Płać kartą za badania DNA!

Myśląc o Twoich potrze­bach wprowadzil­iśmy możli­wość dokony­wa­nia płat­noś­ci kar­ta­mi płat­niczy­mi w Internecie. Za bada­nia nie musisz płacić gotówką, możesz sko­rzys­tać z sys­te­mu płat­noś­ci Dot­pay.

Główne zalety systemu Dotpay to:

  • wygo­da i bez­pieczeńst­wo dla kupu­ją­cych,
  • hon­orowanie kart płat­niczych (Visa, MasterCard/EuroCard, PBK Styl, JCB, Din­ers Club),
  • płace­nie w obcych walu­tach (EURO, USD, GBP, YEN, CSK — ist­nieje również możli­wość przeliczenia kursów walut)
  • real­i­zowanie transakcji bezpośred­nio z kont inter­ne­towych następu­ją­cych banków:

logotypy_kanalow

 

Jak dokonać płatności online?

Oto krót­ka instrukc­ja przed­staw­ia­ją­ca kole­jne kro­ki, jakie powinieneś wykon­ać, aby dokon­ać płat­noś­ci:

Sposób pier­wszy

1. Kliknij zapłać on-line. Zosta­niesz przekierowany na stronę sys­te­mu płat­noś­ci Dot­pay. Wpisz kwotę, Two­je nazwisko oraz tytuł przelewu, a następ­nie kliknij „dalej” w celu kon­tyn­uowa­nia pro­ce­dury.

2. Strona, która się następ­nie otworzy będzie zaw­ier­ała for­mu­la­rz wyboru płat­noś­ci. Tutaj m.in. wybierzesz rodzaj Two­jej kar­ty lub kon­ta inter­ne­towego oraz podasz swo­je dokładne dane. Postępuj krok po kroku zgod­nie z instrukc­ja­mi zawarty­mi na stron­ie Dot­pay, dzię­ki czemu płat­ność za badanie przez Inter­net stanie się niezwyk­le pros­ta.

3. Dokon­aj płat­noś­ci korzys­ta­jąc z wybranego przez Ciebie kon­ta inter­ne­towego lub wybranej kar­ty kredy­towej.

4. Po doko­na­niu płat­noś­ci, z ser­wisu Dot­pay otrzy­masz wiado­mość e-mail z potwierdze­niem przeprowad­zonej transakcji.

Sposób dru­gi

1. Zgłoś nam chęć zapłace­nia za badanie on-line. Wystar­czy, że skon­tak­tu­jesz się z nami tele­fon­icznie bądź poprzez e-mail, podasz swo­je dane oraz typ zamaw­ianego bada­nia.

2. Wygeneru­je­my dla Ciebie link z adresem strony, na której dostęp­ny będzie elek­tron­iczny for­mu­la­rz płat­noś­ci. Link ten prześle­my Ci pocztą elek­tron­iczną lub przekaże­my sms’em.

3. Użyj przekazany przez nas link, w celu dostępu do strony zaw­ier­a­jącej elek­tron­iczny for­mu­la­rz dokony­wa­nia płat­noś­ci. Tutaj m.in. wybierzesz rodzaj Two­jej kar­ty oraz podasz swo­je dane.

4. Dokon­aj płat­noś­ci korzys­ta­jąc z wybranego przez Ciebie kon­ta inter­ne­towego lub wybranej kar­ty kredy­towej.

5. Po doko­na­niu płat­noś­ci, z ser­wisu Dot­pay otrzy­masz wiado­mość e-mail z potwierdze­niem przeprowad­zonej transakcji.

Jeśli pojawi się prob­lem z doko­naniem płat­noś­ci, skon­tak­tuj się z naszy­mi kon­sul­tan­ta­mi, którzy chęt­nie odpowiedzą na Two­je pyta­nia.

Data publikacji: 22/05/2015