Określanie płci po poronieniu i badanie przyczyn poronienia
badanie_genetyczne_po_poronieniu

.

Dzię­ki badan­iom:

  • Ekspre­sowo ustal­isz płeć po poronie­niu
  • Poz­nasz przy­czyny poronienia
  • Uzyskasz możli­wość sko­rzys­ta­nia ze swoich praw
  • Dowiesz się jakie są rokowa­nia na następ­na ciąże

Nasze bada­nia gwaran­tu­je Ci uzyskanie szy­bkiego wyniku przy min­i­mum for­mal­noś­ci. Znamy twój prob­lem i jesteśmy gotowi Ci pomóc.

 Koszt badania — 377zł

Dlaczego przeprowadza się badania płci poronionego dziecka?

 

Od zna­jo­moś­ci płci pło­du uza­leżnione jest otrzy­manie i wypełnie­nie kom­ple­tu doku­men­tów, potrzeb­nych do:
  • Rejes­tracji dziec­ka w USC
  • Przeprowadzenia pochówku ze wspar­ciem państ­wa
  • Sko­rzys­ta­nia z urlopu macierzyńskiego (56 dni)
  • Otrzy­ma­nia zasiłku pogrze­bowego (4000 zł)

Do badań wyko­rzys­tu­je się frag­men­ty tkanek po poron­nych, które zosta­ją zabez­piec­zone w różny sposób. Real­izu­je­my anal­izy z bloczków parafi­nowych, for­ma­liny, rozt­worów fizjo­log­icznych i innych. Dzię­ki temu badanie moż­na przeprowadz­ić nawet parę miesię­cy po poronie­niu.

Jak wykonać badanie genetyczne materiału z poronienia?

.

Skon­tak­tuj się z nami i umów bada­nia
Zadz­woń lub napisz do nas ter­az. Uzgod­nisz szczegóły oraz dogod­ny ter­min bada­nia z jed­ną z naszych kon­sul­tan­tek.

665 761 161 lub 800 007 771

Prześlij prób­ki do naszego lab­o­ra­to­ri­um
Zamów bezpłat­nego kuri­era i prześlij do nas prób­ki. Możesz też dostar­czyć prób­ki oso­biś­cie lub wysłać do nas innym sposobem. Zadz­woń do nas i uzgod­nij szczegóły.
Odbierz wynik
Wynik otrzy­masz w prze­ciągu 72 godzin od dostar­czenia próbek do lab­o­ra­to­ri­um. Przekaże­my Ci go tele­fon­icznie, mailowo lub lis­town­ie. Wybierz dogod­ny dla siebie sposób.

Badanie genetyczne możesz zamówić również przez internet

badanie_plci_po_poronieniu

 


Zadz­woń do mnie, czekam na twój tele­fon:


magda4

Doku­men­ty do pobra­nia:

 

 

 

Dlaczego warto przeprowadzić badania płci poronionego dziecka?

 Dla wielu rodz­iców płeć poro­nionego dziec­ka jest bard­zo istot­na i dopiero po jej zbada­niu mogą pożeg­nać się z dzieck­iem tak, jak zaplanowali. Od zna­jo­moś­ci płci pło­du uza­leżnione jest także otrzy­manie i wypełnie­nie kom­ple­tu doku­men­tów, potrzeb­nych do przeprowadzenia pochówku, sko­rzys­ta­nia z urlopu macierzyńskiego (56 dni) i otrzy­ma­nia zasiłku pogrze­bowego (4000 zł). Bez zna­jo­moś­ci płci dziec­ka rodz­ice nie mogą sko­rzys­tać ze swoich praw. Jeżeli do poronienia doszło we wczes­nym okre­sie ciąży, szpi­tal najczęś­ciej nie określa płci poro­nionego  dziec­ka. W takiej sytu­acji rodz­ice przeprowadza­ją bada­nia gene­ty­czne we włas­nym zakre­sie. Jeżeli płeć dziec­ka zostanie określona, rodz­ice otrzy­ma­ją kom­plet doku­men­tów: kartę martwego urodzenia dziec­ka oraz kartę zgonu. Te doku­men­ty potrzeb­ne są do zare­je­strowa­nia dziec­ka w Urzędzie stanu Cywilnego.  Rejes­trac­ja dziec­ka w USC oraz przeprowadze­nie pochówku umożli­wia matce sko­rzys­tanie z urlopu macierzyńskiego (8 tygod­ni) oraz zasiłku pogrze­bowego (4000zł). W celu uzyska­nia urlopu należy przed­staw­ić akt martwego urodzenia pra­co­daw­cy i powołać się na art. 180 kodek­su pra­cy. Zasiłek pogrze­bowy uzysku­ję się po przed­staw­ie­niu doku­men­tów w ZUSie.

 

Więcej infor­ma­cji na stron­ie:
www.poronilam.pl

oraz

www.badaniaprenatalne.pl

Data publikacji: 19/11/2015