.
Pobranie próbek, zlece­nie bada­nia, wypełnie­nie doku­men­tów, ode­branie wyniku – to wszys­tko moż­na załatwić na miejs­cu, w auto­ry­zowanym punkcie pobrań. Nie muszą więc Państ­wo orga­ni­zować niczego samodziel­nie.
.
Wiz­ytę w placów­ce mogą Państ­wo umówić od ręki, bez kole­jek – nawet tego samego dnia. Przeszkolony per­son­el medy­czny pobiera próbkę, poma­ga wypełnić for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia i wyda­je druk potrzeb­ny do doko­na­nia płat­noś­ci. Również wynik tes­tu mogą Państ­wo ode­brać w placów­ce oso­biś­cie, co jest szy­bkie i wygodne.
Data publikacji: 25/04/2018, Data aktualizacji: 08/05/2018