Bolą Cię stawy lub kości? – Sprawdź czy nie jesteś zakażona/y chlamydia trachomatis

chlamydia trachomatis

Bada­nia Insty­tu­tu Reuma­tologii w Warsza­w­ie wykaza­ły, iż w Polsce aż 42 proc. osób chorych na spondy­loartropatię, czyli zapale­nie stawów kończyn i krę­gosłu­pa, ma prze­ci­w­ci­ała świad­czące o prze­by­ciu infekcji bak­te­ri­a­mi Chlamy­dia tra­choma­tis. U wielu chorych bak­te­ria chlamy­dia powodu­je tzw. reak­ty­wne zapale­nie stawów (nazy­wane dawniej zespołem Reit­era). Jest to najczęst­sza choro­ba reumaty­cz­na wys­tępu­ją­ca wśród młodych mężczyzn. [1] Jeśli zatem jesteś osobą akty­wną sek­su­al­nie i bolą Cię stawy lub koś­ci lub też masz prob­lem z powraca­ją­cy­mi zapale­ni­a­mi stawów przy­czyną może być zakaże­nie chlamy­dia tra­choma­tis! Zakaże­nie to może dać o sobie znać dopiero po wielu lat­ach.

.

W jaki sposób mogę sprawdzić, czy jestem zakażona chlamydią trachomatis?

Najczul­szy­mi i najbardziej swoisty­mi meto­da­mi potwierdza­ją­cy­mi zakaże­nie Chlamy­dia są metody z wyko­rzys­taniem biologii moleku­larnej (gene­ty­czne) np. łańcu­chowa reakc­ja polimer­azy (PCR). Czułość i swois­tość tych metod wynosi około 100%.

Porów­nanie metody PCR z inny­mi bada­ni­a­mi dostęp­ny­mi na rynku…

.

Aby wykon­ać badanie należy zakupić zestaw do pobra­nia mate­ri­ału wraz z anal­izą lab­o­ra­to­ryjną. Samo badanie możesz wykon­ać u swo­jego lekarza w każdym miejs­cu w kra­ju. Pod­czas wiz­y­ty lekarz pobiera za pomocą zamówionego zestawu wymaz z szyj­ki maci­cy lub cew­ki moc­zowej, dzię­ki które­mu uzysku­je się mate­ri­ał do anal­izy DNA. Badanie następ­nie przeprowadzane jest w lab­o­ra­to­ri­um moleku­larnym. Badanie trwa ok. 10 dni roboczych.

Pamię­taj, że szy­b­ka diag­noza może uchronić Cię przed groźny­mi powikła­ni­a­mi w tym m.in niepłod­noś­cią oraz uchronić przed bólem i dyskom­fortem spowodowanym zakaże­niem.

 

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą badań testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

 

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

 

 

 

Data publikacji: 26/05/2015, Data aktualizacji: 15/05/2018