Nietolerancja laktozy — Jarosław

Wykonaj badanie w kierunku nietolerancji laktozy w Jarosławiu.

Szukasz przy­czyny ciągłego uczu­cia zmęczenia lub prob­lemów gas­trycznych? Zbadaj nietol­er­anc­je lak­tozy — Pozbądź się nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci i uniknij powikłań choro­by.

.

Nietol­er­anc­ja lak­tozy u dorosłych jest jed­nym z najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych zaburzeń traw­ienia, wynika­ją­cym ze złej reakcji na poży­wie­nie. Przy­czyną jest obniże­nie lub zahamowanie akty­wnoś­ci enzy­mu niezbęd­nego do traw­ienia lak­tozy, która zna­j­du­ję się w bard­zo wielu pro­duk­tach.
 
Nietol­er­anc­ja lak­tozy objawy u dorosłych — co warto wiedzieć? Z nietol­er­ancją lak­tozy wiążą się przede wszys­tkim prob­le­my gas­tryczne. Oso­ba z tą przy­padłoś­cią może skarżyć się między inny­mi na bóle brzucha, wzdę­cia, mdłoś­ci, biegunkę, zaparcia czy wymio­ty.
 
Według sza­cunków 37% osób w Polsce ma prob­lem z tol­er­ancją lak­tozy.

.

Badanie na nietolerancje laktozy wykonasz z krwi lub ze śliny. To najpewniejsza metoda!

Dlaczego badanie genetyczne testDNAceliakia badanie dzieci

Szy­b­ciej poz­naj diag­nozę i popraw stan zdrowia oraz jakość życia Najpewniejsza i naj­dokład­niejsza diag­noza na całe życie

Badanie wykonasz w swoim mieś­cie

Atrak­cyj­na cena bada­nia 297zł!
Opc­ja badań w pakiecie Zad­baj o najbliższych. Nietol­er­anc­ja lak­tozy ma podłoże gene­ty­czne, dlat­ego może wys­tąpić też w rodzinie

 

Objawy nietolerancji laktozy

Najczęst­sze objawy nietol­er­anc­ja lak­tozy to prob­le­my żołąd­kowe-jeli­towe:

  • biegun­ki, zaburzenia ryt­mu wypróż­ni­a­nia
  • mdłoś­ci, wymio­ty i nud­noś­ci
  • wzdę­ty brzuch
  • kol­ki i bóle brzucha
  • odbi­janie i przele­wanie w żołąd­ku
  • bur­cze­nie brzucha
  • częste gazy
  • Skur­cze i ścisk w żołąd­ku

Nietol­er­anc­ja lak­tozy wyma­ga rozpoz­na­nia i odpowied­niej diag­nos­ty­ki. Powikła­nia są niebez­pieczne częs­to obser­wowane to: bóle kostne, bóle stawów, rozko­jarze­nie i zaburzenia kon­cen­tracji, osteo­poroza i inne.

 

Uwa­ga: Zadz­woń do nas i umów wiz­ytę!


Adres
Nietol­er­anc­ja lak­tozy Jarosław
ul. Poni­a­towskiego
37–500 Jarosław
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(16) 736 11 17 ; kom: 665 761 161
Ogólnopol­s­ki bezpłat­ny numer (dla połączeń stacjonarnych i komórkowych) 800 007 771
Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek: 8:00–14:00, wtorek: 12:00–15:00, śro­da: 8:00–14:00, czwartek: 12:00–15:00, piątek: 8:00–14:00. Prosimy o wcześniejsze
umówie­nie wiz­y­ty. Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli od godziny 8.00 do 21.00.

 

Komu­nikac­ja miejs­ka:

Przys­tanek: Poni­a­towskiego

Auto­busy: 8, 9, 10, 15, 16

Pełny rozkład jazdy komu­nikacji miejskiej w Jarosław­iu moż­na znaleźć TUTAJ

 

W pobliżu:

Urząd Gminy, Sta­dion Miejs­ki, Komen­da Powia­towa Policji, Państ­wowa Wyższa Szkoła Tech­niczno-Eko­nom­icz­na

Dowiedz się więcej o nietolerancji laktozy


 

Dowiedz się więcej o celiakii


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 12/09/2016, Data aktualizacji: 13/11/2018