Formularz rejestracyjny na bezpłatne warsztaty

„Genetyka w codziennej pracy Położnej”

 
 

„Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zapisu na bezpłatne warsztaty, na
podstawie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn.zm.), przez to testDNA Services Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 38, zarejestrowaną
w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Osobie podającej dane
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”
Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez testDNA Services Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Data publikacji: 26/03/2019, Data aktualizacji: 28/12/2021