Promocyjna oferta badań z pobraniem materiału w punkcie pobrań

testD­NA posi­a­da blisko 200 punk­tów pobrań zlokali­zowanych na tere­nie całego kra­ju. Dzię­ki temu może­my Państ­wo zapro­ponować w pełni pro­fesjon­al­ną usługę łącznie z pobraniem mate­ri­ału DNA w placów­ce medy­cznej przez wyk­wal­i­fikowany per­son­el medy­czny.

W punktach pobrań testDNA mają Państwo możliwość:

  • Pobra­nia mate­ri­ału do tes­tu na ojcost­wo pry­wat­nego
  • Pobra­nia mate­ri­ału do tes­tu na ojcost­wo sądowego
  • Pozostaw­ienia próbek do bada­nia pobranych samodziel­nie (po wcześniejszym uzgod­nie­niu tele­fon­icznym)

Zapewniamy Państwu:

  • Krótkie ter­miny – zwyk­le ist­nieje możli­wość pobra­nia mate­ri­ału już na następ­ny dzień roboczy a cza­sem jeszcze tego samego dnia
  • Miłą i fachową obsługę
  • Atrak­cyjną cenę
UWAGA!

PROMOCYJNA CENA badań ojcost­wa z pobraniem w punkcie pobrań. Zadz­woń do nas i dopy­taj o szczegóły naszych kon­sul­tan­tów!

.

Więcej informacji

Więcej infor­ma­cji mogą Państ­wo uzyskać:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Chęt­nie doradz­imy.

Zaprasza­my także do zadawa­nia pytań na cza­cie.

 

Data publikacji: 08/06/2015, Data aktualizacji: 25/08/2016