Badanie ojcostwa w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. – który test będzie najlepszy dla Ciebie?

Zas­tanaw­iasz się jakie badanie ojcost­wa będzie najlep­sze dla Ciebie? W testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. możesz wykon­ać kil­ka testów pokrewieńst­wa. Poniżej przed­staw­imy Ci krótką ich charak­terystykę, na pod­staw­ie której bez trudu wybierzesz test na ojcost­wo, który będzie dla Ciebie najlep­szym rozwiązaniem.

 

Badanie ojcostwa do celów prywatnych

Badanie ojcostwa dla celów prywatnychJest to jeden z najczęś­ciej przeprowadzanych testów DNA. Cho­ci­aż jego skuteczność jest taka sama jak w przy­pad­ku badań sądowych (99,9999% przy potwierdze­niu ojcost­wa oraz 100% przy jego wyk­lucze­niu), to wynik pry­wat­nego bada­nia ojcost­wa nie jest hon­orowany przez sąd. Spowodowane jest to nies­for­mal­i­zowaną pro­ce­durą pobra­nia mate­ri­ału, w wyniku czego sąd nie ma pewnoś­ci, że mate­ri­ał wyko­rzys­tany do tes­tu został pobrany od właś­ci­wych osób. Tech­nicznie badanie ojcost­wa do celów pry­wat­nych wykonu­je się tak samo jak test sądowy.

.

Ten test jest dla Ciebie odpowied­ni jeśli:
  • Wynik bada­nia ojcost­wa ma stanow­ić jedynie pry­wat­ną infor­ma­cję dla Ciebie samego.
  • Nie chcesz, aby do tes­tu włąc­zona została mat­ka
  • Chci­ałbyś pobrać mate­ri­ał do bada­nia ojcost­wa samodziel­nie w domu
  • Zależy Ci na maksy­mal­nej dyskrecji i nie chcesz, aby ktokol­wiek (w tym nawet per­son­el placów­ki medy­cznej) dowiedzi­ał się, że zle­casz badanie ojcost­wa

Więcej infor­ma­cji o pry­wat­nym bada­niu ojcost­wa…

.

Badanie ojcostwa do celów sądowych

Badanie ojcostwa dla celów sądowychBadanie ojcost­wa do celów sądowych może zostać przeprowad­zone na zlece­nie pry­watne lub też bezpośred­nio z sądu. W przy­pad­ku tego tes­tu wynik stanowi pełnowartoś­ciowy dowód w pro­ce­sie sądowym. Aby było to możli­we należy zachować sfor­mal­i­zowaną pro­ce­durę pobra­nia mate­ri­ału. Odby­wa się ono w obec­noś­ci biegłego sądowego lub lekarza, który jest przez tego biegłego upoważniony do wyko­na­nia czyn­noś­ci, o których wcześniej była mowa. Dodatkowo każ­da oso­ba przys­tępu­ją­ca do sądowego bada­nia ojcost­wa musi okazać doku­ment potwierdza­ją­cy jej tożsamość (oso­by pełno­let­nie dowód oso­bisty, oso­by niepełno­let­nie skró­cony odpis aktu urodzenia) oraz jest jej wyko­nane zdję­cie. Dzię­ki temu sąd ma pewność, że mate­ri­ał pobra­no od właś­ci­wych osób. Do wyniku sądowego bada­nia ojcost­wa dołąc­zona jest również eksper­tyza biegłego sądowego, która potwierdza wiary­god­ność tes­tu.

.

Ten test jest dla Ciebie odpowied­ni jeśli:
  • Wynik bada­nia ojcost­wa chci­ałbyś wyko­rzys­tać jako dowód w pro­ce­sie sądowym.
  • Zależy Ci na zachowa­niu for­mal­nej pro­ce­dury bada­nia.
  • W bada­niu mogą uczest­niczyć mat­ka, ojciec oraz dziecko (w przy­pad­ku sądowego bada­nia ojcost­wa mat­ka musi również przys­tąpić do tes­tu).

Więcej infor­ma­cji o sądowym bada­niu ojcost­wa…

.

Badania ojcostwa z innych próbek np. szczoteczki, chusteczki, gumy do żucia…

Test ojcostwa z gumy do żucia, szczoteczki, chusteczki

Badanie to również odz­nacza się wysoką skutecznoś­cią (porówny­wal­ną z poprzed­ni­mi tes­ta­mi na ojcost­wo). Niem­niej jed­nak w tym przy­pad­ku mate­ri­ałem gene­ty­cznym, który pod­da­je się anal­izie nie jest wymaz z wewnętrznej strony policz­ka (tak jak wcześniej) ale mikroślad (np. włosy wyr­wane z cebulka­mi, plamy krwi, szc­zotecz­ka do zębów itp.).

.

Ten test jest dla Ciebie odpowied­ni jeśli:
  • Nie możesz pobrać stan­dar­d­owego mate­ri­ału do bada­nia ojcost­wa od wszys­t­kich uczest­niczą­cych w nim osób.
  • Wynik bada­nia ojcost­wa ma stanow­ić jedynie pry­wat­ną infor­ma­cję dla Ciebie samego – nie masz zami­aru wyko­rzys­tać go w przyszłoś­ci, jako dowodu w spraw­ie sądowej.
Więcej infor­ma­cji o bada­niu ojcost­wa z mikrośladów.…

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 14/05/2015, Data aktualizacji: 19/09/2016