Partnerzy

Jed­ny­mi z ważniejszych czyn­ników ksz­tał­tu­ją­cych naszą siłę i pozy­cję rynkową są Part­nerzy. Dzię­ki współpra­cy z renomowany­mi lab­o­ra­to­ri­a­mi, placówka­mi medy­czny­mi oraz fir­ma­mi z Pol­s­ki i zagrani­cy ofer­u­je­my naszym klien­tom usłu­gi doskon­ałej jakoś­ci. Poniżej prezen­tu­je­my part­nerów testD­NA.


 

Dobre USG


Konior Clin­ic

N.Z.O.Z. Elmed Byd­goszcz sp. z o.o.


Cen­trum Medy­czne Koś­cian


dr Bartłomiej Nowocień

www.belchatow-usg.pl, bartlomiejnowocien.ginweb.pl


Lab­o­ra­to­ri­um Diag­nos­ty­czne CYTOLAB


Dol­nośląskie Cen­trum Ginekologii


Cen­terMed


Tutmed Rzeszów


Pod­lask­ie Cen­trum Diag­nos­ty­ki Lab­o­ra­to­ryjnej LAB-MED Sp. z o.o.


banner2

.

Data publikacji: 30/10/2017, Data aktualizacji: 23/11/2017