Pakiety Infekcyjne — HPV, HSV, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma, Mycoplasma, Neisseria gonorrhoeae

Pakiet infekcyjnyZakaże­nia układu moc­zowo-płciowego częs­to wywoły­wane są przez szereg pato­genów. Nie zawsze ziden­ty­fikowanie jed­nego z nich daje jed­noz­naczną odpowiedz co do przy­czyny pojaw­ia­ją­cych się objawów. Paki­et infek­cyjny daje możli­wość oznacze­nie w jed­nej próbce obec­noś­ci wielu pato­genów.

Testy gene­ty­czne potrafią z wysoką czułoś­cią wykryć nawet ślad­owe iloś­ci mate­ri­ału gene­ty­cznego, dlat­ego też nie są porówny­walne z jakąkol­wiek inną diag­nos­tyką. Paki­et infek­cyjny to badanie, które zale­camy przede wszys­tkim osobom akty­wnym sek­su­al­nie, boryka­ją­cym się z objawa­mi zakaże­nia układu moc­zowo-płciowego lub bezpłod­noś­cią.

Wirus HPV — wirus brodawczaka ludzkiego.

Jest to główny czyn­nik roz­wo­ju raka szyj­ki maci­cy. Badanie to zale­cane jest kobi­etom akty­wnym sek­su­al­nie, zwłaszcza tych, które posi­ada­ją niepraw­idłowy wynik bada­nia cyto­log­icznego.

 

Chlamydia trachomatis

Jest to  bak­te­ria wywołu­ją­ca zapale­nie układu moc­zowo – płciowego. Nielec­zone infekc­je chlamy­di­alne mogą prowadz­ić do bezpłod­noś­ci, reumatyz­mu w młodym wieku, zapale­nia przy­datków czy też zapale­nia pęcherza moc­zowego.

Badanie to zale­cane jest pac­jen­tom z nawraca­ją­cy­mi zapale­ni­a­mi układu moc­zowo-płciowego oraz boryka­ją­cych się prob­le­mem bezpłod­noś­ci.

 

HSV (opryszczka płciowa)

Zakaże­nia opryszczką płciową są uważane za jeden z czyn­ników prowadzą­cych do roz­wo­ju raka szyj­ki maci­cy. Badanie to zale­cane jest zwłaszcza u kobi­et ciężarnych, u których wykry­to objawy HSV lub, których part­ner cier­pi na przewlekłe zakaże­nie opryszczką.Grupę wysok­iego ryzy­ka stanow­ią oso­by z obniżoną odpornoś­cią.

Ureaplasma urealyticum

Bak­te­ria wywołu­ją­ca zapale­nia układu moc­zowo-płciowego. Badanie zale­cane jest pac­jen­tom boryka­ją­cych się z częsty­mi, nawraca­ją­cy­mi zakaże­ni­a­mi układu moc­zowego lub zapale­niem jajników. Nielec­zone zakaże­nie może przy­czy­ni­ać się do poronienia.

Ureaplasma species (sp.)

Bak­terie z tego gatunku wys­tępu­ją częs­to w dol­nym odcinku układu moc­zowo-płciowego. Sza­cu­je się, że odpowiada­ją za około 20% nieswoistych przy­pad­ków zapale­nia układu moc­zowo-płciowego. Zakaże­nie nimi może spowodować  m.in. przed­w­czes­ny poród, zapale­nie jajników, jajowodów, szyj­ki maci­cy oraz trzonu maci­cy a u mężczyzn zakaże­nie gruc­zołu krokowego.

Bak­terie te mogą również być przy­czyną zakażeń około­porodowych u noworod­ków oraz sep­sy popoło­gowej.  Najczęst­szy­mi bak­te­ri­a­mi z tego gatunku ataku­ją­cy­mi dro­gi moc­zowo-płciowe są Ure­aplas­ma ure­alyticum oraz Ure­aplas­ma parvum.

Test zale­cany jest pac­jen­tom u których wys­tąpiły spon­tan­iczne poronienia, przed­w­czesne pęknię­cia pęcherza płodowego czy poro­du.

Mycoplasma genitalium

Bak­te­ria przenos­zona przez kon­tak­ty płciowe. Powodu­je m.in. zapale­nie śluzów­ki maci­cy, jajowodów, szyj­ki maci­cy oraz mied­ni­cy mniejszej. Nielec­zona może prowadz­ić do niepłod­noś­ci zarówno u kobi­et jak i mężczyzn.

Mycoplasma hominis

Bak­te­ria, która powodu­je zapale­nie cew­ki moc­zowej u mężczyzn oraz  jajników i jajowodów u kobi­et. Może także prowadz­ić do zmniejszenia licz­by i ruch­li­woś­ci oraz uszkodzenia budowy plem­ników. Nielec­zona może przy­czynić się do niepłod­noś­ci.

Neisseria gonorrhoeae

Bak­te­ria ataku­ją­ca przede wszys­tkim nabłonek cew­ki moc­zowej oraz szyj­ki maci­cy. Zakaże­nie tą bak­ter­ią może powodować zapale­nie szyj­ki maci­cy oraz cew­ki moc­zowej. Nielec­zona może prowadz­ić do bezpłod­noś­ci.

 

Data publikacji: 14/05/2015, Data aktualizacji: 24/01/2017