Zapalenia narządów płciowych, brodawki na penisie, bolesne stany zapalne …

…to tylko niektóre objawy zakażenia groźnym wirusem HPV!

Ist­nieje około 100 typów wirusa HPV. Część z nich jest tzw. relaty­wnie nieszkodliwa — zakaże­nie  prze­b­iega bezob­ja­wowo i samoist­nie ustępuje. Część odpowiedzialna jest za niegroźne zmi­any takie jak bro­dawki czy kurza­jki na skórze. Niestety ist­nieją odmi­any wirusa HPV, które odpowiedzialne są za groźne  infekcje układu moczowo-płciowego u kobiet i u mężczyzn.

Kon­sek­wenc­jami zakaża­nia wirusem HPV są również rak prą­cia czy rak odbytu oraz szpetne bro­dawki i kłykciny kończyste. Wczesne wykrycie wirusa HPV pozwala na dobór odpowied­niej pro­fi­lak­tyki i właś­ciwe leczenie!

Według danych statysty­cznych aż około 75% akty­wnych sek­su­al­nie kobiet na pewnym etapie swo­jego życia ma bezpośred­nio do czynienia z zakaże­niem HPV! Jeśli zatem często zmieni­asz part­nerki sek­su­alne musisz wiedzieć, że ryzyko zakaże­nia jest bardzo duże!

.

Typowe objawy i skutki zakażenia HPV u mężczyzn

  • Całkow­ity brak objawów (wirus pozostaje uta­jony, wykryć można go jedynie za pomocą testu gene­ty­cznego na HPV)
  • Kłykciny kończyste — zmi­any mogą pojawić się na prą­ciu, mosznie, w pach­winach, na udach lub w okol­icy odbytu. Zazwyczaj bro­dawki pojaw­iają się w kilka tygodni lub miesięcy od sto­sunku płciowego z zain­fekowaną osobą.
  • Zmi­ana koloru, grubości skóry oraz zgru­bi­e­nie prą­cia mogące
  • Stany zapalne narządów płciowych
  • Stany zapalne w okoli­cach odbytu

.

W jaki sposób możesz sprawdzić, czy jesteś zarażony wirusem HPV?

Jedynym i skutecznym sposobem wykrycia HPV  jest test DNA (badanie gene­ty­czne), którego czułość wynosi około 100%.

Aby wykonać badanie należy zakupić zestaw do pobra­nia mate­ri­ału wraz z anal­izą lab­o­ra­to­ryjną. Samo badanie możesz wykonać u swo­jego lekarza w każdym miejscu w kraju. Pod­czas wiz­yty lekarz pobiera za pomocą zamówionego zestawu wymaz z cewki moc­zowej, dzięki któremu uzyskuje się mate­riał do anal­izy DNA. Badanie następ­nie przeprowadzane jest w lab­o­ra­to­rium molekularnym.

Zestaw do badania na HPV
Cena badania : już od 167 zł

Wybierz odpowiedni dla siebie test HPV więcej…

 

 

.

Podana cena obejmuje:

  • Zestaw do bada­nia (nasz zestaw posi­ada cer­ty­fikat bez­pieczeństwa CE)
  • Przesyłkę zestawu za pomoc Poczty Pol­skiej (dopłata w przy­padku zamówienia kuriera)
  • Anal­izę mate­ri­ału w lab­o­ra­to­rium genetycznym
  • Przesłanie wyniku w umówiony wcześniej sposób (lis­townie, e-mailem)

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kon­taktu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00). 

Chęt­nie doradzimy.

Zapraszamy także do zadawa­nia pytań na czacie.