…Masz podwyższone stężenie bilirubiny we krwi?  … A może w Twojej rodzinie wystąpił Zespół Gilberta?

Jeżeli obaw­iasz się, że choro­ba Gilber­ta może doty­czyć także Ciebie, zapoz­naj się z niniejszą stroną. Może pisze­my właśnie o Tobie! Pamię­taj, że szy­b­ka diag­noza pozwala pod­jąć odpowied­nie postępowanie i pozwala ustrzec się przed niepożą­dany­mi skutka­mi przyj­mowa­nia leków.

Zespół Gilberta– czym jest i jak się objawia?

 

Zespół Gilber­ta – nazy­wany częs­to okre­sową żół­taczką młodocianych – jest chorobą meta­bol­iczną o podłożu gene­ty­cznym, związaną z zaburzeni­a­mi przemi­an biliru­biny w wątro­bie. Mutac­je, które powodu­ją chorobę, wys­tępu­ją u około 7% pop­u­lacji i częś­ciej u mężczyzn, niż u kobi­et.

Biliru­bi­na jest fizjo­log­icznym i niezwyk­le potrzeb­nym skład­nikiem krwi człowieka. Jeżeli jed­nak wys­tąpiła u Ciebie mutac­ja gene­ty­cz­na w jed­nym z enzymów, poziom biliru­biny może się okre­sowo zwięk­szać. Jeżeli więc wyko­nano u Ciebie badanie krwi i okaza­ło się, że masz niez­nacznie pod­nie­siony poziom biliru­biny, wys­tępu­ją u Ciebie zażółce­nie skóry i oczu,  możesz mieć Zespół Gilber­ta! Choro­ba może również Ciebie doty­czyć, jeżeli w Two­jej najbliższej rodzinie zdi­ag­no­zowano schorze­nie.

.

Właściwa diagnoza

W przy­pad­ku zespołu Gilber­ta postaw­ie­nie jas­nej i pewnej diag­nozy jest niezwyk­le ważne. Przede wszys­tkim po to, aby wyk­luczyć bard­zo niebez­pieczne przy­czyny pod­wyżs­zonego poziomu biliru­biny i żół­tacz­ki (jak choro­by wątro­by, zastój żół­ci, czy hemo­lizę). Wiedza o zes­pole Gilber­ta jest bard­zo waż­na również ze wzglę­du na nad­wrażli­wość na wiele grup leków. Po ich zaży­ciu mogą wys­tąpić dzi­ała­nia niepożą­dane. Doty­czy to leków stosowanych w lecze­niu obniże­nia cho­les­terolu (statyny), leków stosowanych pod­czas zabiegów oper­a­cyjnych, czy leków prze­ci­w­bólowych i prze­ci­wza­pal­nych jak parac­eta­mol i ibupro­fen!

Pewna diagnoza może być postawiona po wykonaniu badania genetycznego określającego genotyp UGT1A1

  • Badanie daje wiedzę na całe życie – nasze geny są niezmi­enne, więc badanie wykonu­je się tylko raz.
  • Próbką do bada­nia jest wymaz z policz­ka, który moż­na pobrać samodziel­nie w domu za pomocą naszego zestawu.
  • Każ­da prób­ka jest obję­ta gwarancją jakoś­ci
  • Wynik wysyłamy na wskazany adres e-mail w 15 dni roboczych
  • Zestaw testowy dostar­cza­my, a próbkę odbier­amy z dowol­nego miejs­ca w Polsce bezpłat­nym kuri­erem
  • Dar­mowa wysył­ka zestawu za granicę
  • Odczyn­ni­ki stosowane do bada­nia posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD

Każ­da, nawet najbardziej łagod­na żół­tacz­ka wyma­ga diag­nos­ty­ki w celu wyk­luczenia innych poważnych schorzeń. Mogą one bowiem prze­b­ie­gać z wys­tępowaniem podob­nych objawów, ale nieść ze sobą dużo poważniejsze kon­sek­wenc­je dla zdrowia, a nawet życia!


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 01/06/2015, Data aktualizacji: 27/07/2018