Prasa o testDNA

Szanowni Państ­wo poniżej zamieś­cil­iśmy listę pub­likacji, w których mogą Państ­wo przeczy­tać o testD­NA. Wszys­tkie pub­likac­je moż­na także pobrać w for­ma­cie PDF. Zaprasza­my do lek­tu­ry.


 

 Gazeta Wyborcza. Tylko Zdrowie, “Badania genetyczne. Komu pokazać swoje geny. Ranking laboratoriów”

25 mar­ca 2015

Robimy coraz więcej badań gene­ty­cznych. Nie tylko w razie choro­by. Sprawdza­my choć­by, jaka dieta jest dla nas najlep­sza. Ale komu zle­cić badanie? Kto zapew­nia wiary­godne wyni­ki? Przed­staw­iamy pier­wszy w Polsce prze­wod­nik po ośrod­kach wykonu­ją­cych testy gene­ty­czne…

Pobierz artykuł w PDF

 


 Newseek Polska, “Jak Polacy ustalają ojcostwo”

8 grud­nia 2013

Możesz wysłać łyżeczkę, która jadło dziecko albo jego szc­zoteczkę do zębów. Albo po cichu włożyć mu spec­jal­ny paty­czek do buzi, potrzeć policzek – i mate­ri­ał do bada­nia gotowy. Test DNA kosz­tu­je zwyk­le około 1,5 tys. zł i po dwóch tygod­ni­ach ojciec wie: jest bio­log­icznym ojcem, czy nie…

Pobierz artykuł w PDF


 Newseek Polska, “Kukułcze dzieci”

6 sty­cz­nia 2013

Jaka jest najwięk­sza ściema XXI wieku? To, że co dziesią­ty ojciec wychowu­je nie swo­je dziecko. Raczej co set­ny. A testy DNA napędza­ją społeczną his­ter­ię. Test na ojcost­wo znokau­tował Mar­ka Pun­ishera Piotrowskiego, mis­trza świa­ta w kick-boxin­gu sprzed lat. Piotrows­ki – także bokser wagi pół­ciężkiej (z 21 walk…

Pobierz artykuł w PDF


 Życie Warszawy, “Targi rozwodowe dotarły do stolicy”

Sty­czeń 2009

Test na ojcost­wo: 1,8 tys. zł. Śledze­nie męŜa przez jeden dzień: 2 tys. zł. Bezprob­le­mowy rozwód: bez­cenne. W niedzielę odbyły się pier­wsze w Warsza­w­ie i drugie w Polsce Tar­gi Roz­wodowe. Przys­zli roz­wod­ni­cy mogli zasięgnąć na nich nie tylko porady prawej, ale dowiedzieć się, jak zro­bić test na…

Pobierz artykuł w PDF


 Nowa Trybuna Opolska, “Rozwodowe party — nowa tradycja”

Wrze­sień 2008

Pol­s­ki biznes wyczuł, że moż­na zaro­bić na roz­wodach. Już są u nas firmy orga­nizu­jące roz­wodowe par­ty. Jed­na z takich firm ofer­owała swo­je usłu­gi na pier­wszych w Polsce tar­gach roz­wodowych, które tydzień temu odbyły się we wrocławskim klu­bie “Prowokac­ja”. Orga­ni­za­torem…

Pobierz artykuł w PDF


 Rzeczpospolita, “Historia rodzinna z probówki”

Sty­czeń 2006

GENETYKA His­to­ria rodzin­na z probów­ki Czy badanie DNA zastąpi Ŝmudne stu­diowanie metryk? Drze­wa genealog­iczne coraz częś­ciej twor­zone są z pomocą nowoczes­nej tech­ni­ki. Genealo­gia gene­ty­cz­na — ten ter­min warto zapamię­tać. W tym roku zro­bi sporą kari­erę — zapowia­da bry­tyjs­ki dzi­en­nik “Times”…

Pobierz artykuł w PDF


 Przegląd, “Czy twoje dziecko jest twoje?”

Czer­wiec 2005

Polaków oga­r­nia nowa obses­ja – łóżkowa… lus­trac­ja. Darek Rogus poz­nał ją w kaw­iarni. Starszy o 14 lat, od razu określił, jakie ma oczeki­wa­nia. Nie zamierzał się baw­ić w chodze­nie. Pier­wszy syn, Krzyś, był mieszanką: po niej te niespo­tykane oczy, siebie też rozpoz­nawał w rysach…

Pobierz artykuł w PDF


 Newsweek Polska, “Zakodowany tata”

Czer­wiec 2004

Ludzkie DNA krąży po lab­o­ra­to­ri­ach, pol­i­cyjnych bazach danych, skrzynkach na listy. Trafia nawet na biur­ka dyrek­torów firm. Każdy chce na nim zaro­bić. Nie masz 100-pro­cen­towej pewnoś­ci? Wejdź na stronę http://dna.zdrada.pl”. “Może ojcem jesteś ty?! A może właśnie nim nie jesteś?!…

Pobierz artykuł w PDF


 Gazeta Wyborcza, “W imię ojca, nie syna”

Listopad 2003

Czy to możli­we, że co dziesiąte dziecko w Polsce wychowywane jest przez niebi­o­log­icznego ojca, jak twierdzą firmy gene­ty­czne w reklamówkach? Na pol­skim rynku pojaw­ia się coraz więcej firm, które poma­ga­ją dyskret­nie i anon­i­mowo sprawdz­ić ojcost­wo…

Pobierz artykuł w PDF