TVN24 „Wszystkie błędy w sprawie Tomasza Komendy”

W testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. odbyły się zdję­cia do repor­tażu „Wszys­tkie błędy w spraw­ie Tomasza Komendy” dla mag­a­zynu TVN24 „Czarno na białym”. Pokaza­l­iśmy, jak obec­nie wyglą­da badanie DNA z cebulek włosów i ustal­e­nie pro­filu gene­ty­cznego.

Czap­ka z włosa­mi znaleziona przy ciele zamor­dowanej nas­to­lat­ki w Miłoszy­cach była jed­nym z najważniejszych dowodów w spraw­ie Tomasza Komendy. Został on skazany na 25 lat więzienia za zabójst­wo i gwałt. Reporter Cypri­an Jopek pokazu­je w pro­gramie dowody ze sprawy oraz syg­nały świad­czące o tym, że Tomasz Komen­da został skazany niesłusznie. Ter­az, po 18 lat­ach, uzyskał warunk­owe przedter­mi­nowe zwol­nie­nie, a jego his­to­ria poruszyła całą Pol­skę. Zobacz repor­taż

Badania DNA z włosów znalezionych w czapce

Na pod­staw­ie bada­nia DNA z włosów biegli ustalili zestaw cech gene­ty­cznych właś­ci­ciela czap­ki. Eksper­tyza wskaza­ła, że jest nim Tomasz Komen­da. Jed­nocześnie oblic­zono, że ten zestaw cech wys­tępu­je śred­nio u 1 na 71 osób, czyli miało go wtedy pon­ad mil­ion Polaków. Wyni­ki powyższych badań należały do najbardziej obciąża­ją­cych dowodów i zostały uwzględ­nione w wyroku. Pominię­to bada­nia DNA biegłych z innego ośrod­ka (wiodącego w Polsce), którzy wskaza­li, że włosy nie należały do Tomasza Komendy. Zapy­tal­iśmy naszego eksper­ta, na czym pole­gały przeprowad­zone wtedy bada­nia DNA i czym się różniły między sobą. Przeczy­taj odpowiedź w artykule

Wszystkie błędy w sprawie Tomasza Komendy

Źródło: Repor­taż Cypri­ana Jop­ka „Wszys­tkie błędy w spraw­ie Tomasza Komendy” w mag­a­zynie TVN24 „Czarno na białym”, 5 kwiet­nia 2018 r. https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wszystkie-bledy-w-sprawie-tomasza-komendy-czarno-na-bialym,827208.html

 

Nagra­nia do repor­tażu, fot. www.testDNA.pl

 

Źródła:
https://www.tvn24.pl/superwizjer-w-tvn24,149,m/superwizjer-tomasz-komenda-boje-sie-ze-to-jest-sen,826378.html , https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wszystkie-bledy-w-sprawie-tomasza-komendy-czarno-na-bialym,827208.html


.

Data publikacji: 16/04/2018, Data aktualizacji: 10/05/2018