Współpraca z testDNA

Współpraca z testDNANa pol­skim rynku dzi­ałamy już od 2003 roku i przez ten czas naw­iąza­l­iśmy współprace z lekarza­mi, placówka­mi medy­czny­mi, sąda­mi, eksper­ta­mi badań DNA, proku­raturą i wielo­ma inny­mi jed­nos­tka­mi. Cały czas posz­erza­my grono naszych part­nerów, dlat­ego też zaprasza­my Państ­wa do współpra­cy z nami — ofer­u­je­my różne formy współpra­cy w zależnoś­ci od tego co dla Państ­wa jest najbardziej intere­su­jące.

 

Krótko o nas:

 • Ogólnopol­skie cer­ty­fikowane i pro­fesjon­alne lab­o­ra­to­ri­um
 • Współpra­ca z sąda­mi, lekarza­mi, placówka­mi medy­czny­mi, detek­ty­wa­mi itd.
 • Obec­ność ekspertów posi­ada­ją­cych prak­ty­czne doświad­cze­nie w bada­ni­ach DNA
 • Najwięk­sza ofer­ta badań spośród pry­wat­nych lab­o­ra­toriów
 • Pon­ad 200 part­ner­s­kich placówek medy­cznych na tere­nie całego kra­ju
 • Cer­ty­fikowane pro­duk­ty — posi­adamy Cer­ty­fikat Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (ISFG) Więcej…
 • Pro­fesjon­al­na wiedza z zakre­su diag­nos­ty­ki badań DNA oraz fachowa pomoc
 • Atrak­cyj­na prow­iz­ja – wysokość prow­iz­ji uza­leżniona jest od rodza­ju bada­nia
 • Korzystne warun­ki współpra­cy — prze­j­mu­je­my całość obsłu­gi klien­ta od momen­tu kon­sul­tacji, po sprzedaż zestawów/badań, kończąc na wyda­niu wyniku
 • Zad­owolony klient — pewność rezul­tatu, poufność bada­nia, wygo­da i szy­bkość anal­izy oraz doskon­ała obsłu­ga i kon­sul­tac­ja.

Formy współpracy

Pre­mi­um
Naw­iąże­my korzyst­ną i ciekawą współpracę z osoba­mi pry­wat­ny­mi, insty­tuc­ja­mi, detek­ty­wa­mi, sklepa­mi, apteka­mi, por­ta­la­mi itd. Pro­ponu­je­my kil­ka form współpra­cy:
 • Pro­gram Part­ner­s­ki – sprzedaż zestawów/badań
 • Wymi­ana linków
 • Stworze­nie unika­towych artykułów na tem­at badań DNA do zamieszczenia na Państ­wa stron­ie
 • Artykuły spon­sorowane
 • Baner
 • Porady Eksper­ta (lekarze, pieleg­niar­ki itd.)
 • Polece­nia słowne
 • Konkursy
 • Wpis do bazy placówek/aptek itd.
Pre­mi­um Media
Jesteśmy otwar­ci na współpracę w zakre­sie m.in.
 • Tworzenia spec­jal­isty­cznych artykułów na tem­at badań gene­ty­cznych
 • Pro­fesjon­al­nego doradzt­wa w spraw­ie diag­nos­ty­ki gene­ty­cznej
 • Wyko­na­nia badań po atrak­cyjnych cenach w zami­an za udzi­ał m.in. w pro­gramie telewiz­yjnym
 • Inne do uzgod­nienia

Zachęcamy do współpracy!

Tele­fon

Tel stacjonarny: (32) 445 34 26

Tel kom.: 665 761 161