Informacje i dane dla Prasy

Jeżeli jesteś­cie Państ­wo zain­tere­sowani infor­ma­c­ja­mi na tem­at testD­NA, prosimy o kon­takt pod numerem tele­fonu (32) 445 34 36 lub na adres elek­tron­iczny biuro@testdna.pl.

Z przy­jem­noś­cią odpowiemy na wszys­tkie pyta­nia, jak również umówimy Państ­wa na spotkanie z jed­nym ze spec­jal­istów współpracu­ją­cych z  testD­NA.

W sekcji tej będą również umieszczane doku­men­ty doty­czące najnowszych badań i odkryć związanych z diag­nos­tyką DNA. Dodatkowo, dostęp­ne będą naj­ciekawsze artykuły z prasy zachod­niej oraz infor­ma­c­je pra­sowe doty­czące spół­ki.

Dzięku­je­my za odwiedze­nie naszego ser­wisu
Zespół testD­NA

.

Data publikacji: 18/05/2015, Data aktualizacji: 15/06/2015