testDNA na ustalenie ojcostwa — podstawowe informacje

testD­NA na ustal­e­nie ojcost­wa to praw­dopodob­nie jedyne badanie na pol­skim rynku, które łączy w sobie najwyższą jakość anal­izy moleku­larnej z bard­zo wysoką poufnoś­cią i zabez­piecze­niem danych oraz doskon­ałą obsługą. Jed­nocześnie, ustal­e­nie ojcost­wa  za pomocą badań DNA jest szy­bkie w real­iza­cji i całkowicie bezbolesne.

Ustalenie ojcostwa — 100% pewności, czyli prawdziwe odpowiedzi

Test DNA na ustal­e­nie ojcost­wa, to badanie dostar­cza­jące prawdzi­wych odpowiedzi na ważne pyta­nia. Dzię­ki  ustal­e­niu ojcost­wa przez bada­nia DNA fakt, że dom­nie­many ojciec dziec­ka jest jego ojcem bio­log­icznym zosta­je potwierd­zony z praw­dopodobieńst­wem śred­nio 99,9999% (co w statystyce gene­ty­ki pop­u­la­cyjnej jest określane mianem “prak­ty­cznie dowiedzione”). W przy­pad­ku, gdy mężczyz­na nie jest ojcem dziec­ka, testD­NA wskazu­je praw­dopodobieńst­wo 0% ojcost­wa, czyli całkowicie je wyk­lucza. Całość usłu­gi trwa od 3–5 dni roboczych.

.

Najwyższa jakość badania na ustalenie ojcostwa

Tak wyso­ka pewność tes­tu na ustal­e­nie ojcost­wa jest możli­wa tylko dzię­ki najwyższej jakoś­ci anal­iz przeprowadzanych w testD­NA lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o o.. Pod­stawą tego są:

  • Kali­browane przez wiele lat pro­ce­dury lab­o­ra­to­ryjne doty­czące nie tylko ustal­e­nia ojcost­wa
  • Stosowanie gene­ty­cznych mark­erów zatwierd­zonych przez między­nar­o­dowy świat naukowy- nasze cer­ty­fikaty
  • Zespół lab­o­ra­to­ryjny złożony z naukow­ców z pon­ad dwudziesto­let­nim stażem w diag­nos­tyce
  • Najnowszy sprzęt i spec­jal­isty­czne opro­gramowanie
  • Pros­to­ta i bezbolesność tes­tu na ustal­e­nie ojcost­wa

Naszym celem bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa jest maksy­malne uproszcze­nie całej pro­ce­dury. Żad­nych kole­jek, żad­nego pobiera­nia krwi, żad­nego zbęd­nego stre­su. Prób­ki moż­na pobrać samemu dzię­ki nasze­mu zesta­wowi, który dostar­czymy pod wskazany adres lub też na poste restante. Jest to pros­ta, niein­wazyj­na meto­da pobra­nia mate­ri­ału gene­ty­cznego pozwala­ją­ca zachować najwyższą jakość anal­iz.

Zespół testD­NA jest zawsze gotowy pomóc i odpowiedzieć na Państ­wa pyta­nia. For­ma komu­nikacji zależy od klien­ta. Na tele­fony odpowiadamy 12 godzin na dobę. Ist­nieje możli­wość zada­nia pyta­nia pod­czas indy­wid­u­al­nej sesji przez chat, gwaran­tu­jącej najwięk­szą anon­i­mowość. Nasi kon­sul­tan­ci odpowiedzą również na pyta­nia nadesłane pocztą elek­tron­iczną (e-mail). Nasze między­nar­o­dowe doświad­cze­nie poz­woliło nam stworzyć sys­tem, w którym to klient jest zawsze w cen­trum uwa­gi.

,

Szacunek i poufność testu na ustalenie ojcostwa

Wierzymy, że każdy człowiek ma pra­wo do sza­cunku i poufnoś­ci. Dlat­ego też każdy z naszych klien­tów jest trak­towany wyjątkowo. Nasi kon­sul­tan­ci poma­ga­ją znaleźć najlep­sze rozwiązanie sytu­acji, w których zna­j­du­ją się klien­ci. Wasze dane i prób­ki są prze­chowywane zgod­nie z najwyższy­mi wymoga­mi ochrony danych. Nigdy, nikt inny poza klien­tem nie uzys­ka danych o bada­niu, ani nawet o kon­tak­cie z nami.

 

 

 

Data publikacji: 08/06/2015, Data aktualizacji: 14/09/2016