Zwrot zestawu

Możesz zwró­cić do nas zamówiony zestaw i otrzy­mać całkow­ity zwrot kosztów. Wystar­czy, że skon­tak­tu­jesz się z nami i poin­for­mu­jesz nas o chę­ci rezy­gnacji z bada­nia. Masz na to 14 dni. Zajmiemy się wszys­tkim for­mal­noś­ci­a­mi związany­mi z wysyłką, a po potwierdze­niu rezy­gnacji pieniądze przele­je­my na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

Czy mogę zwró­cić zestaw bez podawa­nia przy­czyny?
Jeżeli posi­adasz już nasz zestaw, ale nie chcesz przeprowadzać tes­tu, masz  pełne pra­wo zwró­cić go do nas bez podawa­nia przy­czyny. Zwrot  jest całkowicie bezpłat­ny. Przyj­mu­je­my jed­nak  jedynie kom­pletne i nieuży­wane zestawy.
Ile mam cza­su na zwrot zestawu?

Jeżeli zde­cy­du­jesz się zwró­cić zestaw w ciągu 14 dni, otrzy­masz pełen zwrot ponie­sionych kosztów. Kuri­er w dogod­nej dla Ciebie porze odbierze przesyłkę z Two­jego domu, a my pokry­je­my wszys­tkie opłaty.

Jak mogę dokon­ać zwro­tu?

Aby dokon­ać zwro­tu wystar­czy do nas zadz­wonić i poin­for­mować o chę­ci rezy­gnacji z bada­nia. Nasze kon­sul­tan­t­ki udzielą Ci pełnego wspar­cia.

Czy otrzy­mam pełen zwrot kosztów?

Tak. Pieniądze przele­jmy na wskazane przez Ciebie kon­to w momen­cie zatwierdzenia rezy­gnacji.

Co jeżeli po złoże­niu rezy­gnacji zmienię zdanie?

W takiej sytu­acji zadz­woń do nas i poin­for­muj o zmi­an­ie zda­nia. Jesteśmy bard­zo elasty­czni i rozu­miemy różne niety­powe sytu­acje.

Data publikacji: 14/10/2015, Data aktualizacji: 04/11/2015