Warszawa wita Święta 9 grudnia!

Warsza­wa wita Świę­ta” to rodzin­ny event przepełniony niepow­tarzal­ną, mag­iczną atmos­ferą Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Wydarze­nie odbędzie się 9 grud­nia 2017 r. w Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki w Warsza­w­ie w godz­i­nach 9–17.

.

Ten wiel­ki wspani­ały event zaplanowany jest jako dzień pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Razem z naszy­mi part­nera­mi zapewn­imy fan­tasty­czną zabawę wszys­tkim uczest­nikom wydarzenia. Najlep­sze mar­ki, najwyższy poziom orga­ni­za­cyjny i moc atrakcji – każdy zna­jdzie coś dla siebie.

.

Wydarze­nie „Warsza­wa wita Świę­ta”, skierowane jest także dla osób szuka­ją­cych wyjątkowych i ory­gi­nal­nych prezen­tów dla najbliższych. We współpra­cy z part­nera­mi wydarzenia zaprezen­tu­je­my pol­skie i zagraniczne mar­ki z rzecza­mi ide­al­ny­mi na prezen­ty pod choinkę! Będzie moż­na również kupić wszelkie pro­duk­ty świąteczne, pro­duk­ty na świąteczny stół, ozdo­by, pro­duk­ty syl­we­strowe i wiele innych! Będziemy inspirować, baw­ić i edukować. Zaprasza­my na świąteczne zakupy w pro­mo­cyjnych cenach, z dala od zgiełku dużych sklepów!

.

W tym wspani­ałym świątecznym kli­ma­cie nie zapom­n­imy również o potrze­bu­ją­cych dzieci­ach. Pod­czas wydarzenia „Warsza­wa wita Świę­ta”, przeprowadz­imy zbiórkę pro­duk­tów w ramach akcji chary­taty­wnej „Świątecz­na Paka”. Wszys­tkie zebrane rzeczy zostaną przekazane najbardziej potrze­bu­ją­cym dzieciom, by choć przez chwilę mogły poczuć mag­ię Świąt.

.

Uwaga! Wstęp na wydarzenie jest BEZPŁATNY!

Link do wydarzenia na Face­booku: 

https://www.facebook.com/events/526304277719794/


Data publikacji: 06/12/2017