Media o testDNA

Szanowni Państ­wo poniżej zamieś­cil­iśmy listę artykułów, w których mogą Państ­wo przeczy­tać o testD­NA. Pub­likac­je moż­na pobrać w for­ma­cie PDF lub przeczy­tać w ser­wisie inter­ne­towym. Zaprasza­my do lek­tu­ry!

Moda czy nauka? Jak opanował nas szał na badania genetyczne

8 kwiet­nia 2019 r.

Lab­o­ra­to­ri­um testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. pojaw­iło się w artykule dzi­en­ni­ka Kuri­er Lubel­s­ki, w piątkowym wyda­niu z 5 kwiet­nia 2019 roku. 

Prze­jdź do artykułu

TVN24 „Wszystkie błędy w sprawie Tomasza Komendy” [REPORTAŻ]

16 kwiet­nia 2018 r.

W testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. odbyły się zdję­cia do repor­tażu „Wszys­tkie błędy w spraw­ie Tomasza Komendy” dla mag­a­zynu TVN24 „Czarno na białym”. Pokaza­l­iśmy, jak obec­nie wyglą­da badanie DNA z cebulek włosów i ustal­e­nie pro­filu gene­ty­cznego…

Przeczy­taj artykuł


Całkiem Zdrowo, Chcesz przejść na dietę bezglutenową? Najpierw się przebadaj!

20 lutego 2018

Mniej więcej jed­na trze­cia Europe­jczyków ma geny, które predys­ponu­ją ich do roz­wo­ju celi­akii. Oczy­wiś­cie predys­pozy­c­ja gene­ty­cz­na nie jest wystar­cza­ją­ca do wywoła­nia choro­by, ale świad­czy o tym, że powin­niśmy lep­iej o siebie zad­bać. Choć dieta bezg­lutenowa przez wielu z nas…

Przeczy­taj artykuł


Health and the City, “Gluten i laktoza – czy jest się czego obawiać?” [RECENZJA]

17 sty­cz­nia 2018

Wśród osób, które intere­su­ją się zdrowym odży­wian­iem nietol­er­anc­je pokar­mowe to tem­at doskonale znany, wręcz mod­ny. W ostat­nich lat­ach złą sławą cieszą się przede wszys­tkim gluten, obec­ny w takich zbożach jak pszeni­ca, żyto, jęczmień oraz lak­toza, czyli cuki­er zawarty w mleku…

Przeczy­taj artykuł


 Poskromić Hashimoto, “Diagnostyka celiakii” [RECENZJA]

29 wrześ­nia 2017

Dziś na poważnie. Celi­akia — choro­ba na całe życie, która nigdy nie odpuszcza, której nie da się wyleczyć, na którą nie ma lekarst­wa. Nieste­ty. Cho­ru­je na nią około 3–4% pop­u­lacji- całkiem dużo, ale uwa­ga, uwa­ga w Polsce zdi­ag­no­zowanych jest tylko 5% osób chorych…

Przeczy­taj artykuł


Joanna Haśnik, “Badania genetyczne w testDNA” [RECENZJA]

25 wrześ­nia 2017

W ostat­nim cza­sie miałam możli­wość wyko­na­nia badań gene­ty­cznych w kierunku celi­akii i pier­wot­nej nietol­er­ancji lak­tozy. Tym samym chci­ałam przed­staw­ić Wam moje wyni­ki, opowiedzieć o tym, dzię­ki komu miałam możli­wość wyko­na­nia pełnej diag­nos­ty­ki i jak wyglą­da cały pro­ces…

Przeczy­taj artykuł


Bezglutenowyblog.pl, “Badanie genetyczne na celiakię” [RECENZJA]

6 sierp­nia 2017

Już od jakiegoś cza­su nosiłam się z wyko­naniem bada­nia gene­ty­cznego na celi­ak­ię. Co praw­da w mojej rodzinie jeszcze nikt nie został zdi­ag­no­zowany w tym kierunku, ale wielu członków cho­ru­je na choro­by z auroa­gresji. Ja sama mam Hashimo­to, wcześniej cier­pi­ałam na łuszczy­cę i łojo­tokowe zapale­nie skóry…

Przeczy­taj artykuł


Poskromic-hashimoto.blog.pl, “Dlaczego przed przejściem na dietę bezglutenową warto wykonać badania na celiakię?”

1 sierp­nia 2017

Dieta bezg­lutenowa ostat­ni­mi cza­sy bije reko­rdy pop­u­larnoś­ci. Pro­du­cen­ci żywnoś­ci również pod­ch­wycili ten trend i na półkach skle­powych moż­na znaleźć mnóst­wo pro­duk­tów nie zaw­ier­a­ją­cych tego prob­lematy­cznego biał­ka. Nawet w fil­mach, kabare­tach czy Internecie pojaw­ia­ją się żar­ty na ten tem­at…

Przeczy­taj artykuł


 Bezglutenowyblog.pl, “Badanie genetyczne – czy masz celiakię?” [RECENZJA]

27 lip­ca 2017

Jeśli pode­jrze­wasz u siebie celi­ak­ię, możesz wykon­ać badanie krwi na obec­ność prze­ci­w­ci­ał, wykon­ać badanie endoskopowe lub zro­bić test gene­ty­czny. Od Ciebie i Two­jego lekarza zależy, którą opcję wybierzesz. Ja mam dziś dla Was kil­ka słów o tes­tach gene­ty­cznych…

Przeczy­taj artykuł


Chcemy Być Rodzicami, “Kto jest ojcem”

kwiecień-maj 2016

Dostęp­ny od 10. tygod­nia ciąży test jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcost­wo. Jest dyskret­ny i prosty, a do tego god­ny zau­fa­nia. Badanie ojcost­wa pod­czas ciąży jest możli­we na tere­nie całej Pol­s­ki.

Pobierz artykuł w PDF


TVN Stylowy Magazyn Czy współcześni mężczyźni nadają się na mężów?

12 mar­ca 2016 r.

Otrzy­mal­iśmy zaprosze­nie do udzi­ału w pro­gramie TVN Style “Czy współcześni mężczyźni nada­ją się na mężów?”. Nasza pra­cown­icz­ka – Mag­dalena Siedlińs­ka miała okazję opowiedzieć  w nim o tes­tach na ojcost­wo i o tym, jak wyglą­da badanie DNA.

Zobacz odcinek


 Gazeta Wyborcza. Tylko Zdrowie, “Badania genetyczne. Komu pokazać swoje geny. Ranking laboratoriów” [RANKING]

25 mar­ca 2015

Robimy coraz więcej badań gene­ty­cznych. Nie tylko w razie choro­by. Sprawdza­my choć­by, jaka dieta jest dla nas najlep­sza. Ale komu zle­cić badanie? Kto zapew­nia wiary­godne wyni­ki? Przed­staw­iamy pier­wszy w Polsce prze­wod­nik po ośrod­kach wykonu­ją­cych testy gene­ty­czne…

Pobierz artykuł w PDF

 


 Newseek Polska, “Jak Polacy ustalają ojcostwo”

8 grud­nia 2013

Możesz wysłać łyżeczkę, która jadło dziecko albo jego szc­zoteczkę do zębów. Albo po cichu włożyć mu spec­jal­ny paty­czek do buzi, potrzeć policzek – i mate­ri­ał do bada­nia gotowy. Test DNA kosz­tu­je zwyk­le około 1,5 tys. zł i po dwóch tygod­ni­ach ojciec wie: jest bio­log­icznym ojcem, czy nie…

Pobierz artykuł w PDF


 Newseek Polska, “Kukułcze dzieci”

6 sty­cz­nia 2013

Jaka jest najwięk­sza ściema XXI wieku? To, że co dziesią­ty ojciec wychowu­je nie swo­je dziecko. Raczej co set­ny. A testy DNA napędza­ją społeczną his­ter­ię. Test na ojcost­wo znokau­tował Mar­ka Pun­ishera Piotrowskiego, mis­trza świa­ta w kick-boxin­gu sprzed lat. Piotrows­ki – także bokser wagi pół­ciężkiej (z 21 walk…

Pobierz artykuł w PDF


 Życie Warszawy, “Targi rozwodowe dotarły do stolicy”

Sty­czeń 2009

Test na ojcost­wo: 1,8 tys. zł. Śledze­nie męŜa przez jeden dzień: 2 tys. zł. Bezprob­le­mowy rozwód: bez­cenne. W niedzielę odbyły się pier­wsze w Warsza­w­ie i drugie w Polsce Tar­gi Roz­wodowe. Przys­zli roz­wod­ni­cy mogli zasięgnąć na nich nie tylko porady prawej, ale dowiedzieć się, jak zro­bić test na…

Pobierz artykuł w PDF


 Nowa Trybuna Opolska, “Rozwodowe party — nowa tradycja”

Wrze­sień 2008

Pol­s­ki biznes wyczuł, że moż­na zaro­bić na roz­wodach. Już są u nas firmy orga­nizu­jące roz­wodowe par­ty. Jed­na z takich firm ofer­owała swo­je usłu­gi na pier­wszych w Polsce tar­gach roz­wodowych, które tydzień temu odbyły się we wrocławskim klu­bie “Prowokac­ja”. Orga­ni­za­torem…

Pobierz artykuł w PDF


 Rzeczpospolita, “Historia rodzinna z probówki”

Sty­czeń 2006

GENETYKA His­to­ria rodzin­na z probów­ki Czy badanie DNA zastąpi Ŝmudne stu­diowanie metryk? Drze­wa genealog­iczne coraz częś­ciej twor­zone są z pomocą nowoczes­nej tech­ni­ki. Genealo­gia gene­ty­cz­na — ten ter­min warto zapamię­tać. W tym roku zro­bi sporą kari­erę — zapowia­da bry­tyjs­ki dzi­en­nik “Times”…

Pobierz artykuł w PDF


 Przegląd, “Czy twoje dziecko jest twoje?”

Czer­wiec 2005

Polaków oga­r­nia nowa obses­ja – łóżkowa… lus­trac­ja. Darek Rogus poz­nał ją w kaw­iarni. Starszy o 14 lat, od razu określił, jakie ma oczeki­wa­nia. Nie zamierzał się baw­ić w chodze­nie. Pier­wszy syn, Krzyś, był mieszanką: po niej te niespo­tykane oczy, siebie też rozpoz­nawał w rysach…

Pobierz artykuł w PDF


 Newsweek Polska, “Zakodowany tata”

Czer­wiec 2004

Ludzkie DNA krąży po lab­o­ra­to­ri­ach, pol­i­cyjnych bazach danych, skrzynkach na listy. Trafia nawet na biur­ka dyrek­torów firm. Każdy chce na nim zaro­bić. Nie masz 100-pro­cen­towej pewnoś­ci? Wejdź na stronę http://dna.zdrada.pl”. “Może ojcem jesteś ty?! A może właśnie nim nie jesteś?!…

Pobierz artykuł w PDF


 Gazeta Wyborcza, “W imię ojca, nie syna”

Listopad 2003

Czy to możli­we, że co dziesiąte dziecko w Polsce wychowywane jest przez niebi­o­log­icznego ojca, jak twierdzą firmy gene­ty­czne w reklamówkach? Na pol­skim rynku pojaw­ia się coraz więcej firm, które poma­ga­ją dyskret­nie i anon­i­mowo sprawdz­ić ojcost­wo…

Pobierz artykuł w PDF


Data publikacji: 18/05/2015, Data aktualizacji: 08/04/2019