Kiedy leczenie abacavirem jest niebezpieczne dla pacjentów z HIV?Kiedy leczenie abacavirem jest niebezpieczne dla pacjentów z HIV?

U pac­jen­tów zakażonych HIV stosowanie w lecze­niu leków zaw­ier­a­ją­cych Aba­cavir (Zia­gen, Kivexa, Trizivir) może cza­sa­mi wywoły­wać niebez­pieczną reakcję nad­wrażli­woś­ci na lek. To kto jest potenc­jal­nie zagrożony wys­tąpi­e­niem takiej reakcji i czy moż­na zmin­i­mal­i­zować ryzyko wys­tąpi­enia nad­wrażli­woś­ci na ten lek zostało przed­staw­ione poniżej.

Far­mako­gene­ty­ka- dziedz­i­na naukowa, która zaj­mu­je się m.in. badaniem zależnoś­ci skutecznoś­ci i bez­pieczeńst­wa zas­tosowanego leku w zależnoś­ci od geno­ty­pu pac­jen­ta, znalazła zas­tosowanie również przy opra­cow­a­niu schematu leczenia osób zakażonych HIV.

Udowod­niono, że u 5–8 % pac­jen­tów lec­zonych aba­cavirem wys­tępu­je reakc­ja nad­wrażli­woś­ci na lek objaw­ia­ją­ca się wysyp­ką, gorączką, wymio­ta­mi, biegunka­mi, bólem brzucha, przyspiesze­niem odd­echu, kas­zlem, bóla­mi głowy czy też niewydol­noś­cią wątro­by i nerek [1]. Pojaw­ie­nie się jakichkol­wiek objawów nad­wrażli­woś­ci wyma­ga wyco­fa­nia leku ze stosowanej ter­apii i jest bezwzględ­nym prze­ci­wwskazaniem do zas­tosowa­nia tego leku ponown­ie, gdyż może to wywołać znacznie nasilone objawy prowadzące nawet do zgonu pac­jen­ta!

Wys­tąpi­e­nie reakcji nad­wrażli­woś­ci na lek jest sil­nie pow­iązane z posi­adaniem przez pac­jen­ta spec­jal­nego układu genów — allelu HLA-B*5701.

tabelka-nadwrazliwosc

U pac­jen­tów, u których wys­tąpiła nad­wrażli­wość w wyniku przyję­cia aba­caviru NIE WOLNO stosować ponown­ie tego leku!

.
Dr Graży­na Cholewińs­ka z Wojew­ódzkiego Szpi­ta­la Zakaźnego w Warsza­w­ie na łamach „Przeglą­du Epi­demi­o­log­icznego” wskazu­je, iż eksper­ci ds. HIV/AIDS sugeru­ją wykony­wanie badań gene­ty­cznych pod kątem obec­noś­ci allelu HLA-B*5701 gdyż ma to istotne znacze­nie klin­iczne u pac­jen­tów lec­zonych aba­cavirem. A w 2006 roku w Wielkiej Bry­tanii towarzyst­wo British HIV Asso­ci­a­tion wydało zalece­nie przeprowadza­nia testów gene­ty­cznych na obec­ność HLA-B*5701 u kandy­datów do leczenia aba­cavirem [1]..

 

1. http://www.pzh.gov.pl/oldpage/przeglad_epimed/62–1/621_21.pdf
2. http://www.gsk.com.pl/upload/articles/DHCP_Communication_signed.pdf


Aktu­al­iza­c­ja: 13 październi­ka 2015 r.

Przed­staw­ione infor­ma­c­je mają charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Nie wykonu­je­my badań gene­ty­cznych określa­ją­cych predys­pozy­c­je do wys­tąpi­enia nad­wrażli­woś­ci (alergii na wybrane leki). 

 

.

Data publikacji: 28/05/2015, Data aktualizacji: 13/10/2015