Badania genetyczne

Bada­nia gene­ty­czne wykry­wa­ją zmi­any w DNA i umożli­wia­ją uzyskanie ważnych infor­ma­cji o zdrow­iu człowieka. Mają wiele zalet m. in. skra­ca­ją czas diag­nos­ty­ki, bezbolesne i gwaran­tu­ją pewny wynik. Umożli­wia­ją szy­bkie wprowadze­nie leczenia i pro­fi­lak­ty­ki dzię­ki temu, że wykry­wa­ją chorobę na wczes­nym etapie roz­wo­ju (na którym nie jest wykry­wal­na inny­mi meto­da­mi) oraz predys­pozy­c­je do zachorowa­nia. Pobranie próbek do badań gene­ty­cznych jest kom­for­towe i łatwe, nawet u małego dziec­ka. Najczęś­ciej pobiera się wymazy z policz­ka (za pomocą paty­czków przy­pom­i­na­ją­cych paty­cz­ki higien­iczne) w przy­chod­ni lub w domu za pomocą wysyłkowego zestawu.

Wszys­tko to spraw­ia, że bada­nia gene­ty­czne są coraz bardziej dostęp­ne i mają coraz więk­sze znacze­nie w nowoczes­nej opiece medy­cznej. Każdego dnia dziesiąt­ki naszych pac­jen­tów przekonu­ją się, jak bard­zo wynik bada­nia gene­ty­cznego może zmienić ich życie na lep­sze. Daje szanse na odzyskanie spoko­ju, zwięk­sza skuteczność prowad­zonego leczenia, pozwala zas­tosować ter­apię dos­tosowaną do predys­pozy­cji gene­ty­cznych pac­jen­ta, pozbyć się nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci czy wresz­cie szczęśli­wie donosić ciążę i urodz­ić zdrowe dziecko.

Jakie badania genetyczne można zrobić i kiedy?

Zalety badań genetycznych

 • Gwaran­tu­ją pewny i jed­noz­naczny wynik
 • Mogą znacznie skró­cić czas diag­nos­ty­ki
 • Dzię­ki pewnej diag­nozie pozwala­ją na dobranie najlep­szego leczenia
 • Są bezbolesne i niein­wazyjne (pobiera się wymaz z policz­ka)
 • Wystar­czy wykon­ać je raz w życiu
 • Moż­na je wykon­ać w każdym wieku, nawet u bard­zo małych dzieci
 • Nie ma prze­ci­wwskazań do ich przeprowadzenia, takich jak ciąża czy infekc­ja
 • Pozwala­ją wykryć chorobę na wczes­nym etapie roz­wo­ju, na którym jest niewykry­wal­na inny­mi meto­da­mi
 • Umożli­wia­ją wykrycie predys­pozy­cji gene­ty­cznych do zachorowa­nia
 • Prób­ki do badań pobiera się kom­for­towo i łat­wo, nawet samodziel­nie w domu

Pewność wyniku

W testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wykonasz najskuteczniejsze na rynku badań medy­cznych bada­nia oparte na metodzie gene­ty­cznej PCR. W bada­ni­ach stosowane są wysok­iej jakoś­ci odczyn­ni­ki z cer­ty­fikatem IVD. Jakość pro­ce­su wyt­worzenia i steryl­iza­c­ja wymazówek służą­cych do pobra­nia próbek DNA jest potwierd­zona przez TÜV CERT/Rheinland (speł­nia wyma­gania normy DIN/EN/ISO 9001:2000). Nasze zestawy do pobra­nia próbek oznac­zone są CE (numer 0197). Aby zapewnić jak najwyższą jakość anal­iz, lab­o­ra­to­ri­um reg­u­larnie pod­da­je się zewnętrznym, między­nar­o­dowym pro­gramom biegłoś­ci m.in. Unit­ed King­dom Nation­al Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Scheme for Mol­e­c­u­lar Genet­ics (UK NEQAS) i Labqual­i­ty. Zobacz cer­ty­fikaty

Dlaczego jeszcze warto zrobić badania genetyczne w testDNA?

 • 15 lat doświad­czenia — mar­ka testD­NA dzi­ała na rynku już od 2003 roku
 • testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. to lab­o­ra­to­ri­um badaw­cze akredy­towane przez PCANR 1618
 • Wykon­al­iśmy anal­izy już dla 250 000 pac­jen­tów
 • Mamy pon­ad 200 punk­tów pobrań w całej Polsce, nasze zestawy pobran­iowe są dostęp­ne dodatkowo w pon­ad 150 aptekach
 • Nasi pac­jen­ci mają możli­wość sko­rzys­ta­nia z kon­sul­tacji wyniku ze spec­jal­is­ta­mi (gene­tyka­mi, diete­tyka­mi, psy­chologa­mi i gas­trolo­giem), dzię­ki czemu są otoczeni pełną opieką
 • Na życze­nie pac­jen­ta koor­dynu­je­my przeprowadzanie badań w zagranicznych ośrod­kach, dzię­ki czemu nasi pac­jen­ci mogą korzys­tać z diag­nos­ty­ki, która nie jest jeszcze dostęp­na w Polsce (m.in. z wyko­rzys­taniem Sek­wencjonowa­nia Nowej Gen­er­acji)
 • Współpracu­je­my z eksper­ta­mi i uznany­mi ośrod­ka­mi z Pol­s­ki i zagrani­cy. Czy­taj więcej o nas 

Poradnictwo genetyczne i konsultacje ze specjalistami

Nasi pac­jen­ci mogą sko­rzys­tać z porad­nict­wa gene­ty­cznego. Porady udzielane są tele­fon­icznie przez doświad­c­zonych lekarzy. Są nimi cieszące się bard­zo dobrą opinią wśród pac­jen­tów m.in. dr n. med. Rena­ta Pos­myk i lek. Bea­ta Kozak-Klonows­ka. Pon­ad­to, ist­nieje możli­wość skon­sul­towa­nia wyników badań z diete­tyka­mi klin­iczny­mi, gas­troen­terologa­mi i psy­chologa­mi. Lekarze objaś­ni­a­ją rezul­tat i jego znacze­nie dla pac­jen­ta oraz wskazu­ją dal­sze postępowanie. Poz­naj nasz zespół

Skontaktuj się z nami i zapytaj o badania dla Ciebie i Twoich bliskich

Pod­chodz­imy do pac­jen­ta zawsze całoś­ciowo, biorąc pod uwagę jego sytu­ację, oczeki­wa­nia oraz his­torię choro­by. Badanie DNA stanowi dla nas jedynie narzędzie do tego, abyśmy mogli Państ­wu pomóc. Zapew­ni­amy pomoc kon­sul­tan­tów medy­cznych 7 dni w tygod­niu: