Nietolerancja laktozy — Gorzów Wielkopolski

Wykonaj badanie w kierunku nietolerancji laktozy w Gorzowie Wielkopolskim.

Szukasz przy­czyny ciągłego uczu­cia zmęczenia lub prob­lemów gas­trycznych? Zbadaj nietol­er­anc­je lak­tozy — Pozbądź się nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci i uniknij powikłań choro­by.

.

Nietol­er­anc­ja lak­tozy u dorosłych jest jed­nym z najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych zaburzeń traw­ienia, wynika­ją­cym ze złej reakcji na poży­wie­nie. Przy­czyną jest obniże­nie lub zahamowanie akty­wnoś­ci enzy­mu niezbęd­nego do traw­ienia lak­tozy, która zna­j­du­ję się w bard­zo wielu pro­duk­tach.

Według sza­cunków 37% osób w Polsce ma prob­lem z tol­er­ancją lak­tozy.

.

Badanie na nietolerancje laktozy wykonasz z krwi lub ze śliny. To najpewniejsza metoda!

Dlaczego badanie genetyczne testDNAceliakia badanie dzieci

Szy­b­ciej poz­naj diag­nozę i popraw stan zdrowia oraz jakość życia Najpewniejsza i naj­dokład­niejsza diag­noza na całe życie

Badanie wykonasz w swoim mieś­cie

Atrak­cyj­na cena bada­nia 297zł!
Opc­ja badań w pakiecie Zad­baj o najbliższych. Nietol­er­anc­ja lak­tozy ma podłoże gene­ty­czne, dlat­ego może wys­tąpić też w rodzinie

 

Objawy nietolerancji laktozy

Najczęst­sze objawy nietol­er­anc­ja lak­tozy to prob­le­my żołąd­kowe-jeli­towe:

  • biegun­ki, zaburzenia ryt­mu wypróż­ni­a­nia
  • mdłoś­ci, wymio­ty i nud­noś­ci
  • wzdę­ty brzuch
  • kol­ki i bóle brzucha
  • odbi­janie i przele­wanie w żołąd­ku
  • bur­cze­nie brzucha
  • częste gazy
  • Skur­cze i ścisk w żołąd­ku

Nietol­er­anc­ja lak­tozy wyma­ga rozpoz­na­nia i odpowied­niej diag­nos­ty­ki. Powikła­nia są niebez­pieczne częs­to obser­wowane to: bóle kostne, bóle stawów, rozko­jarze­nie i zaburzenia kon­cen­tracji, osteo­poroza i inne.

 

Uwa­ga: Zadz­woń do nas i umów wiz­ytę!


Adres
Nietol­er­anc­ja lak­tozy — Gorzów Wielkopol­s­ki
ul. Łuży­c­ka
66–400 Gorzów Wielkopol­s­ki
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(95) 783 54 05
kom: 665 761 131
Bezpłat­ny numer 800 007 771
Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek i śro­da: 10:00–21:00
wtorek i czwartek: 10:00–15:00
piątek: 16:00–21:00
sob­o­ta: 9:00–13:00
Prosimy o wcześniejsze umówie­nie wiz­y­ty.
Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli od godziny 8.00 do 21.00.
Komu­nikac­ja miejs­ka:

Przys­tanek: Kat­e­dra 3/Katedra 2

Auto­bus: 100, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 118, 125

Tramwa­je: 1, 2

Pełny rozkład jazdy komu­nikacji miejskiej w Gor­zowie Wielkopol­s­ki moż­na znaleźć tutaj

 

W pobliżu:

Pocz­ta, Gale­ria Młyńs­ka, Klub Sportowy PRETORIAN, Urząd Mias­ta, Kat­e­dra, Bib­liote­ka Pub­licz­na, Wojew­ódz­ka i Miejs­ka, Park Wios­ny Ludów, Stary Rynek.

Dowiedz się więcej o nietolerancji laktozy


 

 

Dowiedz się więcej o celiakii

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

mgr Magdalena Siedlińska

.