Kiedy bóle brzucha, wzdęcia i biegunki nie dają spokoju?

Nietolerancja laktozyTego typu objawy mogą wys­tępować przy wielu chorobach, kiedy jed­nak pojaw­iają się one po spoży­ciu pro­duk­tów mlecznych może to świad­czyć o wys­tąpi­e­niu nietol­er­ancji lak­tozy. Co to takiego?

Czy wiesz, że w Polsce ok. 37,5 % ludzi dorosłych cho­ruje na nietol­er­ancję lak­tozy! Osoby te można by rzec są uczu­lone na lak­tozę (cukier zawarty głównie w mleku), ponieważ u tych osób nie dzi­ała praw­idłowo lub w ogóle enzym lak­taza. Enzym ten odpowiedzialny jest za rozkładanie lak­tozy, do takiej formy aby była ona z łat­woś­cią wchła­ni­ana przez nasz organizm.

Więcej infor­ma­cji na temat nietol­er­ancji lak­tozy zna­jdziesz tutaj…
.

Tak więc po ok. 30 min. od spoży­ciu pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych lak­tozę pojaw­iają się bóle brzucha, wzdę­cia, zaparcia, biegunki, nud­ności, które w efek­cie mogą prowadzić do zaburzeń snu i uczu­cia noto­rycznego zmęczenia.

Jeśli i Ty odczuwasz wyżej opisane objawy i chci­ałbyś wresz­cie uwol­nić się od nich na stałe wykonaj proste badanie w kierunki diag­nozy nietol­er­ancji lak­tozy u dorosłych. Badanie jest bezbolesne i niein­wazyjne Można je wykonać na tere­nie całego kraju.

.

Dlaczego warto wykonać test w kierunku diagnozy nietolerancji laktozy u dorosłych?

Mogłoby się na pozór wydawać, że sprawa jest bardzo prosta, że wystar­czy wyco­fać z diety lak­tozę i dana osoba nie będzie miała uciążli­wych objawów. Rzeczy­wiś­cie tak jest, że elim­i­nacja lub częś­ciowa elim­i­nacja lak­tozy z diety przy­czyni się do poprawy stanu zdrowia. Jed­nakże ist­nieje jeszcze jeden aspekt, o którym m.in. wspom­ina Prof. Bar­bara Iwańczyk:

Oznacza to, że osoby, które cho­rują na nietol­er­ancję lak­tozy i planują wye­lim­i­nować z diety więk­szość pro­duk­tów mlecznych muszą pobierać wapń z innego źródła. W innym przy­padku osobom takim grozi osteo­poroza. Dlat­ego jeśli pode­jrze­wasz nietol­er­ancję lak­tozy u siebie lub u członków rodziny wykonaj test w kierunku diag­nozy schorzenia, aby móc właś­ci­wie zaplanować dietę i nor­mal­nie funkcjonować.
.

Proszę zwró­cić uwagę również na to, że nietol­er­ancja lak­tozy wys­tępu­jąca u ludzi dorosłych jest chorobą gene­ty­czną i może być przekazy­wana potomstwu. Na rynku obec­nie ist­nieje kilka rodza­jów testów o mniejszej lub więk­szej czułości.

Więcej infor­ma­cji na temat testów gene­ty­cznych na nietol­er­ancje lak­tozy dorosłych zna­jdziesz tutaj…

.

Wykonaj badanie DNA jeśli:

  • jeśli po spoży­ciu pro­duk­tów mlecznych wys­tępują u ciebie : wzdę­cia, biegunki, gazy, wymioty, bóle brzucha i skur­cze jelit
  • masz uczu­cie ciągłego zmęczenia, któremu nierzadko towarzyszą bóle głowy
  • ist­nieją u Ciebie pode­jrzenia o wys­tąpi­e­nie alergii pokarmowej
  • ist­nieją pode­jrzenia wys­tępowa­nia u Ciebie zespołu jelita wrażliwego
  • któryś z Twoich krewnych cierpi na nietol­er­ancje laktozy

Pamię­taj, że szy­bka diag­noza może uchronić Cię przed groźnymi powikłaniami.

Wystar­czy, że zamówisz prosty test. Przy jego pomocy możesz pobrać samodziel­nie wymaz z policzka (w warunk­ach domowych), a następ­nie przesłać go do anal­izy laboratoryjnej.

Zestaw do badania na HPV
Cena badania:  297 zł

kup-teraz

Więcej infor­ma­cji na temat badania …

.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kon­taktu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00). 

Chęt­nie doradzimy.