Test HPV- oferta specjalna Groupon

Test DNA na obec­ność 12 typów wirusa HPV wraz z pobraniem mate­ri­ału na tere­nie Warsza­wy oraz kon­sul­tacją lekarską mogą Państ­wo wykon­ać w cenie 149,90 zł.

Aktu­al­iza­c­ja: 22–12-2016r

OFERTA NIEAKTUALNA


Pobór materiału oraz konsultacja lekarska:

Dr Grze­gorz Połud­niews­ki

Gabi­net Gineko­log­iczno- Położniczy
ul. Krucza 6/14, 00–537 Warsza­wa
tel. 660 418 999
Pyta­nia doty­czące wyko­na­nia tes­tu moż­na również kierować na adres: biuro@testdna.pl

ZAKAŻENIA HPV- INFORMACJE OGÓLNE

Prob­lem zakaże­nia wirusem HPV doty­ka głównie ludzi młodych, akty­wnie sek­su­al­nych oraz osób posi­ada­ją­cych wielu part­nerów sek­su­al­nych, dlat­ego pro­gram badań pro­fi­lak­ty­cznych powinien trafi­ać przede wszys­tkim do nich.

Infekc­je Wirusem Bro­daw­cza­ka Ludzkiego ( z ang. Human Papil­lo­ma Virus — HPV) są jed­ny­mi z najczęst­szych schorzeń przekazy­wanych drogą płciową.
Do tej pory ziden­ty­fikowano pon­ad 100 typów wirusa HPV z czego 30 jest przekazy­wanych przez kon­tak­ty sek­su­alne.
Typy wirusa HPV przekazy­wane przez kon­tak­ty sek­su­alne zostały zgrupowane w trzy grupy w zależnoś­ci od nie­sionego ryzy­ka nowot­worowego:

  • wirusy wywołu­jące łagodne zmi­any niskiego ryzy­ka (typy 6 i 11)
  • wirusy niosące umi­arkowane ryzyko dzi­ała­nia nowot­worowego (typy 33, 35,58,52)
  • wirusy związane z wysokim ryzykiem potenc­jal­nego dzi­ała­nia onko­gen­nego (16,18)

Do głównych objawów zakażenia wirusem HPV należą:

kłykciny kończyste ( bro­daw­ki) – pier­wsze symp­to­my zakaże­nia wirusem HPV, które pojaw­ia­ją się zwyk­le na narzą­dach płciowych. Są one łat­wo przenos­zone na inne oso­by poprzez kon­tak­ty sek­su­alne. Początkowym epi­zo­dem w pow­stawa­niu kłykcin jest uraz (otar­cie nabłon­ka, prą­cia lub sro­mu) i wniknię­cie wirusa do komór­ki. Wielo­let­nie nielec­zone bro­daw­ki mogą przy­brać postać dużych tworów kalafiorowatych.
rak szyj­ki maci­cy — najbardziej niebez­pieczny objaw zakaże­nia wirusem HPV. Doty­czy to głównie kobi­et z wielo­let­nim prze­biegiem infekcji.
U mężczyzn również bard­zo częs­to pojaw­ia­ją się bro­daw­ki na napletku, żołędzi­ach, na trzonie prą­cia, w mosznie i okoli­cach okołood­byt­niczych, którym towarzyszy zakaże­nie cew­ki moc­zowej, Ist­nieją również dane na tem­at, pojaw­ienia się raka prą­cia u mężczyzn z dłu­gotr­wałym prze­biegiem zakaże­nia HPV.

RAK SZYJKI MACICY

1. Według ogól­noświa­towych statystyk, w Polsce na 100 000 kobi­et umiera 7,8 z powodu raka szyj­ki maci­cy, co w porów­na­niu z Fin­landią ( 1,3 kobi­et na 100 000) pla­su­je nasz kraj na wysok­iej pozy­cji pod wzglę­dem umier­al­noś­ci.

2. Do czyn­ników wys­tąpi­enia raka szyj­ki maci­cy należą:
— wiek ( 25–55 lat)
— infekc­je wirusem HPV
— wczes­na inic­jac­ja sek­su­al­na
— duża licz­ba part­nerów sek­su­al­nych ( szczegól­nie ci, którzy mieli infekc­je HPV)
— duża licz­ba porodów
— pale­nie papierosów

3. Główne objawy raka szyj­ki maci­cy:

- Krwaw­ienia po ura­zowe ( szczegól­nie po sto­sunkach)
— Niereg­u­larne krwaw­ienia międzymiesiączkowe
— Krwaw­ienia pomenopauzalne
— Rop­ne, cuch­nące upławy
— W późniejszych stanach wys­tępu­ją bóle w dole brzucha, okol­i­cy lędźwiowej, obrzęk kończyn, częste odd­awanie moczu, trud­noś­ci w odd­awa­niu stol­ca

NA CZYM POLEGA BADANIE

Meto­da opiera się na anal­izie jakoś­ciowej iden­ty­fiku­jącej obec­ność 12 typów DNA wirusa HPV: 16,18,31,33,35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66. Przy oznacze­niu DNA wirusa wyko­rzysty­wana jest reakc­ja PCR. Detekc­ja DNA wirusa możli­wa jest poprzez elek­tro­fore­ty­czny rozdzi­ał w świ­etle promieniowa­nia ultra­fi­o­le­towego.
Aby wykryć jak najm­niejsze iloś­ci wirusa HPV za pomocą metod moleku­larnych, należy wykon­ać wymaz ze śluzów­ki szyj­ki maci­cy u kobi­et oraz wymaz z cew­ki moc­zowej u mężczyzn. Z wymazów tych izolowane jest DNA, które następ­nie pod­dawane jest anal­izie pod kon­tem obec­noś­ci określonych typów wirusa HPV.

DLACZEGO DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA

Praw­ie 100 % czułość wykry­wa­nia poje­dynczych kopii genów wirusa HPV.
Niewąt­pli­wie nowoczesne metody diag­nos­ty­czne zre­wolucjoni­zowały pogląd na tem­at iden­ty­fikacji wirusów i bak­terii we wczes­nych eta­pach zakaże­nia. Dzię­ki zas­tosowa­niu tak czułych metod jak PCR, stało się możli­we wykrycie nawet poje­dynczej kopii genu wirusa HPV. Metody moleku­larnej diag­nos­ty­ki w porów­na­niu z meto­da­mi trady­cyjny­mi (bada­nia cyto­log­iczne) mają praw­ie 100 % czułość w wykry­wa­niu pato­genów.
Oprócz wysok­iej czułoś­ci, stosowanie tych metod posi­a­da dodatkowe zale­ty:

  • Iden­ty­fiku­je wirusa we wczes­nej fazie, pod­czas której metody trady­cyjne zawodzą.
  • Zmniejsza ilość dodatkowych badań jeśli pac­jen­t­ka nie jest zakażona wirusem HPV wysok­iego ryzy­ka.
  • Elimin­u­je niepotrzeb­ne obawy wywołane dwuz­nacznym wynikiem bada­nia cyto­log­icznego.
  • Moż­na z łat­woś­cią określić czy pac­jen­t­ka w przyszłoś­ci podle­ga ryzyku pow­sta­nia raka szyj­ki maci­cy oraz zde­cy­dowanie ułatwia lekar­zowi mon­i­torowanie zdrowia pac­jen­t­ki.
[/su_list

 

 

Data publikacji: 25/05/2015, Data aktualizacji: 24/01/2017