Pakiety badań na zakażenie układu moczowo-płciowego

Pakiet infekcyjny

Test gene­ty­czny w kierunku zakaże­nia układu moc­zowo-płciowego jest obec­nie najskuteczniejszym badaniem na rynku. Daje pewną i jed­noz­naczną diag­nozę co do ewen­tu­al­nego zakaże­nia danym pato­gen­em oraz pozwala na pod­ję­cie konkret­nych kroków w celu wye­lim­i­nowa­nia ryzy­ka groźnych powikłań! Badanie to jest rekomen­dowane przez Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne.

Jego dużą zaletą jest fakt, że na pod­staw­ie anal­izy 1 prób­ki moż­na zdi­ag­no­zować różne patoge­ny (nawet bez widocznych objawów) odpowiedzialne za objawy wys­tępu­jące ze strony układu moc­zowo-płciowego.

Data publikacji: 01/06/2015, Data aktualizacji: 24/01/2017