…Masz podwyższone stężenie bilirubiny we krwi?  … A może w Twojej rodzinie wystąpił Zespół Gilberta?

Zakrzepica a hormonalna terapia zastępczaJeżeli obaw­iasz się, że choro­ba Gilber­ta może doty­czyć także Ciebie, zapoz­naj się z niniejszą stroną. Może pisze­my właśnie o Tobie! Pamię­taj, że szy­b­ka diag­noza pozwala pod­jąć skuteczne lecze­nie i uniknąć groźnych i nieprzy­jem­nych powikłań!

.

Zespół Gilberta– czym jest i jak się objawia?

Zespół Gilber­ta – nazy­wany częs­to okre­sową żół­taczką młodocianych – jest łagod­ną chorobą meta­bol­iczną o podłożu gene­ty­cznym, związaną z zaburzeni­a­mi przemi­an biliru­biny w wątro­bie. Mutac­je, które powodu­ją chorobę, wys­tępu­ją u około 7% pop­u­lacji i częś­ciej u mężczyzn, niż u kobi­et.

Biliru­bi­na jest fizjo­log­icznym i niezwyk­le potrzeb­nym skład­nikiem krwi człowieka. Jeżeli jed­nak wys­tąpiła u Ciebie mutac­ja gene­ty­cz­na w jed­nym z enzymów, poziom biliru­biny może się okre­sowo zwięk­szać. Jeżeli więc wyko­nano u Ciebie badanie krwi i okaza­ło się, że masz niez­nacznie pod­nie­siony poziom biliru­biny, możesz mieć Zespół Gilber­ta! Choro­ba może również Ciebie doty­czyć, jeżeli w Two­jej najbliższej rodzinie zdi­ag­no­zowano schorze­nie.

.

Właściwa diagnoza

Pamię­taj, że sam Zespół Gilber­ta nie jest groźnym schorze­niem! Moż­na z nim nor­mal­nie żyć.

Niem­niej jed­nak, mimo że w prze­biegu choro­by nie wys­tępu­ją poważne zaburzenia czyn­noś­ci wątro­by, każ­da, nawet najbardziej łagod­na żół­tacz­ka wyma­ga diag­nos­ty­ki w celu wyk­luczenia innych poważnych schorzeń. Mogą one bowiem prze­b­ie­gać z wys­tępowaniem podob­nych objawów, ale nieść ze sobą dużo poważniejsze kon­sek­wenc­je dla zdrowia, a nawet życia!

Miej także świado­mość tego, że u osób z Zespołem Gilber­ta wiele różnych leków, a zwłaszcza tych, które przyj­mowane są przez dłuższy czas, może doprowadz­ić do uszkodzenia wątro­by, co również może się objaw­iać żół­taczką. W takim przy­pad­ku, zale­cane są środ­ki ostrożnoś­ci.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.