Jak wybrać najlepsze laboratorium analiz DNA?

Rezul­tat, jaki klient otrzy­mu­je wykonu­jąc test na ojcost­wo lub też anal­izu­jąc jakiekol­wiek inne pokrewieńst­wo, ma bard­zo duży wpływ na niego i jego najbliższych. Dlat­ego też sza­le­nie istotne jest to, w jaki sposób dokonu­je się wyboru lab­o­ra­to­ri­um.

Jest to szczegól­nie ważne na tak konkuren­cyjnym rynku diag­nos­ty­ki gene­ty­cznej w Polsce, gdzie częs­to funkcjonu­ją firmy o niskiej wiary­god­noś­ci, poszuku­jące raczej szy­bkiego zysku, a nie dba­jące o jakość badań.

.

Certyfikaty i standardy jakości laboratorium

Niemożli­we jest bycie “spec­jal­istą we wszys­tkim”. Dlat­ego też nikt nie wyma­ga, by klient samodziel­nie oce­ni­ał pro­ce­dury lab­o­ra­to­ryjne i jakość wykony­wanego bada­nia. Na całym świecie zaj­mu­ją się tym spec­jal­nie do tego celu powołane insty­tuc­je, nada­jące cer­ty­fikaty i określa­jące stan­dardy anal­iz DNA. Dzię­ki temu klient jest w stanie szy­bko ocenić lab­o­ra­to­ri­um czy­ta­jąc po pros­tu infor­ma­c­je o przyz­nanych danej fir­mie świadectwach potwierdza­ją­cych jakość i sprawdza­jąc normy, które speł­nia. W przy­pad­ku renomowanych firm infor­ma­c­je te są zawsze łat­wo dostęp­ne na stronach inter­ne­towych.

certyfikaty

Aby ocenić lab­o­ra­to­ri­um należy mieć dostęp do infor­ma­cji o nim. Firmy przeprowadza­jące od wielu lat anal­izy ujaw­ni­a­ją otwar­cie na stronach www lub w broszu­rach infor­ma­c­je o lab­o­ra­to­ri­um. Nieste­ty w przy­pad­ku pozostałych firm częs­to moż­na spotkać lakon­iczne sfor­mułowa­nia typu “badanie jest przeprowadzane w renomowanym lab­o­ra­to­ri­um”, które nie są poparte żad­ny­mi konkre­ta­mi. W takim przy­pad­ku radz­imy zachowanie ostrożnoś­ci.

.

Doświadczenie zespołu w analizach DNA

Patrząc na rynek glob­al­ny, diag­nos­ty­ka DNA jest jed­ną z dziedzin biotech­nologii uznawanych za bard­zo per­spek­ty­wiczną. Powodu­je to, że niek­tóre lab­o­ra­to­ria do tej pory zaj­mu­jące się inny­mi dziedz­i­na­mi biotech­nologii, zaczy­na­ją “prze­ori­en­towywać” się na diag­nos­tykę DNA.

Pow­sta­ją też nowe lab­o­ra­to­ria twor­zone całkowicie od pod­staw. Teo­re­ty­cznie, nie ma nic złego w pow­ięk­sza­jącej się konkurencji, jed­nakże niedoświad­c­zone lab­o­ra­to­ria pod­chodzą do anal­iz cza­sa­mi w sposób zbyt lekkomyśl­ny. Prawdą jest, że opis pro­ce­dur moż­na znaleźć nawet w internecie i nieste­ty część z firm nimi się kieru­je.

Jed­nakże to, co jest najważniejsze, to opty­mal­iza­c­ja pro­cesów lab­o­ra­to­ryjnych oraz doświad­cze­nie w przeprowadza­niu anal­iz i odczy­cie wyników. To one gwaran­tu­ją najwyższą pewność wyników. Dlat­ego też warto zawsze zwró­cić uwagę na ilość przeprowad­zonych przez lab­o­ra­to­ri­um badań oraz doświad­cze­nie jego per­son­elu.

.

Współpraca z cenionymi ekspertami, lekarzami, sądami i prokuraturą

Referencje z Sądu

Ref­er­enc­je z Sądu

Przeprowadze­nie badań w lab­o­ra­to­ri­um powin­na zostać doce­niona zarówno przez klien­tów indy­wid­u­al­nych jak i insty­tuc­je państ­wowe takie jak: sady, proku­ratu­ra czy polic­ja. Pro­fesjon­al­na obsłu­ga oraz wiary­god­ność i rzetel­ność wykony­wanych przez lab­o­ra­to­ri­um testów na ojcost­wo wskazu­ją na wysoką jakość wykony­wanych badań. Zlece­nie badań pry­wat­ne­mu lab­o­ra­to­ri­um przez insty­tuc­je państ­wowe świad­czy o zau­fa­niu oraz wyso­kich stan­dar­d­ach zarówno w samym przeprowadza­niu anal­iz, jak i w obsłudze.

 

Dr n.megrzegorz_poludniewskid. Grzegorz Południewski

Bazu­jąc na wielo­let­niej współpra­cy zauważyliśmy że fir­ma testD­NA wyróż­nia się na tle innych firm z branży. Jed­nym z atutów, najważniejszym zarówno dla pac­jen­ta jak i lekarza jest wiary­god­ność i rzetel­ność wykony­wanych badań.”

Więcej opinii ekspertów»>

.

Pewność wyników

Wielu z Państ­wa zas­tanaw­ia się czy anal­iza próbek w lab­o­ra­to­ri­um została “naprawdę” wyko­nana a otrzy­many wynik jest prawdzi­wy. Jak to najlepiej sprawdz­ić? Warto przed wyko­naniem bada­nia dowiedzieć się jak będzie wyglą­dał wynik. Bard­zo ważne jest, aby na wyniku pojaw­ił się takie infor­ma­c­je jak:

  • Pro­file gene­ty­czne uczest­ników tes­tu
  • Rezul­tat anal­izy statysty­cznej i słow­na inter­pre­tac­ja wyniku
  • Pod­pisy i piecząt­ki osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych badanie
  • Dane osób wpisane w for­mu­la­rzu zlece­nie tes­tu: imię i nazwisko, data urodzenia,
  • Tak przed­staw­iony wynik świad­czy o rzetel­nie przeprowad­zonej anal­izie a Państ­wo mogą być spoko­jni o jego wiary­god­ność.

Istotne jest również to na ilu mark­er­ach DNA wykony­wane jest badanie — im jest ich więcej tym lep­iej, szczegól­nie w przy­pad­ku kiedy w bada­niu nie uczest­niczy mat­ka dziec­ka.

Dlaczego warto badać 24 mark­ery DNA»>

Z uwa­gi na fakt, iż indy­wid­u­alne doko­nanie powyższej oce­ny jest bard­zo ciężkie, sugeru­je­my Państ­wu wspieranie swo­jej decyzji przyz­nany­mi cer­ty­fikata­mi i speł­ni­any­mi przez lab­o­ra­to­ri­um nor­ma­mi. Warto również zwró­cić uwagę na to ile mark­erów dane lab­o­ra­to­ri­um bada — im więcej tym lep­iej!

.

Wygoda i indywiudalne podejście do klienta

Każdy z klien­tów jest wyjątkowy i ma inne potrze­by. Wykonu­jąc tak ważne badanie macie Państ­wo pra­wo oczeki­wać obsłu­gi najwyższej jakoś­ci. Nie chodzi tutaj tylko o to, jak szy­bko zostanie wyko­nana anal­iza, ale przede wszys­tkim o to, w jaki sposób fir­ma będzie odpowiadała na Państ­wa pyta­nia i jak wyjdzie naprze­ciw indy­wid­u­al­nym oczeki­wan­iom.

Bez­piecz­na ofer­ta cenowa»>

Nasi kon­sul­tacji są do Państ­wa dys­pozy­cji codzi­en­nie od godziny 8:00 do 21:00 pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub numerem stacjoan­rnym (32) 445 34 26

.

Ochrona danych osobowych

Ze wzglę­du na delikat­ność i wyjątkową poufność obsługi­wanych danych, jest bard­zo istotne, w jaki sposób fir­ma je chroni przed niepowołany­mi osoba­mi. Prosimy zwró­cić uwagę, czy dane są odpowied­nio prze­chowywane w zabez­piec­zonych bazach danych, najlepiej na osob­nych ser­w­er­ach zabez­piec­zonych przed wła­ma­ni­a­mi z inter­ne­tu. Prosimy również zwró­cić uwagę, co się dzieje z Państ­wa próbka­mi po wyko­na­niu wyniku. Jeżeli infor­ma­c­je te nie są dostęp­ne na stronach inter­ne­towych, to należy zawsze pytać o to przed­staw­iciela firmy.

Data publikacji: 19/05/2015, Data aktualizacji: 03/06/2015