jeszcze gotowa, przy­go­tuj ją i dopiero wów­czas zamów kuri­era.

Informacje o przesyłce:

 

List przewozowy:

  • Jeśli zamaw­iałeś zestaw do pobra­nia próbek zwyk­le list prze­wozowy jest dołąc­zony do zestawu. Kliknij, aby zobaczyć jak wyglą­da list prze­wozowy
  • Po zamówie­niu kuri­era list prze­wozowy otrzy­masz w wiado­moś­ci e-mail. List prze­wozowy generu­je i wysyła pra­cown­ik (nie jest to usłu­ga automaty­cz­na) od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 8.00 do 16.00. Prosimy więc o cier­pli­wość.
 

Dane do odbioru przesyłki:

  • Dba­jąc o Two­ją pry­wat­ność infor­mu­je­my, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do real­iza­cji zamówienia. Admin­is­tra­torem danych osobowych podanych w for­mu­la­rzu będzie testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Słonecznej 4, zare­je­strowana w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Podane dane będą przetwarzane w celu odbioru pobranego mate­ri­ału do bada­nia poprzez zamówie­nie przez Admin­is­tra­to­ra firmy kuri­er­skiej. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych zna­jdziesz w naszej poli­tyce pry­wat­noś­ci.
 

 

 

Data publikacji: 31/05/2017, Data aktualizacji: 30/05/2019