25 wrześ­nia 2018 r. 

testDNA uczestnikiem XVIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

21. Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne

W dni­ach 20.09.2018 — 22.09.2018 uczest­niczymy w XVIII Kon­gre­sie Pol­skiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii w Warsza­w­ie. To orga­ni­zowane cyk­licznie wydarze­nie sku­pia w jed­nym miejs­cu wybit­nych spec­jal­istów z zakre­su gas­troen­terologii i dziedzin pokrewnych. W tym roku w Kon­gre­sie udzi­ał wzięło praw­ie 1 200 gas­trologów!

O czym mogliśmy posłuchać – tematyka Kongresu

Pod­czas trwa­jącego trzy dni Kon­gre­su mogliśmy usłyszeć wiele bard­zo intere­su­ją­cych wykładów. Nie sposób wymienić wszys­t­kich tem­atów poruszanych pod­czas poszczegól­nych sesji. Mówiono m.in. o przewlekłych chorobach wątro­by w codzi­en­nej prak­tyce, chorobach meta­bol­icznych wątro­by czy nowot­worach prze­wodu pokar­mowego. Sporo uwa­gi poświę­cono również chorobom trzust­ki, endoskopii prze­wodu pokar­mowego oraz nieswoistym chorobom zapal­nym jelit (NChZJ).

 

Jeden z wykładów doty­czył choro­by trzewnej (celi­akii). Jest to choro­ba gene­ty­cz­na, obec­ność w sposób pewny i jed­noz­naczny moż­na wyk­luczyć tylko przy pomo­cy tes­tu DNA. Wśród najważniejszych zalet badań gene­ty­cznych w diag­nos­tyce celi­akii wymienia się m.in.:

  • pewność wyniku,
  • możli­wość 100% wyk­luczenia gene­ty­cznej skłon­noś­ci do celi­akii (test gene­ty­czny jest jedynym narzędziem, które na to pozwala),
  • możli­wość znacznego skróce­nia cza­su diag­nos­ty­ki,
  • możli­wość wykrycia predys­pozy­cji do choro­by we wczes­nym sta­di­um jej roz­wo­ju, niemożli­wych do wykrycia inny­mi meto­da­mi,
  • możli­wość dobra­nia pac­jen­towi najwłaś­ci­wszego sposobu leczenia (dzię­ki pewnej diag­nozie)
  • możli­wość wyko­na­nia bada­nia na pod­staw­ie wymazu z policz­ka (szy­b­ki, bez­in­wazyjny i bezbolesny sposób prób­ki).

Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

 

Stanowisko, które przy­go­towal­iśmy na Kon­gres cieszyło się bard­zo dużym zain­tere­sowaniem. Roz­dal­iśmy ogrom­ną ilość ulotek i innych mate­ri­ałów infor­ma­cyjnych. Cieszymy się, że mogliśmy uczest­niczyć w tym ważnym wydarze­niu.

 

Zobacz pro­gram ramowy XVIII Kon­gre­su Pol­skiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii » 

 

Zobacz też:


Data publikacji: 05/11/2018