Pewne i dyskretne badania DNA w Państwa mieście

Skoro zde­cy­dowali się Państwo odwiedzić naszą stronę inter­ne­tową oznacza to, że zależy Państwu na pewnym bada­niu DNA. Dla nas także pewność wydanego rezul­tatu jest kwestią kluc­zową. Marka testDNA ist­nieje od 2003 roku i do tej pory żaden wydany przez nas wynik nie został prawnie zak­wes­t­ionowany. Jako jedni z nielicznych wykonu­jemy anal­izy ojcostwa na 24 mark­er­ach DNA, co aż 1000 krot­nie pod­nosi wiary­god­ność wyniku w porów­na­niu do stan­dar­d­owego zestawu 16 mark­erów DNA.  Co więcej reg­u­larnie pod­da­jemy się też zewnętrznym kon­trolom lab­o­ra­to­ryjnym, uzysku­jąc cer­ty­fikaty niezbędne do wykony­wa­nia badań DNA.

.
Certyfikaty laboratorium:

 

Zobacz wszys­tkie certyfikaty … 

.

Jakie badania mogą Państwo u nas wykonać?

Spec­jal­izu­jemy się w wykony­wa­niu testów na ojcostwo i pokrewieństwo zarówno dla potrzeb osób pry­wat­nych jak i sądów, detek­ty­wów i proku­ratury. Rozwój lab­o­ra­to­rium a także sze­roka sieć part­nerów pozwala nam również pro­ponować Państwu wysok­iej jakości bada­nia medy­czne, oparte na czułej metodzie gene­ty­cznej. Od niedawna przy lab­o­ra­to­rium testDNA funkcjonuje też porad­nia gene­ty­czna. Porady udzielane są pac­jen­tom oso­biś­cie oraz przez tele­fon. W poradni przyj­muje doświad­c­zony lekarz diag­nos­tyk cieszący się bardzo dobrą opinią wśród pac­jen­tów – dr hab. n. med. Alek­san­dra Jezela Stanek.

 

Jak bardzo zależy Państwu na dyskrecji i bezpieczeństwie?

Zanim pode­jmiecie Państwo decyzję o wyko­na­niu bada­nia DNA zapewne zas­tanaw­ia­cie się, czy przy tego typu usłudze można zachować dyskrecję? Zda­jemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest ona dla naszych pac­jen­tów. Dlat­ego też mamy bardzo dobrze dopra­cow­ane pro­ce­dury ochrony danych osobowych oraz umożli­wiamy przeprowadze­nie bada­nia anon­i­mowo. Dzięki temu mogą Państwo uzyskać pewny wynik i jed­nocześnie zachować dyskrecję, na której tak bardzo Państwu zależy. Więcej na temat tego, jak chron­imy infor­ma­cje o naszych pacjentach …

.

Zlece­nie bada­nia u nas da Państwu również bez­pieczeństwo. Nasi pac­jenci mogą sko­rzys­tać z bezpłat­nego pobra­nia próbek przez lekarza lub pielęg­niarkę w najbliższym lokalnym odd­ziale. Ci z Państwa, którzy zde­cy­dują się na samodzielne pobranie próbek również mogą być spoko­jni. Objęci są Państwo bezpłat­nym ubez­piecze­niem na wypadek niepraw­idłowo pobranych próbek (wymazów z policzka), co daje możli­wość wyko­na­nia drugiej anal­izy za darmo (w sytu­acji, gdy po anal­izie pier­wszych próbek nie będzie można wydać jed­noz­nacznego wyniku).

Skoro mowa o bez­pieczeńst­wie warto też pod­kreślić, że w przy­padku testu ojcostwa przy wyniku wyk­lucza­ją­cym pokrewieństwo, zawsze wykonu­jemy jeszcze raz całe badanie z drugiej próbki, aby zapewnić Państwu mak­si­mum pewności otrzy­manego wyniku. Stupro­cen­towa wiary­god­ność wydawanych wyników jest dla nas pri­o­ry­tetem. Więcej na temat jakości naszych badań…