Warszawa wita Święta — wielki rodzinny event

Warsza­wa wita Świę­ta”– fan­tasty­czne  rodzinne wydarze­nie w mag­icznym świątecznym kli­ma­cie, odbędzie się 9 grud­nia w Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki w Warsza­w­ie. Najlep­sze mar­ki, najwyższy poziom orga­ni­za­cyjny i atrak­cyjny pro­gram – każdy zna­jdzie coś dla siebie!
 

Warsza­wa wita Świę­ta”– najwięk­szy i niepow­tarzal­ny świąteczny event rodzin­ny w Warsza­w­ie!

  • unikalna atmos­fera Świąt zamknię­ta w Pałacu!
  • najlep­sze mar­ki, nowoś­ci rynkowe i świąteczne zakupy w super cenach!
  • spotka­nia ze znany­mi i lubiany­mi Rodzi­ca­mi!
  • stre­fa mega zabawy i pro­fesjon­al­na opieka dla maluchów!
  • mnóst­wo atrakcji i konkursów z nagro­da­mi!

Akc­ja chary­taty­w­na „Świątecz­na Paka” – zbier­amy gwiazd­kowe prezen­ty dla najbardziej potrze­bu­ją­cych dzieci, dołącz do nas!!!
 
Na naj­grzeczniejsze dzieci, będzie czekał Świę­ty Mikołaj!

Tego nie wol­no prze­gapić! Szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at wydarzeniawww.kidzone.com.pl/eventy

Zgłoszenia dla Part­nerów wydarzenia: kidzone@kidzone.com.pl


Źródło: infor­ma­c­je pra­sowe

Data publikacji: 05/10/2017