Łuszczyca leczenie

Jak skutecznie leczyć łuszczycę lekami i dietą?

Lecze­nie łuszczy­cy wyma­ga od pac­jen­ta cier­pli­woś­ci. Dla choro­by tej charak­terysty­czne  jest to, że są u pac­jen­ta okresy, w których objawy są nasilone i takie, w których ustępu­ją. Część pac­jen­tów z łuszczy­cą (nawet 104 000 w Polsce) mogło­by według badań popraw­ić swój stan zdrowia i doprowadz­ić do ustąpi­enia objawów łuszczy­cy tylko dzię­ki wyko­na­niu bada­nia na trwałą nietol­er­ancję glutenu – celi­ak­ię i wprowadze­niu właś­ci­wej diety.

 

Najbardziej dokładne badanie na celi­ak­ię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Łuszczyca  leczenie – jakie są sposoby?

Ist­nieje wiele metod leczenia łuszczy­cy. Ze wzglę­du na to, że w więk­szoś­ci przy­pad­ków zmi­any zaj­mu­ją mniej niż 10% powierzch­ni ciała pac­jen­ta lecze­nie łuszczy­cy jest zwyk­le miejs­cowe.  Ter­apię sko­jar­zoną, czyli taką, w której wraz z lecze­niem miejs­cowym stosowane są również inne leki sto­su­je się tylko wtedy, gdy choro­ba ma cięż­ki prze­bieg.

Łuszczyca leczenie miejscowe

Pier­wszym etapem leczenia łuszczy­cy jest usunię­cie łusek. Dopiero wów­czas lekarz przys­tępu­je do dzi­ałań, które mają na celu zahamowanie nad­miernego łuszczenia naskór­ka. W tym celu sto­su­je się:

 • preparaty ker­a­toli­ty­czne (kwas sal­i­cy­lowy, mocznik)
 • dzieg­cie – pochodne węgla kami­en­nego stosowane w postaci maś­ci i past
 • cyg­no­liny
 • glikoko­rtykos­teroidy miejs­cowe – mają właś­ci­woś­ci prze­ci­wza­palne ale także mogą wywołać dzi­ała­nia niepożą­dane stąd też zawsze powin­ny być stosowane pod ścisłą kon­trolą lekarza
 • analo­gi wit­a­miny D3 (kalcy­potri­ol, takalcy­tol)

Ogólne leczenie łuszczycy

 • fototer­apia i foto­chemioter­apia – stosowana jest przede wszys­tkim u pac­jen­tów opornych na lecze­nie miejs­cowe oraz u tych, w przy­pad­ku których zmi­any zaj­mu­ją więcej niż 10% powierzch­ni ciała. Fototer­apia pole­ga na ekspozy­cji ciała na światło ultra­fi­o­le­towe wyt­warzane przez spec­jalne lampy.
 • Metotrek­sat – jest to lek, przed którego włącze­niem konieczne trze­ba przeprowadz­ić pod­sta­wowe bada­nia lab­o­ra­to­ryjne obe­j­mu­jące m.in. badanie czyn­noś­ci nerek i wątro­by, RTG klat­ki pier­siowej oraz ogólne bada­nia lekarskie. Należy go stosować wyłącznie pod kon­trolą lekarza ze wzglę­du na ryzyko dzi­ałań niepożą­danych.
 • Cyk­lospory­na – sil­ny lek immuno­supresyjny (dzi­ała­ją­cy na układ odpornoś­ciowy), który jest dość toksy­czny dla orga­niz­mu. Stosowany jest tylko u pac­jen­tów z duży­mi zmi­ana­mi, którzy są oporni na inne metody leczenia łuszczy­cy.
 • Retinoidy – nie mogą być stosowane u kobi­et w wieku repro­duk­cyjnym bez pro­fi­lak­ty­ki antykon­cep­cyjnej nawet do 2 lat po zakończe­niu leczenia. Efek­tem ubocznym stosowa­nia tego leku jest również silne wysusze­nie nosa, oczu, ust, włosów.
 • Leki bio­log­iczne (adal­i­mum­ab, etan­er­cept, infiksymab, ustek­inum­ab)  — nowej klasy preparaty podawane pod­skórnie lub dożyl­nie. Stosowane  w cięż­kich przy­pad­kach.

Leczenie łuszczycy poprzez dermokosmetyki

U chorych na łuszczy­cę bard­zo ważne jest stosowanie dermokos­me­tyków. Poma­ga­ją one utrzy­mać skórę w dobrej kondy­cji i zmniejsza­ją objawy. Są dostęp­ne w aptekach bez recep­ty.

Łuszczyca leczenie dietą

Bada­nia pokazu­ją, że nawet 104 000 pac­jen­tów w Polsce, którzy leczą się na łuszczy­cę mogło­by skutecznie popraw­ić swój stan zdrowia tylko dzię­ki wyko­na­niu bada­nia na celi­ak­ię (trwałą nietol­er­ancję glutenu) i włącze­niu diety bezg­lutenowej.

Celi­akia czyli trwała nietol­er­anc­ja glutenu uważana jest częs­to za chorobę wieku dziecięcego. To błąd! Może ona ujawnić się w każdym wieku. Dodatkowo częs­to jej objawy są bard­zo mało charak­terysty­czne. Pac­jen­ci i lekarze kojarzą tę chorobę głównie z bóla­mi brzucha, wzdę­ci­a­mi czy biegunka­mi, a objawem celi­akii może być np. łuszczy­ca, złe samopoczu­cie, niska waga, osła­bi­e­nie, bóle głowy, prob­le­my z poczę­ciem dziec­ka czy poronienia. Jeśli leczysz się na łuszczy­cę koniecznie powinieneś wykon­ać również badanie w kierunku trwałej nietol­er­ancji glutenu czyli celi­akii.

Dlaczego badanie w kierunku celiakii jest tak ważne w leczeniu łuszczycy

W przeprowad­zonych bada­ni­ach u 16% pac­jen­tów leczą­cych się na łuszczy­cę stwierd­zono pod­wyżs­zony poziom prze­ci­w­ci­ał związanych z celi­ak­ią (trwałą nietol­er­ancją glutenu). Po włącze­niu u nich diety bezg­lutenowej odno­towano poprawę stanu zdrowia.

Pro­fe­sor G. Michaels­son w jed­nym z wywiadów opub­likowanych w cza­sopiśmie „Pso­ri­a­sis Advance” wydawanym przez Nation­al Pso­ri­a­sis Foun­da­tion w USA zapy­tany o to co radzi chorym na łuszczy­cę i łuszczy­cowe zapale­nie stawów  powiedzi­ał, że:
.

zale­ca wszys­tkim pac­jen­tom z umi­arkowaną lub ciężką łuszczy­cą lub łuszczy­cą krostkową rąk i stóp wykon­ać bada­nia pod kątem celi­akii. Kosz­ty wyko­na­nia takiego bada­nia są niskie, a wyni­ki mogą być bard­zo satys­fakcjonu­jące. Z obserwacji pro­fe­so­ra wyni­ka, że pac­jen­ci z łuszczy­cą i uta­joną celi­ak­ią prze­chodząc na dietę bezg­lutenową byli wol­ni od łuszczy­cy po raz pier­wszy od 25 lat!

Jak sprawdzić, czy łuszczyca może być spowodowana celiakią?

Aby sprawdz­ić, czy przy­czyną łuszczy­cy jest celi­akia pac­jen­ci cza­sem prze­chodzą na prób­ną dietę bezg­lutenową. Nie jest to jed­nak dobre rozwiązanie ponieważ nawet jeśli nastąpi poprawa nadal nie mamy pewnoś­ci, że przy­czyną naszego prob­le­mu fak­ty­cznie jest nietol­er­anc­ja glutenu.Jeśli chcesz sprawdz­ić, czy łuszczy­ca może być spowodowana celi­ak­ią — zrób prosty test gene­ty­czny. To najbardziej pewne badanie pod kątem trwałej nietol­er­ancji glutenu i aby je wykon­ać możesz być na diecie bezg­lutenowej. Dodatkowo do każdego wyniku bada­nia otrzy­masz zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne. Wynik możesz też omówić z naszym diete­tykiem, dzię­ki czemu od razu zapro­ponu­je Ci on właś­ci­wą dietę, która pomoże wye­lim­i­nować u Ciebie łuszczy­cę. Wyko­nanie bada­nia gene­ty­cznego daje Ci jeszcze jed­ną ważną korzyść. Jeśli się okaże, że masz geny związane z celi­ak­ią, to jest to istot­ną infor­ma­cją dla Twoich najbliższych. Oni również  mogą chorować na trwałą nietol­er­ancję glutenu lub zachorować na nią w przyszłoś­ci. Możesz uchronić ich więc przed groźny­mi powikła­ni­a­mi tej choro­by.

Czym jest celiakia?

Celi­akia jest trwałą (to znaczy trwa­jącą przez całe życie) nietol­er­ancją glutenu, która zapisana jest w naszych genach. To znaczy, że tylko te oso­by, które mają pewne geny (DQ2 i DQ8) mogą na nią zachorować. Inny­mi słowy jeśli nie masz predys­pozy­cji gene­ty­cznych praw­dopodob­nie nigdy nie zacho­ru­jesz na celi­ak­ię. Dlat­ego najlep­szym badaniem na celi­ak­ię jest test gene­ty­czny.

Celi­akia prowadzi do zaniku kosmków jeli­towych. Te z kolei są odpowiedzialne za wchła­ni­an­ie skład­ników  z poży­wienia. Jeśli kosm­ki zanikną, to Twój orga­nizm nie będzie mógł czer­pać z poży­wienia skład­ników, które są mu potrzeb­ne. To doprowadzi do jego stop­niowego wyniszczenia. Objawem tego mogą być m.in zmi­any skórne takie jak wysyp­ka, świąd, podrażnie­nie, opryszcz­ka na skórze, rumień, grud­ki zapalne, pęcherzy­ki itp. oraz łuszczy­ca. Co ważne tym zmi­anom moż­na prze­ci­wdzi­ałać sto­su­jąc odpowied­nią dietę.
.

Celiakia badanie

Nielec­zona celi­akia, czyli brak ścisłej diety bezg­lutenowej może prowadz­ić do niebez­piecznych powikłań zdrowot­nych w tym do roz­wo­ju nowot­worów złośli­wych. Najczęś­ciej spo­tykany wg niek­tórych badań jest rak jeli­ta cienkiego. Zmi­any nowot­worowe nie ogranicza­ją się tylko do prze­wodu pokar­mowego, mogą doty­czyć też układu krwiotwór­czego (chło­ni­ak nieziar­nicze). Inne częste powikła­nia nielec­zonej celi­akii to: osteo­poroza, niepłod­ność, wrzodziejące zapale­nie jeli­ta cienkiego, wczes­na menopauza. Nielec­zona celi­akia jest szczegól­nie niebez­piecz­na dla kobi­et w ciąży, przy­czy­nia się ona do przed­w­czes­nych porodów oraz nawraca­ją­cych poronień. Diag­noza celi­akii jest bard­zo istot­na.

Prof. nadzw. dr hab n. med. Alek­san­dra Jezela-Stanek

.

.
Im bardziej kosm­ki jeli­towe są zniszc­zone tym orga­nizm sta­je się słab­szy. Pogłębia się niedoży­wie­nie, co ma wpły­wa na wszys­tkie organy również na mózg. Oso­ba cho­ra na celi­ak­ię spoży­wa­jąc gluten naraża się na wiele uciążli­wych i częs­to także niebez­piecznych dla zdrowia kon­sek­wencji m.in
— depresję,
— ane­mię,
— prob­le­my ze szk­li­wem,
— brak energii do życia,
— apatię,
— podat­ność na choro­by — niską odporność,
— osteo­porozę (również u dzieci!)
— a nawet na nowotwór
— zapale­nie jamy ust­nej

Im szy­b­ciej zostanie u Ciebie zdi­ag­no­zowana celi­akia, tym lep­iej dla Two­jego zdrowia — będziesz miał szan­sę uniknąć wielu chorób i w tym raka jeli­ta!

.

Przeczytaj więcej: Łuszczyca objawy

Celiakia badanie
Pakiety badań

 

Badanie Celiakii

  • Badanie genów HDQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03)
  • Zalece­nia lekarskie do wyniku
  • Zalece­nia diete­ty­czne do wyniku
  • Przykład­owe menu bezg­lutenowe

 

Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era


 

Badanie Celiakii wraz z konsultacją dietetyczną

  • Badanie genów DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03)
  • Zalece­nia lekarskie do wyniku
  • Zalece­nia diete­ty­czne do wyniku
  • Przykład­owe menu bezg­lutenowe
  • Kon­sul­tac­ja diete­ty­cz­na

 

Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era


Badanie Celiakii wraz z konsultacją lekarską

  • Badanie genów DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03)
  • Zalece­nia lekarskie do wyniku
  • Zalece­nia diete­ty­czne do wyniku
  • Przykład­owe menu bezg­lutenowe
  • Kon­sul­tac­ja z lekarzem

 

Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era


Badanie Celiakii wraz z konsultacją lekarską i dietetyczną

  • Badanie genów DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03)
  • Zalece­nia lekarskie do wyniku
  • Zalece­nia diete­ty­czne do wyniku
  • Przykład­owe menu bezg­lutenowe
  • Kon­sul­tac­ja z lekarzem i diete­tykiem

 

Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­eraBezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 20/04/2017, Data aktualizacji: 12/07/2017