Test na ojcostwo cena – od czego zależy?

Na rynku zna­jdziesz wiele badań DNA na ojcost­wo – w różnych cenach. Naj­tańsze zaczy­na­ją się nawet od 500 zło­tych… Czy warto jed­nak na tak ważnym bada­niu oszczędzać? Test na ojcost­wo cena – na co zwró­cić uwagę i od czego zależy koszt tes­tu?

  1. Co wpły­wa na cenę tes­tu na ojcost­wo?
  2. Czy warto wybrać tanie testy na ojcost­wo?
  3. Kiedy zro­bić test na ojcost­wo?
  4. Gdzie zro­bić test na ojcost­wo?

Co wpływa na cenę testu na ojcostwo?

Wiele osób zas­tanaw­ia się, co wpły­wa na cenę tes­tu na ojcost­wo. Dlaczego jedne są tanie, a inne droższe? Na cenę bada­nia mają wpływ takie czyn­ni­ki jak akredy­tac­ja i posi­adane cer­ty­fikaty (udzi­ał w pro­gra­mach biegłoś­ci jest kosz­towny), doświad­cze­nie zespołu lab­o­ran­tów, wysok­iej jakoś­ci odczyn­ni­ki czy licz­ba anal­i­zowanych mark­erów.
Warto sprawdz­ić też, czy w cenie jest gwaranc­ja na prób­ki. Jeśli tak – w razie potrze­by (np. przy degradacji DNA) moż­na przesłać dodatkową próbkę bezpłat­nie.

Czy warto wybrać tanie testy na ojcostwo?

Bard­zo niska cena tes­tu na ojcost­wo kusi, ale czy naprawdę to ona jest najważniejsza? Czy warto wybrać tanie testy na ojcost­wo? Bard­zo tanie lab­o­ra­to­ria częs­to oszczędza­ją na kon­tro­lach wewnętrznych i zewnętrznych oraz odczyn­nikach – a prze­cież te czyn­ni­ki są ogrom­nie ważne dla pewnoś­ci tes­tu. Niska cena może być też kosztem początkowym – być może konieczne będzie dopłace­nie np. za kole­jną próbkę, rezul­tat po pol­sku czy pro­file gene­ty­czne na wyniku.

Kiedy zrobić test na ojcostwo?

Badanie gene­ty­czne jest najpewniejszym sposobem na sprawdze­nie, czy badany mężczyz­na do ojciec badanego dziec­ka. Kiedy zro­bić test na ojcost­wo? Warto zde­cy­dować się na niego w przy­pad­ku wys­tąpi­enia jakichkol­wiek wąt­pli­woś­ci. Badanie moż­na zro­bić jeszcze w ciąży (od ósmego tygod­nia), a po nar­o­dz­i­nach dziec­ka – od drugiej doby życia. Bez wzglę­du na moment wyko­na­nia tes­tu wynik będzie pewny.

Gdzie zrobić test na ojcostwo?

Badanie ojcost­wa po nar­o­dz­i­nach moż­na wykon­ać tak naprawdę w dowol­nym miejs­cu świa­ta – wystar­czy zamówić zestaw do pobiera­nia próbek, pobrać mate­ri­ał i odesłać do lab­o­ra­to­ri­um. A gdzie zro­bić test na ojcost­wo na miejs­cu? Moż­na umówić się do jed­nej z 200 placówek w kra­ju. Tam zostaną pobrane prób­ki i wypełnione doku­men­ty.

Data publikacji: 18/12/2018