Wysoki poziom cholesterolu sprzyja chorobie Alzheimera?

Wysoki poziom cholesterolu sprzyja chorobie Alzheimera?

Czy wiesz, że oso­by z wysokim poziomem cho­les­terolu czy zaawan­sowaną miażdży­cą są bardziej narażeni na rozwój choro­by Alzheimera? Zwłaszcza doty­czy to osób, które są gene­ty­cznie obciążone ryzykiem Alzheimera.

Czy wiesz, że jed­nym z czyn­ników warunk­u­ją­cych zachorowanie na chorobę Alzheimera (AD) są geny, które mogą być dziedz­ic­zone z pokole­nia na pokole­nie? Tak, za to odpowia­da for­ma biał­ka ApoE-4, która sil­nie związa­nia jest z duży­mi predys­pozy­c­ja­mi do roz­wo­ju choro­by Alzheimera.

alzheimer-wypowiedz_eksperta

Na rozwój choro­by Alzheimera wpły­wa również miażdży­ca:

alzheimer-opinia_eksperta2

Dlat­ego też dzi­ała­nia mające na celu utrzy­manie praw­idłowego poziomu cho­les­terolu ma istotne znacze­nie jako dzi­ałanie prewen­cyjne choro­by Alzheimera, zwłaszcza u osób obciążonych gene­ty­cznie tą chorobą.

Oczy­wiś­cie na rozwój choro­by Alzheimera wpływ mają zarówno czyn­ni­ki gene­ty­czne jak również środowiskowe, pośród których wymienia się:

  • wiek,
  • prze­byte urazy głowy,
  • zaburzenia gospo­dar­ki lipi­d­owej w orga­nizmie (wyso­ki poziom cho­les­terolu, miażdży­ca nacz yń krwionośnych),
  • nad­ciśnie­nie tęt­nicze.
Więcej infor­ma­cji na tem­at testów gene­ty­cznych na chorobę Alzheimera zna­jdziesz tutaj…

Źródła:

[1]. http://www.czytelniamedyczna.pl/medycyna_rodzinna-262#kod
[2]. http://www.poradnia.pl/choroby/uklad-nerwowy/490-choroba-alzheimera-objawy-badania-leczenie

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 28/05/2015, Data aktualizacji: 21/12/2017