Farmakogenetyka — nadwrażliwość na leki

 

Farmakogenetyka Testy mające na celu zbadanie zależnoś­ci pomiędzy ukła­dem genów (geno­typem) pac­jen­ta, a skutecznoś­cią i bez­pieczeńst­wem stosowanych u niego leków. Jeśli chcesz mieć pewność, że przyj­mowany lek na pewno Ci nie zaszkodzi możesz wykon­ać jed­no z dostęp­nych na rynku badań.

Zaletą tego rodza­ju testów jest lep­sze ukierunk­owanie leczenia i tym samym jego więk­sza efek­ty­wność.

.

Ist­nieją 2 typy badań gene­ty­cznych, które określa­ją predys­pozy­c­je do wys­tąpi­enia nad­wrażli­woś­ci (alergii) na wybrane leki:

  • Nad­wrażli­wość na Aba­cavir — stosowany w lecze­niu zakażeń HIV
  • Nad­wrażli­wość na Irinote­can — stosowany w lecze­niu raka jeli­ta grubego

Aktu­al­iza­c­ja: 13 październi­ka 2015 r.

Przed­staw­ione infor­ma­c­je mają charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Nie wykonu­je­my badań gene­ty­cznych określa­ją­cych predys­pozy­c­je do wys­tąpi­enia nad­wrażli­woś­ci (alergii na wybrane leki).