Jakie zrobić badania genetyczne po poronieniu, Jak wyglądają wyniki badań genetycznych po poronieniu, Na czym polega badanie genetyczne po poronieniu, Jaka jest cena badań genetycznych po poronieniu

Niepłodność – jakie badania są pomocne w odnalezieniu przyczyny?

O niepłod­noś­ci mówimy, gdy mimo reg­u­larnego współży­cia part­nerów bez antykon­cepcji nie dochodzi ciąży w prze­ciągu roku. Po wyk­lucze­niu innych patologii i schorzeń należy wykon­ać bada­nia gene­ty­czne part­nerów[1]. Statysty­ki pokazu­ją, że niepłod­ność doty­ka 15% par, a zmi­any gene­ty­czne są uważane za jedne z najważniejszych czyn­ników nie tylko ze wzglę­du na częs­totli­wość ich wys­tępowa­nia, ale głównie dlat­ego, że są nieza­leżne od try­bu życia[2].

Niepłodność – kto powinien wykonać badania genetyczne?

 

Bada­nia gene­ty­czne są najważniejszym ele­mentem postępowa­nia diag­nos­ty­cznego. Wyk­lucze­nie lub potwierdze­nie gene­ty­cznej niepłod­noś­ci przy­czyny niepłod­noś­ci ma znacze­nie zarówno diag­nos­ty­czne, jak i prog­nos­ty­czne. Warto wiedzieć, że bada­nia gene­ty­czne mają istotne znacze­nie w kwal­i­fikacji do pro­ce­dur wspo­ma­ganego rozro­du.

Diag­nos­tykę gene­ty­czną powin­ny rozważyć pary, które:

  • mimo reg­u­larnego współży­cia bez zabez­pieczeń nie zachodzą w ciążę
  • mają za sobą nieu­dane pró­by In Vit­ro
  • u jed­nego z part­nerów (albo u mężczyzny albo u kobi­ety) były wykony­wane bada­nia, które nie wykaza­ły żad­nych niepraw­idłowoś­ci
  • doświad­czyły kilku samoist­nych poronień

Jakie badania genetyczne warto wykonać?


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

[1] U. Dzi­u­ba: Gene­ty­czne przy­czyny niepłod­noś­ci. Medy­cy­na rodzin­na 3/2017, s. 199

[2] Ibi­dem, s. 198.

Data publikacji: 24/04/2019