mgr Katarzy­na Nowak

diete­tyk klin­iczny FoodMed

Z wyk­sz­tałce­nia diete­tyk klin­iczny, biotech­nolog i eduka­tor dia­beto­log­iczny. Absol­wen­t­ka Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poz­na­niu oraz Uni­w­er­syte­tu im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu. W Ramach pro­gra­mu stype­n­di­al­nego uczest­niczyła w bada­ni­ach nad wpły­wem czyn­ników środowiskowych na DNA człowieka prowad­zonych w Insty­tu­cie Genomi­ki i Biotech­nologii na Uni­w­er­syte­cie w Vila Real. Uczest­nicz­ka wielu pro­gramów o tem­atyce prozdrowot­nej orga­ni­zowanych przez Pol­skie Towarzyst­wo Diete­ty­ki. Spec­jal­izu­je się w dietoter­apii zaburzeń gospo­dar­ki węglowodanowej i hor­mon­al­nej, szczególne u kobi­et ciężarnych oraz planu­ją­cych ciążę. Współpracu­je z Ośrod­kiem Tros­ki o Płod­ność „Juglans”. Prowadzi warsz­taty eduka­cyjne dla dia­betyków oraz ich najbliższych, a także indy­wid­u­al­ną edukację dia­beto­log­iczną dla pac­jen­tów przyj­mu­ją­cych insulinę (także tych, którzy sto­su­ją oso­biste pompy insuli­nowe).

Od sierp­nia 2016 roku w ramach wolon­tariatu wspiera podopiecznych fun­dacji Black But­ter­flies w Zielonej Górze.


Zobacz też:

Data publikacji: 10/04/2018