Nieprawidłowe napięcie mięśniowe u niemowlaka – co może oznaczać?

Nieprawidłowe napięcie mięśniowe Two­je dziecko jest wiotkie i „przele­wa się przez ręce”? A może prze­ci­wnie – moc­no zaciska piąst­ki i pręży nóż­ki? To objawy niepraw­idłowego napię­cia mięśni, które może być albo zbyt słabe, albo zbyt silne. Zaburzenia napię­cia mięśniowego nie są powo­dem do pani­ki, ale zawsze wyma­ga­ją kon­sul­tacji ze spec­jal­istą, ponieważ nielec­zone, mogą mieć nieko­rzyst­ny wpływ na rozwój ruchowy malucha.

Nieprawidłowe napięcie mięśniowe ma podłoże neurologiczne

Osłabione lub wzmożone napię­cie mięśniowe wyni­ka z niepraw­idłowego dzi­ała­nia układu ner­wowego. Tego typu zaburzenia mogą świad­czyć o tym, że układ ner­wowy i mięśniowy nie współpracu­ją ze sobą tak jak powin­ny. Warto wiedzieć, że impuls ner­wowy ma do poko­na­nia określoną drogę, zan­im trafi z mózgu do mięśni. Układ ner­wowy niemowlę­cia nie jest jeszcze dobrze rozwinię­ty, dlat­ego impuls nie zawsze dotrze tam, gdzie powinien. Niekiedy też na skutek uszkodzenia układu ner­wowego, mózg może wysyłać do mięśni błędne syg­nały, czego efek­tem będzie właśnie niepraw­idłowe napię­cie mięśniowe.

Osłabione napięcie mięśniowe – jak objawia się u niemowlęcia

Niemowlę z osłabionym napięciem mięśniowym:
Jest wiotkie i „przele­wa się przez ręce”
Rzad­ko płacze
Nie chce ssać pier­si
Krz­tusi się pod­czas karmienia
Jest bard­zo spoko­jne
Nie wkła­da stóp do buzi
Rzad­ko uży­wa rączek
Nie chwyta przed­miotów (zabawek)
Den­er­wu­je się, gdy rodz­ic zmienia mu pozy­cję
Nie przewraca się na brzuszek
Nie pełza
Nie unosi głów­ki, gdy położy się je na brzuszku
Przewraca się, gdy się je posadzi
Wzmożone napię­cie mięśniowe – jak objaw­ia się u niemowlę­cia?
Niemowlę ze wzmożonym napięciem mięśniowym:
Częs­to płacze i jest niespoko­jne
Źle syp­ia
Częs­to ule­wa
Pręży się i nap­ina
Zaciska piąst­ki
Nie sia­da i nie wsta­je
Wygi­na się w ksz­tałt litery „C”
Leżąc na ple­cach czy brzuchu, odchy­la główkę do tyłu

Nieprawidłowe napięcie mięśniowe u niemowlaka – przyczyny

Niepraw­idłowe napię­cie mięśniowe jest częstą przy­padłoś­cią wcześ­ni­aków i noworod­ków o niskiej masie urodzeniowej. Może to być również efekt długiego wycz­er­pu­jącego poro­du, w trak­cie którego doszło do chwilowego niedotle­nienia mózgu. Wzmożone napię­cie mięśni jest pon­ad­to objawem charak­terysty­cznym dla móz­gowego poraże­nia dziecięcego.

Zaburzenia napię­cia mięśniowego wys­tępu­ją również w prze­biegu wielu chorób gene­ty­cznych, w tym gene­ty­cznie uwarunk­owanych zaburzeń metab­o­liz­mu. Wiotkie będą np. dzieci dotknięte chorobą syropu klonowego – rzad­ką wadą wrod­zoną, która swo­ją nazwę zawdz­ięcza charak­terysty­czne­mu zapa­chowi moczu – przy­pom­i­na on właśnie woń syropu klonowego. Obniżone napię­cie mięśni jest też objawem wys­tępu­ją­cym przy kwa­si­cach – pri­o­pi­onowej czy mety­lo­ma­lonowej.

Kole­jną chorobą powodu­jącą niepraw­idłowe napię­cie mięśni jest choro­ba Krabbego. W prze­biegu tego schorzenia ciało dziec­ka będzie raz szty­w­ni­ało, a raz robiło się wiotkie.

Jeśli zauważysz, że Two­je dziecko jest wiotkie albo pręży się i nap­ina, nie zwlekaj z wiz­ytą u lekarza. Objawy te mogą być spowodowane poważną chorobą, również gene­ty­czną, która może doprowadz­ić nawet do śmier­ci, jeśli nie zostanie w porę wykry­ta.

Badaniem, które pozwala ocenić ryzyko wys­tąpi­enia u dziec­ka wady gene­ty­cznej odpowiedzial­nej za niepraw­idłowe napię­cie mięśni jest  Test NOVA – nowoczesne i bard­zo kom­plek­sowe prze­siewowe badanie gene­ty­czne, dedykowane noworod­kom i dzieciom do 5 roku życia. Badanie to, obe­j­mu­je choro­by, które spraw­ia­ją trud­noś­ci diag­nos­ty­czne ze wzglę­du na mało charak­terysty­czny, częs­to bezob­ja­wowy prze­bieg.

Badanie NOVA – nowość pomagająca w diagnostyce chorób genetycznych

Dzię­ki niemu może­my prze­ci­wdzi­ałać najpoważniejszym, częs­to nieod­wracal­nym skutkom choro­by. Wyko­rzys­tu­jąc tech­nologię Sek­wencjonowa­nia Nowej Gen­er­acji – test NOVA potrafi ocenić ryzyko wys­tąpi­enia u dziec­ka aż 87 rzad­kich wad wrod­zonych. Pon­ad­to potrafi ocenić wrażli­wość dziec­ka na 32 sub­stanc­je zawarte w lekach, przez co lekar­zowi łatwiej potem dobrać dziecku skuteczny i przede wszys­tkim bez­pieczny lek. Na pod­staw­ie infor­ma­cji jakich dostar­cza test NOVA lekarze są w stanie zaplanować dziecku lecze­nie, które uchroni je przed zaburze­niem roz­wo­ju psy­cho­ru­chowego, a niekiedy także przed utratą życia.

 

Nova banner

Data publikacji: 30/05/2017