100% pewność wyniku — najskuteczniejsze badanie na rynku!

Badanie kariotypuBadanie gene­ty­czne w kierunku diag­nozy zakaże­nia chlamy­dia tra­choma­tis jest obec­nie najskuteczniejszym badaniem na rynku [1]. Daje pewną i jed­noz­naczną diag­nozę co do ewen­tu­al­nego zakaże­nia i pozwala na pod­ję­cie konkret­nych kroków w cel wye­lim­i­nowa­nia ryzy­ka groźnych powikłań!

  • 100% pewność wyniku
  • Możli­wość wyko­na­nia bada­nia u swo­jego ginekolo­ga (Ogólnopol­s­ki zasięg)
  • Pomoc na każdym etapie bada­nia oraz bezpłatne mate­ri­ały infor­ma­cyjne

.

Badanie genetyczne a inne metody diagnostyczne

W diag­nos­tyce chlamy­dii sto­su­je się kli­ka metod wśród nich: hodowle komórkowe , metody immu­noen­zy­maty­czne oraz hybry­dyza­cji kwasów nuk­leinowych i PCR (badanie gene­ty­czne). Ze wzglę­du na niską czułość i swois­tość nie sto­su­je się testów sero­log­icznych w celu zdi­ag­no­zowa­nia chlamy­diozy.

Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne wskazu­je badanie moleku­larne (PCR) jako najlep­szą metodę wykry­wa­nia Chlamy­dia tra­choma­tis. Nieste­ty NFZ nie jest w stanie refun­dować go (tak jak w przy­pad­ku wielu innych ważnych badań) z budże­tu państ­wa. [2]

porownanie-metod

.

[1] [2] Rekomen­dac­je Pol­skiego Towarzyst­wa Gineko­log­icznego doty­czące zakażeń Chlamy­dia tra­choma­tis w położnictwie i ginekologii