Badania na ojcostwo — praktyczne informacje
Ile kosztują badania na ojcostwo, Z jakich próbek robi się badania na ojcostwo, Czy można oszukać badania na ojcostwo, Czy można zrobić badania na ojcostwo za darmo

Bada­nia na ojcost­wo to testy, które pozwala­ją określić ojcost­wo lub je wyk­luczyć, na pod­staw­ie odpowied­nio przeprowad­zonych badań. Test na ojcost­wo to niekiedy ważny ele­ment spraw sądowych, w których roz­gry­wa się spór o ustal­e­nie ojcost­wa, przyz­nanie praw rodzi­ciel­s­kich czy ustal­e­nie ali­men­tów. Tego rodza­ju bada­nia mogą również wykony­wać oso­by pry­watne, w celu pozyska­nia pewnych infor­ma­cji. Test na ojcost­wo ma za zadanie określić pokrewieńst­wo gene­ty­czne mężczyzny z dzieck­iem — potwierdz­ić je lub mu zaprzeczyć.

Spis treś­ci:

Ile kosz­tu­ją bada­nia na ojcost­wo?
Z jakich próbek robi się bada­nia na ojcost­wo?
Czy moż­na oszukać bada­nia na ojcost­wo?
Czy moż­na zro­bić bada­nia na ojcost­wo za dar­mo?

Ile kosztują badania na ojcostwo?

Bada­nia na ojcost­wo to testy odpłatne, które wykony­wane są przez pry­watne gabi­ne­ty spec­jal­izu­jące się w bada­ni­ach gene­ty­cznych. Cena bada­nia ojcost­wa zależ­na jest o wielu czyn­ników, jak również indy­wid­u­al­nej ofer­ty insty­tucji. Do głównych czyn­ników, od których uza­leżniona jest cena należy zal­iczyć:

 • wybór odpowied­niego gabi­ne­tu — posi­adanie akredy­tacji PCA i ich udzi­ał w zewnętrznych kon­tro­lach,
 • rodzaj wyko­rzys­tanych odczyn­ników,
 • meto­da bada­nia,
 • doświad­cze­nie placów­ki,
 • dodatkowe bada­nia i usłu­gi,
 • przyspiesze­nie cza­su odbioru wyników,
 • inne.

Bada­nia na ojcost­wo to koszt od 500zł do 1500zł, w zależnoś­ci od wybranego paki­etu, badań dodatkowych i indy­wid­u­al­nej ofer­ty insty­tucji.

Przed wyko­naniem bada­nia należy zapoz­nać się z przed­staw­ioną ofer­tą oraz dopy­tać o wszys­tkie szczegóły.

Z jakich próbek robi się badania na ojcostwo?

Bada­nia i testy na ustal­e­nie ojcost­wa wykonu­je się na pod­staw­ie różnych próbek, w zależnoś­ci od wybranej metody i tech­ni­ki dzi­ała­nia. Ich wybór zależny jest od celu i cza­su wyko­na­nia tes­tu. Do wyko­na­nia tes­tu na ojcost­wo najbardziej powszech­ny­mi są mate­ri­ały takie jak:

 • wymaz z jamy ust­nej — wewnętrznej strony policz­ka mężczyzny i dziec­ka,
 • na pod­staw­ie śladów innych wydzielin,
 • wyr­wany włos wraz z cebulką,
 • na pod­staw­ie mikrośladów zaw­ier­a­ją­cych mate­ri­ał DNA,
 • pobrana krew.

Czy można oszukać badania na ojcostwo?

Bada­nia wykony­wane w pro­fesjon­al­nym i spec­jal­isty­cznym gabinecie, posi­ada­ją­cym odpowied­nie kwal­i­fikac­je i cer­ty­fikaty dają pewność i wiary­god­ność wyników. Ustalony wynik i określe­nie ojcost­wa jest nieza­wodne i niepow­tarzalne. Pro­ce­dury, które wyma­gane są pod­czas przeprowadzenia badań wyk­lucza­ją jakiekol­wiek oszust­wo, a sfałs­zowanie uzyskanych wyników jest niemożli­we. Dokładne bada­nia DNA na ojcost­wo w 99,9 % potwierdza­ją ojcost­wo lub w 100% je odrzu­ca­ją.

Czy można zrobić badania na ojcostwo za darmo?

Bada­nia na ojcost­wo to testy, które nie są refun­dowane przez NFZ. Insty­tuc­je zaj­mu­jące się przeprowadzaniem testów pobier­a­ją opłaty związane z anal­izą i przeprowadze­niem badań DNA. Obec­nie nie ma możli­woś­ci wyko­na­nia poprawnego bada­nia za dar­mo.

Data publikacji: 23/04/2019