Partnerzy medialni testDNA

               

 

 

 

 

.

PewnyTato.pl - Por­tal pewnytato.pl stanowi źródło porad wszys­tkim, którzy znaleźli się w sytu­acji kryzysowej. Służymy tutaj nie tylko pomocą psy­cho­log­iczną, ale także prawną. Nasi eksper­ci pod­powiedzą, w jaki sposób upo­rać się z wąt­pli­woś­ci­a­mi i wyty­czyć drogę dal­szego postępowa­nia. Por­tal pewnytato.pl z założe­nia jest bezstron­ny i obiek­ty­wny. Prag­niemy, aby o jego wartoś­ci świad­czyła boga­ta zawartość mery­to­rycz­na oraz real­na pomoc świad­c­zona Tym, którzy się do nas o nią zwraca­ją.

 

 

testynaojcostwo

Testynaojcostwo.pl to pier­wszy w Polsce blog o ustal­e­niu ojcost­wa. Od 2012 roku jego ideą jest dostar­czanie infor­ma­cji o tes­tach na ojcost­wo. Na testynaojcostwo.pl zna­jdziesz:

  • infor­ma­c­je o bada­ni­ach gene­ty­cznych w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa
  • bazę lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych w Polsce
  • porady doty­czące ustal­e­nia ojcost­wa
  • cieka­wost­ki ze świa­ta gene­ty­ki

 

logo

Badaniaprenatalne.pl - Pier­wszy w Polsce ser­wis infor­ma­cyjny na tem­at badań pre­na­tal­nych. Por­tal badaniaprenatalne.pl pow­stał na początku 2004 roku. Jego główną ideą było dostar­cze­nie infor­ma­cji na tem­at tego czym są bada­nia pre­na­talne oraz wskazanie miejsc, gdzie moż­na się zgłosić na tego typu badanie. Obec­nie na łamach por­talu zamieszc­zony jest szereg infor­ma­cji przy­dat­nych nie tylko w okre­sie ciąży, ale także w pier­wszych miesią­cach życia dziec­ka.

 

poronilamLOGO

Poroniłam.pl To por­tal w pełni poświę­cony tem­atyce poronień w Polsce. Jego główną ideą jest pomoc i wspar­cie rodz­iców po stra­cie. Swoim czytel­nikom dostar­cza infor­ma­cji na tem­at aspek­tów prawnych, medy­cznych, ety­cznych i wielu innych związanych z przed­w­czesną utratą dziec­ka. Dodatkowo por­tal daje możli­wość kon­taktu z osoba­mi gotowy­mi udzielić pomo­cy w kwes­t­i­ach związanych z poronie­niem.

Ser­wis Genetyczne.pl pow­stał z myślą o wszys­t­kich tych osobach, które chci­ały­by dowiedzieć się czegoś więcej na tem­at różnych chorób gene­ty­cznych. Nasza strona dostar­czy  Państ­wu  rzetel­nych i sprawd­zonych  infor­ma­cji na tem­at wybranych jed­nos­tek chorobowych uwarunk­owanych gene­ty­cznie, wskaże ich przy­czyny, najbardziej charak­terysty­czne objawy oraz metody diag­no­zowa­nia i leczenia. Nie zabraknie na niej również cieka­wostek ze świa­ta gene­ty­ki oraz infor­ma­cji o bieżą­cych wydarzeni­ach.

 

Infor­ma­cyjny por­tal medy­czny – pon­ad 150 tys. wiz­ytówek lekarzy i placówek medy­cznych – z dzi­ałem porad, infor­ma­cji bieżą­cych i bazą artykułów /ponad 3000/ oraz pop­u­larnym forum. W dziale Porady szereg pod­dzi­ałów tem­aty­cznych m.in. diety, ter­apie, pomoc­ne orga­ni­za­c­je itp.

 

 

baby_shower

Baby-shower.pl to nowoczes­ny i pro­fesjon­alny por­tal dla kobi­et w ciąży i mam. Infor­mu­jemy, radz­imy, wspier­amy. Dostar­czamy rzetel­ną wiedzę, prezen­tu­jemy najnowocześniejsze rozwiąza­nia, wyz­naczamy trendy. Akty­wnie wspier­amy liczne akc­je i kam­panie społeczne. Por­tal dla kobi­et w ciąży i mam www.baby-shower.pl to codzi­enna por­cja świeżych, rzetel­nych, sprawd­zonych infor­ma­cji, konkursy z fan­tasty­cznymi nagro­dami, kalen­dar­ium najważniejszych imprez dla mamy i malucha, inspiru­jące pomysły, fachowe porady, newsy z show-biz­ne­su, wywiady z gwiaz­dami, mamine “must have” i wiele, wiele więcej!

 

 

sos_logo_male

Sosrodzice.pl to pier­wszy por­tal na rynku wydawniczym, który pro­mu­je racjon­alne rodzi­cielst­wo, zdrowe pode­jś­cie do wychowywa­nia dzieci. Bez wpada­nia w skra­jnoś­ci, uwzględ­ni­a­ją­cym potrze­by dziec­ka, ale również możli­woś­ci i oczeki­wa­nia rodz­i­ca. Odrzu­camy mit poświę­ca­jącego się, ide­al­nego rodz­i­ca. Nie wierzymy z góry stwor­zone sce­nar­iusze i złote rady na wszys­tko. Przed­staw­iamy różne punk­ty widzenia i otwier­amy głowy na dyskusję, opisu­jąc własne doświad­czenia, pub­liku­jąc artykuły ekspertów w określonych dziedz­i­nach i przeprowadza­jąc wywiady z intere­su­ją­cy­mi osoba­mi.

 

Lifeandmore_male

Lifeandmore.pl to por­tal ludzi sukce­su o pro­filu life sty­lowym. Codzi­en­nie nowin­ki ze świa­ta biz­ne­su, roz­mowy z artys­ta­mi, zaproszenia na niezwykłe wydarzenia kul­tur­alne. Polscy pro­jek­tan­ci mody  i ich kolekc­je. Egzo­ty­czne podróże do najpiękniejszych miejsc na Zie­mi, pię­ciog­wiazd­kowe hotele i luk­su­sowe spa. Dla miłośników szy­b­kich i pięknych samo­chodów mamy moto­ryza­cję z górnej pół­ki, a dla fanów architek­tu­ry i designu opisy i zdję­cia najbardziej zaskaku­ją­cych pro­jek­tów na świecie. Nie braku­je dobrego jedzenia i alko­holu roz­grze­wa­jącego zmysły. Luk­sus i klasa w jed­nym miejs­cu — po pros­tu Life and More.

 

logoTwojamedycyna_male

www.twojamedycyna.pl to por­tal prowad­zony przez stu­den­tów medy­cyny i ratown­ict­wa medy­cznego. Wiele ciekawych treś­ci przy­dat­nych w trak­cie nau­ki do egza­m­inów. Nie braku­je również intere­su­ją­cych porad zdrowot­nych i infor­ma­cji o odkryci­ach naukowych w dziedzinie medy­cyny. Two­ja Medy­cy­na to por­tal medy­czny o zdrow­iu dla każdego.

 

logo_emaluszki

eMaluszki.pl to por­tal dla rodz­iców oraz par planu­ją­cych potomst­wo. Porusza tem­atykę ciąży, poro­du, zdrowia, pielę­gnacji oraz wychowa­nia dzieci od chwili nar­o­dzin aż do wieku przed­szkol­nego. Mnóst­wo ciekawych artykułów i porad, filmi­ki, zdję­cia, a także ogólnopol­s­ka baza placówek medy­cznych i przed­szkol­nych. Fora tem­aty­czne i eksper­ck­ie oraz liczne konkursy z nagro­da­mi.

 

Por­tal www.foodexpert.pl dedykowany jest osobom szuka­ją­cym infor­ma­cji o zasadach żywienia, popier­a­ją­cych zdrowy styl życia oraz intere­su­ją­cych się nat­u­ral­ny­mi i współcześnie twor­zony­mi pro­duk­ta­mi spoży­w­czy­mi z różnych kat­e­gorii pro­duk­towych. Na naszych stronach zna­jdą Państ­wo m.in. „Wywiady z Eksper­ta­mi”, „Aktu­al­noś­ci” z kra­ju i ze świa­ta, Blog, w którym prezen­tu­je­my ciekawe zagad­nienia, „Bazę danych” pro­duk­tów w poszczegól­nych kat­e­go­ri­ach pro­duk­towych, „Nowoś­ci pro­duk­towe” oraz wzor­cowe „Innowa­cyjne pro­duk­ty” ze świa­ta FMCG. Na naszych stronach będziemy prezen­towali najnowsze trendy pojaw­ia­jące się na współczes­nym rynku spoży­w­czym. Ser­wis Foodexpert.pl został stwor­zony przez spec­jal­istów ds. żywienia i jest odpowiedz­ią na ros­nące zapotrze­bowanie kon­sumen­tów na wiedzę o zdrowym, akty­wnym sty­lu życia, w tym w racjon­al­nym i świadomym korzys­ta­niu z dostęp­nej obec­nie żywnoś­ci. Mamy nadzieję, że uda nam się przy­bliżyć i wyjaśnić tę tem­atykę naszym czytel­nikom, korzys­ta­jąc również z nieza­leżnych opinii ekspertów i auto­ry­tetów naukowych w tej dziedzinie. Poprzez por­tal Foodexpert.pl chce­my zaofer­ować kon­sumen­tom: obiek­ty­wne, spójne, kom­pletne i pre­cyzyjne źródło wiedzy. Naszą intencją jest kon­cen­trowanie się na nieza­leżnoś­ci opinii, badań i raportów.

 

 

logo_babyfirst

babyfirstspoon.blogspot.com Blog o sze­roko poję­tym karmie­niu dzieci i niemowląt, chorobach dietoza­leżnych, propozy­c­jach posiłków, schemat­ach żywieniowych. Mają­cy na celu uświadami­an­ie rodz­iców, jak ważnym aspek­tem życia jest ZDROWA i ZBILANSOWANA dieta, jakie kon­sek­wenc­je w dorosłe życie niesie zbyt wczesne wprowadze­nie posiłków stałych i jak pri­o­ry­te­towe jest wprowadzanie zdrowych nawyków żywieniowych w pier­wszych lat­ach życia dziec­ka.

 

 

 

 


Zobacz też:

Data publikacji: 26/04/2018, Data aktualizacji: 28/11/2018