Żółtaczka noworodkowa? Sprawdź, czy maluch ma zespół Gilberta

Żół­tacz­ka noworod­kowa wys­tępu­je u ok. 60% maluchów urod­zonych w ter­minie oraz u ok. 80% wcześ­ni­aków. Najczęś­ciej jest ona fizjo­log­icz­na (nat­u­ral­na) i związana z zawyżonym poziomem biliru­biny (bar­wni­ka) u noworod­ków w pier­wszych dni­ach życia [1]. Biliru­bi­na jest pomarańc­zowocz­er­wonym bar­wnikiem, którego nad­mi­ar wywołu­je właśnie zażółce­nie skóry i gałek ocznych.

Do ok. 10–14. dnia życia orga­nizm niemowla­ka pro­duku­je pon­ad 2 razy więcej biliru­biny niż orga­nizm oso­by dorosłej. Po tym cza­sie żół­tacz­ka powin­na zaniknąć. Nie zawsze tak jed­nak tak się dzieje, cza­sem żół­tacz­ka się przedłuża powyżej 14 dni, co wywołu­je niepokój rodz­iców.

 • Jesteś­cie właśnie w szpi­talu i niepokoi Was, że żół­tacz­ka u Waszego dziec­ka się nie cofa?
 • Zostal­iś­cie już wyp­isani do domu, a u dziec­ka nadal utrzy­mu­je się żółte zabar­wie­nie skóry?
 • Wasze dziecko miało ciężką żół­taczkę fizjo­log­iczną i wyma­gało naświ­etleń oraz trans­fuzji krwi?

Warto sprawdzić, czy przyczyną jest częste genetyczne schorzenie – zespół Gilberta. Dzięki temu zdobędziecie cenną wiedzę na całe życie Waszego dziecka.

Bada­nia wykazu­ją, że żół­tacz­ka noworod­kowa pojaw­ia się częś­ciej i może trwać dłużej u noworod­ków z zespołem Gilber­ta [2].

Czym jest zespół Gilberta?

Zespół Gilber­ta to błąd metab­o­liz­mu wątro­by, który ma podłoże gene­ty­czne. Z powodu mutacji w genie UGT1A1 niepraw­idłowo dzi­ała enzym UGT wpły­wa­ją­cy na przek­sz­tałce­nia biliru­biny. W kon­sek­wencji nad­mi­ar tego bar­wni­ka nie zosta­je poprawnie wydalony (z moczem i kałem), co może wywoły­wać m.in. okre­sową żół­taczkę w wieku dorosłym, a u noworod­ka przedłuża­jącą się żół­taczkę fizjo­log­iczną.

Zespół Gilber­ta jest bard­zo częsty, bo wys­tępu­je nawet u 1 na 20 osób! [2]

Enzym UGT jest również odpowiedzial­ny za praw­idłowe przetwarzanie leków. W związku z tym u osób z zespołem Gilber­ta wys­tępu­je nad­wrażli­wość na leki – nawet te pop­u­larne, dostęp­ne bez recep­ty i częs­to stosowane w pier­wszych miesią­cach życia dziec­ka jak parac­eta­mol czy ibupro­fen [6].

Zespół Gilberta może być niebezpieczny dla niemowlaka, u którego występują dodatkowe czynniki ryzyka…

Sam zespół Gilber­ta i powodowana nim żół­tacz­ka nie powodu­ją uszkodzeń wątro­by (marskoś­ci czy zwłóknienia) i kon­sek­wencji dla roz­wo­ju dziec­ka. Cza­sa­mi dziecko moze nato­mi­ast wyma­gać poda­nia feno­bar­bi­talu (Lumi­nalu), leku który wspo­ma­ga funkcjonowanie enzy­mu UGT.[1]

Nato­mi­ast w połącze­niu z inny­mi czyn­nika­mi i schorzeni­a­mi zespół Gilber­ta może powodować nasile­nie ich objawów.

Najczęś­ciej tak się dzieje, gdy u dziec­ka wys­tępu­je równocześnie hemo­liza (nad­mierny roz­pad czer­wonych krwinek) spowodowana różny­mi czyn­nika­mi: chorobą hemo­li­ty­cz­na, niedo­borem enzy­mu G6PD, kon­flik­tem sero­log­icznym lub dziedz­iczną sfe­ro­cy­tozą.

Zespół Gilber­ta nasi­la objawy hemo­lizy mogąc doprowadz­ić do ciężkiej hiper­biliru­bine­mii i żół­tacz­ki jąder pod­ko­rowych (w mózgu) i w następst­wie dziecięcego poraże­nia móz­gowego i innych wad roz­wo­jowych![5]

Wiedza o posi­ada­niu genu przez jed­no dziecko, oznacza, że każde kole­jne również jest może być narażone na ciężką żół­taczkę noworod­kową (jeżeli dodatkowo nałoży się na to nad­mierny roz­pad czer­wonych krwinek). Przy kole­jnej ciąży należy poin­for­mować lekarza o wys­tępowa­niu zespołu Gilber­ta w rodzinie, ponieważ:

 • W niek­tórych przy­pad­kach lekarz może również zale­cić matce zaży­cie Lumi­nalu na tydzień/dwa przed poro­dem, aby obniżyć poziom biliru­biny u dziec­ka jeszcze w orga­nizmie mat­ki (jeżeli u mat­ki wys­tępu­je choro­ba hemolityczna).[1]
 • Należy zaplanować poród w ośrod­ku, w którym per­son­el ma doświad­cze­nie w lecze­niu nasilonej żół­tacz­ki noworodkowej.[4]

Stan rzucawkowy w ciążyPamię­taj!

Jeżeli Two­je dziecko miało ciężką żół­taczkę noworod­kową, sprawdź, czy nie jest ono gene­ty­cznie obciążone zespołem Gilber­ta. 

Wiedza o zespole Gilberta jest bardzo ważna dla rozwoju i życia dziecka

Pier­wszym objawem zespołu Gilber­ta jest przedłuża­ją­ca się żół­tacz­ka noworod­kowa. Następ­nie objawy zanika­ją na dłu­gi czas – u niek­tórych pojaw­ia­ją się w wieku dojrze­wa­nia, u innych około 30. roku życia, u częś­ci chorych nigdy się już nie pokazu­ją.

Może to uśpić czujność rodzica, tymczasem jak najwcześniejsza wiedza o obecności zespołu Gilberta jest bardzo istotna.

Szczególnie w kilku sytuacjach, które mogą się przytrafić dziecku w trakcie całego życia:

 • Zażółce­nie skóry – w wieku dojrze­wa­nia mogą się pojaw­ić pier­wsze objawy: okre­sowe i przemi­ja­jące zażółce­nie oczu i skóry, zmęcze­nie, częste infekc­je czy prob­le­my gas­tryczne. Objawy te zazwyczaj wys­tępu­ją pod wpły­wem takich czyn­ników jak wysiłek fizy­czny, stres, alko­hol, ciąża, miesiącz­ka czy niskokalo­rycz­na dieta lub głodówka. Jeżeli inne przy­czyny zostaną wyk­luc­zone, objawy te nie powin­ny wzbudzać niepoko­ju. Zale­ca się mody­fikację sty­lu życia, aby nie dopuszczać do gwał­townego wzros­tu biliru­biny we krwi.
 • Inne choro­by i schorzenia – objawy zespołu Gilber­ta mogą bard­zo utrud­ni­ać i przedłużać postaw­ie­nie właś­ci­wej diag­nozy, jeżeli ist­nieje pode­jrze­nie innej choro­by. To odd­ala również moment wdroże­nia odpowied­niego leczenia. Rozróżnie­nie objawów powodowanych przez zespół Gilber­ta z objawa­mi innego schorzenia, które współwys­tępu­je, jest bard­zo istotne, ponieważ niewłaś­ci­we lecze­nie może być niebez­pieczne. Wiedza o zes­pole Gilber­ta to dla lekarza duże ułatwie­nie.
 • Zabieg oper­a­cyjny – przed każdym zabiegiem należy poin­for­mować anestezjolo­ga o zes­pole Gilber­ta. Dzię­ki temu będzie mógł on odpowied­nio dobrać leki, aby zapo­biec powikłan­iom pod­czas oper­acji.
 • Stosowanie leków – oso­by z zespołem Gilber­ta mogą wykazy­wać nad­wrażli­wość na kil­ka grup leków. Wywołu­ją one dzi­ała­nia niepożą­dane (np. wymio­ty, biegun­ki). W przy­pad­ku niek­tórych leków mogą być one bard­zo niebez­pieczne (np. przy irynotekanie stosowanym w ter­apii prze­ci­wnowot­worowej). Stosowanie leków powin­no być każ­do­ra­zowo kon­sul­towane z lekarzem.

Zespół Gilberta można wykryć jednym prostym i komfortowym dla dziecka badaniem genetycznym


To szy­bkie, całkowicie bezbolesne i wygodne – również dla noworod­ka – badanie gene­ty­czne, do którego próbka­mi są wymazy z policz­ka. Warto pamię­tać, że anal­i­zowane geny są niezmi­enne, a badanie wykonu­je się raz na całe życie.

Można się również umówić na pobranie do placówki, gdzie próbkę pobierze wykwalifikowany personel (koszt pobrania w placówce to dodatkowe 50 zł).

1. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz datę

Wybierz prefer­owane godziny

2. Wybierz przy­chod­nię rozwiń

Tele­fon:Adres:
Tel: (23) 682 67 03Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Tel: (29) 642 30 08Ostrów Mazowiec­ka, ul. Słowack­iego 6
Tel: (24) 361 74 30Płock, ul. Dwor­cowa 2
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. 1905 roku 20
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Tel: (25) 740 50 09Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Tel: (25) 786 66 64Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Tel: (48) 685 64 55Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Tel: (29) 642 30 59Ostrołę­ka, ul. Pileck­iego 14
Tel: 22 100 50 59Legionowo ul. Sow­ińskiego 4
Tel: (48) 386 14 16Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Tel: (24) 361 74 30Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Tele­fon:Adres:
Tel: (32) 445 02 61Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A
Tel: (32) 445 07 11Chorzów, Ul. Batorego 19
Tel: (33) 488 02 01Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Tel: (34) 343 01 48Częs­to­chowa, ul. Ander­sa 12
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Tel: (32) 445 06 57Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Tel: (32) 445 05 44Tychy, ul. Gen­er­ała Charles’a de Gaulle’a 49
Tel: (33) 488 03 16Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Tel: (32) 445 05 26Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8
Tel: (33) 488 00 84Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Tel: (32) 445 09 77Jas­trzę­bie Zdrój, ul. Dwor­cowa 1D
Tel: (32) 760 57 87Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Tel: (34) 343 00 49Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Tel: (32) 442 01 71Wodzisław Śląs­ki, ul. Gałczyńskiego 2
Tel: (32) 445 35 66Mikołów, Os. 30-lecia 8
Tel: (32) 722 07 37Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8
Tel: (32) 445 37 31Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Tel: (32) 445 06 57Żory, ul.Wojska Pol­skiego 3C
Tel: (32) 445 02 61Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tel: (32) 445 02 61Jaworzno, ul. Pił­sud­skiego 72
Tel: (32) 616 40 63ul. Grun­waldz­ka 235 43–600 Jaworzno
Tele­fon:Adres:
Tel: (61) 27 941 03Poz­nań, ul. Słowack­iego 28
Tel: (62) 501 35 07Kalisz, ul. Majkows­ka 13a
Tel: (61) 278 56 55Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Tel: (67) 345 01 77Piła, ul. Matwieje­wa 6
Tel: (95) 711 70 35Między­chód, ul. Marsza­ł­ka Pił­sud­skiego 14
Tel.: (67) 345 01 21Gołańcz, ul. Libelta 4
Tel: (63) 220 21 65Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Tel: (63) 220 21 88Konin, ul. Fry­dery­ka Chopina 23A
Tel: (62) 501 35 11Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Tel: (62) 594 05 95Jarocin, ul. Hallera 9
Tel: (62) 501 35 10Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Tel: (63) 220 21 65Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Tel: (61) 278 50 80Wrześ­nia, ul. Piastów 16
Tel: (61) 278 50 80Koś­cian, ul. Nacławska 15
Tel: (62) 6250135Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Tele­fon:Adres:
Tel: (94) 716 60 32Biały Bór, ul. Nadrzecz­na 2a/1
Tel: (94) 716 63 05Darłowo, ul. M.C. Skłodowskiej 32
Tel: (91) 852 22 36Szczecin, ul. Pow­stańców Wielkopol­s­kich 66/68
Tel: (94) 716 60 83Szczecinek, ul. Kil­ińskiego 7
Tel: (67) 345 01 36Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Tel. (94) 716 60 82Koło­brzeg, ul. Szpi­tal­na 2c/5
tel. (94) 716 63 51Dęb­no, ul. Koś­ciusz­ki 48
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Tel. (91) 852 22 67Świnou­jś­cie, ul. Pił­sud­skiego 23–25
Tel: (91) 831 09 04Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9
Tel: (95) 711 70 38Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Tel: (91) 831 09 77Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Tel: (91) 852 22 36Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Tel: (59) 727 33 15Sławno, ul. Cheł­mońskiego 9
Tel: (91) 852 28 06Star­gard, ul. Kil­ińskiego 3
Tele­fon:Adres:
Tel: (85) 674 99 06Białys­tok, ul. Fab­rycz­na 4
Tel: (87) 735 10 40Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Tel: (87) 735 10 06Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, Osiedle Połud­nie 9
Tel: (85) 871 03 05Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Tel: (85) 674 99 06Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (83) 410 20 36Biała Pod­las­ka, ul. Królowej Jad­wi­gi 2
Tel: (82) 592 20 41Chełm, ul.Lipowa 27
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Tel: (84) 534 34 00Zamość, ul. Jas­na 14
Tel: (84) 534 34 08Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Tel: (81) 451 11 44Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6
Tel. (83) 410 20 45Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Tel. (81) 451 11 75Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Tel: (25) 740 56 04Łuków, ul. Sienkiewicza 7A
Tel: (84) 534 35 35Tomaszów Lubel­s­ki, ul. Petera 3
Tel: (81) 451 10 20Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Tel: (84) 534 35 35Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Tele­fon:Adres:
Tel: (56) 690 40 98Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Tel: (52) 569 11 16Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Tel: (56) 690 40 97Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Tel: (52) 569 10 93Inowrocław, ul. Dwor­cowa 71
Tel: (56) 690 40 95Toruń, ul. Ste­fana Sre­brnego 1
Tel: (54) 412 41 03Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Tel: (56) 690 40 96Kowale­wo Pomorskie, Plac Wol­noś­ci 3A
Tel: (54) 421 00 07Ciechocinek, ul. Marii Konop­nick­iej 37
Tel: (56) 690 41 88Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a
Tel: (52) 569 10 88Świecie, ul. Byd­gos­ka 1
Tel: (54) 412 41 03Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21
Tel: (54) 412 41 03Wiel­gie, Wiel­gie ul. Starowiejs­ka 10
Tele­fon:Adres:
Tel: (18) 521 14 92Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Tel: (18) 521 12 60Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Tel: (18) 521 11 84Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Tel: (33) 488 02 75Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3a
Tel: (18) 521 10 81Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Koś­ciusz­ki 44
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Mehof­fera 6
Tel: (12) 312 41 53Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Tel. (18) 521 10 74Zakopane, ul. Orkana 6d
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10
Tel: (12) 444 68 60Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Tel: (33) 488 02 75Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Tele­fon:Adres:
Tel: (52) 569 10 67Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Tel: (58) 739 66 96Gdańsk, ul. Subisława 24
Tel: (59) 722 84 43Słup­sk, ul. Juliusza Kos­sa­ka 22
Tel: (58) 746 34 72Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Tel: (59) 722 84 26Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Tel: (55) 621 23 05Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Tel: (55) 612 93 10Mal­bork, ul.Dworcowa 14
Tel: (58) 739 67 99Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A
Tel: (59) 727 33 15Człuchów, Os. Wazów 8
Tel: (58) 739 66 96Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Tel: (59) 722 84 43Bytów, ul. Lębors­ka 11
Tel: (58) 739 66 96Puck, ul. I Armii Wojs­ka Pol­skiego 27
Tel: (59) 727 33 15Ust­ka, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (59) 722 84 43Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 22
Tele­fon:Adres:
Tel: (55) 621 21 99Elbląg, ul. Nowowiejs­ka 7
Tel: (87) 735 13 18Ełk, ul. Baran­ki 24
Tel: (89) 627 16 68Olsz­tyn, ul. Wioślars­ka 4
Tel: (89) 627 12 88Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Tel: (89) 627 13 20Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Tel: (23) 682 23 32Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Tel: (87) 735 13 18Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Tel: (89) 627 16 68Bar­toszyce, u. Andrze­ja Wajdy 10
Tel: (55) 621 21 99Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (15) 816 50 20Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Tel: (16) 736 11 17Prze­myśl, ul. Opal­ińskiego 13
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Architektów 11
Tel. (15) 816 50 66Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Tel. (14) 696 06 51Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Tel: (13) 444 01 02Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Tel: (16) 736 11 17Jarosław, ul. Poni­a­towskiego 53
Tel: (16) 736 11 17Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7
Tele­fon:Adres:
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Kom­bat­an­tów
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Tel: (65) 356 82 52Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7
Tel: (68) 414 52 72Żary, ul. Strzel­ców 10
Tel: (95) 711 70 06Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Kaz­imierza Wielkiego 6A
tel: (68) 411 46 99Dłu­ga 1, Żagań, Pol­s­ka
Tele­fon:Adres:
Tel: (75) 610 60 29Jele­nia Góra, ul. Zielona 6/1
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Piekars­ka 7
Tel: (74) 660 62 60Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Tel: (71) 723 00 56Wrocław, Ul. Kunick­iego 37A
Tel: (71) 723 00 56Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Tel: (74) 660 61 88Kłodzko, Ul. Wojs­ka Pol­skiego 18
Tel: (71) 723 01 46Bystrzy­ca, Ul. Chro­brego 14
Tel: (71) 723 00 56Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Tel. (71) 723 00 56Wrocław, ul. Trwała 7
Tel: (74) 660 62 55Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Tel: (71) 723 73 40Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25
Tel: (76) 745 43 03Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Tel: (76) 745 40 29Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Tel: (75) 610 60 29Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Tele­fon:Adres:
Tel: (41) 519 652 379Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Tel: (41) 241 22 19Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Os. Ogrody 29
Tel: (41) 241 22 01Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Tel: (41) 241 22 02Końskie, ul. Połud­niowa 1
Tel: (41) 260 80 03Jędrze­jów, ul. Mało­gos­ka 25
Tel: (41) 248 39 99Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Tel: (41) 241 21 45Włoszc­zowa, Ul. Mleczars­ka 11
Tele­fon:Adres:
Tel: (77) 547 48 08Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3
Tel: (77) 547 44 60Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Tel: (77) 547 44 59Nysa, ul. Ogrodowa 1
Tel. (77) 541 83 66Prud­nik, ul. Ogrodowa 2a
Tel: (77) 547 42 20Namysłów, ul. Mick­iewicza 8
Tel: (77) 547 43 14Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Tele­fon:Adres:
Tel: (24) 386 21 11Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Tel: (42) 279 72 24Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a
Tel: (44) 744 13 10Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Tel: (44) 744 12 75Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Tel: (46) 816 61 99Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tel: (44) 744 12 99Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Tel: (44) 744 13 55Bełchatów, ul. Edwardów 2A
Tel: (43) 655 74 09Wieluń, ul J.Żubr 30
Tel: (43) 656 43 73Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Tel: (42) 279 74 94Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19
Tel: (42) 279 72 24Pabi­an­ice, ul. Warsza­wska 6
3. Podaj dane rozwiń

„Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzie­le­nia odpowiedzi na pytanie, na pod­staw­ie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), przez to testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38, zare­je­strowaną w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Oso­bie poda­jącej dane przysługu­je pra­wo dostępu do treś­ci swoich danych oraz ich popraw­ia­nia.”

Jakie leki mogą być toksyczne dla dziecka z zespołem Gilberta?

Korzys­tanie z leków z grupy inhibitorów pro­teaz antyretrowiru­sowych (np. Atazanawir) może prowadz­ić do ciężkiej hiper­biliru­bine­mii. Oso­ba z zespołem Gilber­ta może też odczuwać dzi­ała­nia niepożą­dane pojaw­ia­jące się po spoży­ciu niek­tórych leków. Cza­sa­mi mogą one doprowadz­ić do koniecznoś­ci prz­er­wa­nia ter­apii. Są to następu­jące sub­stanc­je [6]:

 • ibupro­fen (pop­u­larny lek prze­ci­wza­pal­ny i prze­ci­w­bólowy, sprzedawany bez recep­ty),
 • keto­pro­fen (pop­u­larny lek prze­ci­w­bólowy),
 • gem­fi­brozyl (lecze­nie wysok­iego poziomu cho­les­terolu i trójglicery­dów),
 • symwastaty­na (lecze­nie choro­by wień­cowej, miażdży­cy, nad­ciśnienia),
 • ator­wastaty­na (lecze­nie hiper­c­ho­les­terolemii),
 • buprenor­fi­na (sil­ny lek prze­ci­w­bólowy),
 • irynotekan (lek stosowany w ter­apii prze­ci­wnowot­worowej).

Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Źródła:

[1] A. Wasiluk, A. Polewko, A. Ozimirs­ki, Współczes­na diag­nos­ty­ka i lecze­nie żół­taczek u noworod­ków i niemowląt, „Diag­nos­ty­ka Lab­o­ra­to­ryj­na” 2012, 48(4), 405–411.

[2] I. Jankows­ka, Żół­tacz­ka ze zwięk­szonym stęże­niem biliru­biny całkowitej i pośred­niej u 14-let­niego chłop­ca – choro­ba wątro­by czy defekt kos­me­ty­czny?, „Pedi­a­tria po Dyplomie” 2012, 16(2), 83–85.

[3] N. Lafor­gia, M.F. Faien­za, A. Rinal­di, G. D’Amato, G. Rinal­di, A. Iolas­con, Neona­tal hyper­biliru­bine­mia and Gilbert’s syn­drome, “Jour­nal of Peri­na­tal Med­i­cine” 2002, 30(2), 166–9.

[4] F.P. Fac­chi­ni, A.M. Assis, Per­sis­tent neona­tal hyper­biliru­bine­mia result­ing from Gilbert’s syn­drome in asso­ci­a­tion with RhD hemolyt­ic dis­ease, “Jor­nal de Pedi­a­tria (Rio J.)2005, 81(5), 421–4.

[5] A. Rasool, S. Sabir, M. Ash­laq, U. Farooq, M.Z. Khan, F.Y. Khan, Gilbert’s syn­drome – a con­cealed adver­si­ty for physi­cians and sur­geons, “Jour­nal of Ayub Med­ical Col­lege, Abbot­tabad” 2015, 27(3), 707–10.

[6] A. Budzyńs­ka, Zespół Gilber­ta – czy to tylko defekt kos­me­ty­czny?, „Medy­cy­na po Dyplomie” 2014, 07–08.